Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Skoldemokrati

"De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen (Lgr 11, s 15)."

Delaktighet

Vår förhoppning är att alla ska uppleva delaktighet på Glanshammars skola, att det genomsyrar allt vi gör. Några konkreta former som vi använder för det demokratiska arbetet  kan du läsa om under länkarna till vänster.

Den demokratiska processen

Elever

Alla elever tränas i den demokratiska processen bl a genom att träna mötesordning och mötesteknik på klassråd och elevråd, men också genom temaområden om demokrati.

Föräldrar

Det är viktigt att du som förälder känner att du har insyn och inflytande i ditt barns skolgång. Som förälder är du alltid välkommen att besöka oss i skolan.

Glanshammars skola har ett skolråd med en representant och en suppleant från varje klass.

Information till föräldrar sker på tre olika nivåer:

  • Individnivå - utvecklingssamtal, individuell utvecklingsplan (skriftliga omdömen och planering)
  • Gruppnivå - föräldramöten
  • Skolnivå - Öppet hus, drop in och skolråd
Dela:

11 oktober 2017 • 14.14

Glanshammars skola | Skolvägen 1, 703 85 Glanshammar | E-post exp: katarina.tammi@orebro.se
Tel: 019-21 49 50, måndag–fredag säkrast kl. 7.30–13

Glanshammars skola