Sidhuvudbild
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Skolhälsan informerar

Hälsoundersökningar och vaccinationer

Enligt skollagen ska eleverna i grundskolan erbjudas att genomgå minst tre allmänna hälsokontroller jämt fördelade under skoltiden och dessemellan ska eleverna erbjudas andra begränsade hälsokontroller.

Vid hälsoundersökningarna är helhetssynen på hälsan viktig. Hälsokontrollerna utgör ett viktigt kontakttillfälle mellan elev och förälder å ena sidan och skolhälsovården å andra sidan. Syftet är förutom att spåra och tidigt upptäcka sjukdom och avvikelser att identifiera övriga hälsoproblem och hälsorisker. Syftet är också att ta ställning till eventuella åtgärder som följer av sådana problem och risker samt att lyfta fram elevernas egen upplevelse av sin hälsa.

Hälsofrämjande arbete

Skolsköterskorna har länge arbetat med egen hälsoundervisning inom olika områden som kost, motion, sömn, ergonomi, sex och samlevnad samt relationer, pubertetsutveckling, alkohol, tobak och andra droger m.m. Synen på det hälsofrämjande arbetet har förändrats under åren och idag ligger fokus inom folkhälsoarbetet på friskfaktorer i stället för som tidigare på riskfaktorer.

Hälsoundervisningen i skolan idag bör bedrivas som en långsiktig, samordnad satsning där helheten är viktig. Skolhälsovården kan inte ensam arbeta hälsofrämjande utan ett samarbete med övriga skolan är viktigt.

Miljömedicinskt arbete

Skolhälsovården bör delta i arbetsmiljöarbetet på skolorna. Olycksfallsregistrering sköts för närvarande av skolsköterskorna. Den bör utvärderas tillsammans med elevskyddsombud och skolledning. Andra arbetsmiljöproblem där skolhälsovården bör delta handlar om elevernas psykiska och sociala arbetsmiljö och om våld och mobbing. Brister i den fysiska arbetsmiljön som kan ge problem för t ex allergiska elever bör också uppmärksammas och påpekas.

Dela:

4 april 2016 • 16.09

Kontakt

Skolsköterska
Ann-Louise Gelin, 019-213384

Skolläkare
Georgios Syrakis, kontaktas via skolsköterskan

Skolhälsan har sin mottagning i stora skolhuset på övervåningen över rektorsexpeditionen.

Rostaskolan | Box 315 55, 701 35 Örebro | Besöksadress: Otto E Andersens Gata 7
E-post: rostaskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 33 80

Örebro kommuns webbplats