Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Skolans ABC

Besöka skolan

Som förälder är du alltid välkommen att besöka skolan och vara med under skoldagen. Du kan äta skollunch till ett pris av 53 kr.

Bibliotek

Skolan har ett väl fungerande bibliotek med såväl fakta som skönlitterära böcker. I biblioteket finns dessutom datorer för skolarbete.

Elevolycksfallsförsäkring

gäller skador som sker under skoltid, fritid och lov. Mer information finns på Örebro kommuns webbplats.länk till annan webbplats

Flyttning

Flyttar familjen till annat skolområde inom kommunen eller till någon annan kommun skall anmälan göras av vårdnadshavaren både till skolans expedition och klassföreståndare samt till mottagande skola.

Fotografering

Eleverna fotograferas på höstterminen. I samband med detta erbjuder fotofirman eleverna att efter önskemål köpa ett eller flera foton.

Förlorat

Om någon personlig tillhörighet förlorats eller förlagts bör man vända sig till sin klasslärare eller till skolans vaktmästare.

Hemsidan

Vid publicering används bara förnamn och klass på elever. Alla personer som kan identifieras på hemsidan skall ha gett sitt medgivande för publicering. Om någon skulle råka finnas med på hemsidan, trots att man inte gett sitt medgivande, eller om man bara inte har lust att synas på en specifik bild, ber vi er kontakta oss så plockar vi omgående bort berörda bilder.

Idrott - befrielse från

Om ditt barn inte får deltaga i ämnet idrott och hälsa på grund av kroppskada eller infektion skall du i första hand vända dig till idrottsläraren eller klassläraren. Huvudprincipen är att man i skolan kan delta i ämnet idrott och hälsa.

IUP-Individuell Utvecklingsplan

Elever i skolår 1-9 ska ha en egen skriftlig plan för hur de ska arbeta för att nå målen som finns i skolans kursplaner. Utvecklingsplanen ska skrivas av lärare, elev och vårdnadshavare. Den individuella utvecklingsplanen ska se framåt.

Ledighet för elev

Av 7 kap 18§ i skollagen (2010:800) framgår att elev får beviljas kortare ledighet för enskild angelägenhet. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra ledighet åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar. Blankett angående ledighet finns att ladda ner för utskrift under blanketter. Du kan även be att få en av klassläraren. Kom ihåg att du som förälder ansvarar för att det skolarbete som går förlorat tas igen.

Läroböcker

Läroböckerna är till låns och vi uppmanar att de slås in i skyddspapper. Förlorad eller förstörd lärobok ersätts av vårdnadshavaren.

Läxor

Vårdnadshavare har ansvar för att barnen gör sina läxor och att böckerna kommer tillbaka med barnen till skolan.

Rasttillsyn

Vid alla raster ansvarar skolans personal för tillsyn på skolgården.

Sjukanmälan

Sjukfrånvaro bör anmälas före kl. 8.00 på morgonen, till skolans telefon 214516. Där finns också telefonsvarare.

Skadegörelse

All eventuell skadegörelse på grund av slarv eller vårdslöshet med skolans egendom ersätts av berörd elev.

Skolhälsovård

Skolhälsan arbetar i huvudsak med förebyggande hälsovård och deltar i undervisningen kring hälsofrågor. Skolhälsan genomför allmänna undersökningar och erbjuder vissa vaccinationer. Läs mer.

Skollunch

Lunchmålet i skolan är beräknat att ge eleverna en måltid som motsvarar 25-35% av dygnsbehovet av energi och näringsämnen. Skollunchen ger också tillfälle att träna eleverna till goda kost- och matvanor. Elev som på grund av medicinska skäl är i behov av särskild kost kan efter uppvisande av intyg från läkare eller dietist få sådan.

Trivselregler

Skolans trivselregler är framtagna tillsammans med eleverna i alla klasser och med elevrådet

Trygghetsteam

finns på skolan. Tillsammans med övrig personal och eleverna arbetar teamet för en trygg miljö på skolan.

Trygg miljö

"Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero." (Skollagen 5 kap 4§)

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal skall ses som viktiga inslag i skolans arbete kring eleverna. En regelbunden och öppen dialog mellan elev, föräldrar och lärare är en förutsättning för att arbetet med individanpassat lärande ska lyckas . Samtalen bör ge ömsesidig information och leda till ömsesidiga åtaganden.

Dela:

27 januari 2017 • 14.33

Närkes Kils skola | Hammarby 225 | 70592 Örebro | Karta
E-post: narkes.kils.skola@orebro.se | Tel. 019-214516
Örebro kommuns webbplats
Närkes Kils skola