Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Skolans ABC

Besöka skolan

Som förälder är du alltid välkommen att besöka skolan och vara med under skoldagen.

Bibliotek

Skolan har ett väl fungerande bibliotek med såväl fakta som skönlitterära böcker.

Elevolycksfallsförsäkringen

Elevolycksfallsförsäkringen gäller skador som sker under skoltid, fritid och lov. Vid skadetillfället ring försäkringsbolaget AIG Europé, 08-506 920 80.
Anmälan om olycksfallsskada och av taxiresor sker till AIG Europe.
Säkerhetsbestämmelser i till exempel slöjdsalar måste noga följas för att försäkringen skall gälla i alla delar.

Flyttning

Flyttar familjen till annat skolområde inom kommunen eller till någon annan kommun skall anmälan göras av vårdnadshavaren både till skolans expedition och klassföreståndare samt till mottagande skola.

Fotografering

Eleverna fotograferas på höstterminen. I samband med detta erbjuder fotofirman eleverna att efter önskemål köpa ett eller flera foton.

Förlorat

Om någon personlig tillhörighet förlorats eller förlagts bör man vända sig till sin klasslärare eller till skolans vaktmästare.

Hemsidan

Vid publicering används bara förnamn och klass på elever. Alla personer som kan identifieras på hemsidan skall ha gett sitt medgivande för publicering. Om någon skulle råka finnas med på hemsidan, trots att man inte gett sitt medgivande, eller om man bara inte har lust att synas på en specifik bild, ber vi er kontakta oss så plockar vi omgående bort berörda bilder.

Högtider för andra kulturer

Vårdnadshavare ska begära ledighet hos klassläraren veckan innan ledigheten.

Idrott - befrielse från

Om ditt barn inte får deltaga i ämnet idrott och hälsa på grund av kroppskada eller infektion skall du i första hand vända dig till idrottsläraren eller klassläraren. Huvudprincipen är att är man i skolan kan man delta i ämnet idrott och hälsa.

ICDP

International child development programmeslänk till annan webbplats (vägledande samtal).

Introduktionsklass

Introduktionsklass. Klass för barn som behöver grundläggande svenska undervisning.

IUP

Individuell utvecklingsplan.

Information och veckobrev

Klassläraren skickar hem information och veckobrev med barnen.  Det är viktigt att vårdnadshavarna läser den.

Kamratringar

Vid flera tillfällen per år arbetar eleverna tillsammans i åldersblandade grupper, så kallade kamratringar.

Ledighet för elever

Av 3kap 11§i skollagen (1985:1100) följer att en elev kan beviljas kortare ledighet för enskild angelägenhet. Klassläraren får bevilja ledighet för högst tio dagar varje läsår. Vid ledighet mer än tio dagar fattas beslut av rektor. Blankett angående ledighet finns att ladda ner för utskrift under blanketter. Du kan även be att få en av klassläraren. Kom ihåg att du som förälder ansvarar för att det skolarbete som går förlorat tas igen.

Läroböcker

Läroböckerna är till låns och vi uppmanar att de slås in i skyddspapper. Förlorad eller förstörd lärobok ersätts av vårdnadshavaren.

Läxor

Vårdnadshavare har ansvar för att barnen gör sina läxor och att böckerna kommer tillbaka med barnen till skolan.

 

Ordningsregler

(Under revidering)

Praktisk utrustning

För att eleverna ska kunna delta i skolans hela undervisning, så behöver barnen:
En bra ryggsäck/väska att bära böcker och övrig utrustning i. En trafikgodkänd cykel och en bra hjälm. Skridskor och hjälm till vintern.
Skolans klasser är mycket utomhus därför behöver eleverna, bra regnkläder och gummistövlar. På idrotten ska eleverna byta om till idrottskläder och handduk medtages för dusch.

Rastkompis

En rastkompis är en elev som de andra eleverna har förtroende för, är ett föredöme och som är en bra kompis.

Rasttillsyn

Vid alla raster ansvarar skolans personal för tillsyn på skolgårdarna.

Simskola

Alla elever i årskurs 2 erbjuds simundervisning.

Sjukanmälan

Sjukfrånvaro bör anmälas före klockan 8.00 på morgonen, till den arbetsenhet barnet tillhör.

Skadegörelse

All eventuell skadegörelse på grund av slarv eller vårdslöshet med skolans egendom ersätts av berörd elev.

Skolhälsovård

Skolhälsan arbetar i huvudsak med förebyggande hälsovård och deltar i undervisningen kring hälsofrågor. Skolhälsan genomför allmänna undersökningar och erbjuder vissa vaccinationer.

Skollunch

Lunchmålet i skolan är beräknat att ge eleverna en måltid som motsvarar 25-35% av dygnsbehovet av energi och näringsämnen. Skollunchen ger också tillfälle att träna eleverna till goda kost- och matvanor. Elev som på grund av medicinska skäl är i behov av särskild kost kan efter uppvisande av intyg från läkare eller dietist få sådan.

Skolområde

Hagaskolan tillhör skolområde sydväst.

Språket lyfter

Styrdokument utarbetat av skolverket för att bedöma barnets språkutveckling.

Trygg miljö

"Ingen i skolan skall utsättas för mobbning. Tendenser och trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser." (Läroplanen LPO-94) Vi har ett väl fungerande mobbningsteam som träffas regelbundet. Kontakt med mobbningsteamet kan förmedlas av lärare eller skolsköterskan.

Trygghets team

För att motverka mobbing och kränkande behandling.

Trygghets teamets handlingsplanWord


Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal skall ses som viktiga inslag i skolans arbete kring eleverna. En regelbunden och öppen dialog mellan elev, föräldrar och lärare är en förutsättning för att arbetet med individanpassat lärande ska lyckas . Samtalen bör ge ömsesidig information och leda till ömsesidiga åtaganden. Ibland behöver åtgärdsprogram upprättas och dessa formuleras då av elev, föräldrar och lärare tillsammans.

Dela:

18 augusti 2017 • 10.33

abc
Hagaskolan | Besöksadress: Blåmesvägen 1 | Tel: 019 - 21 22 18 | Fax: 019 - 21 24 70
Örebro kommuns webbplats
Hagaskolan