Rudbecksgatan – vi säkrar vattenförsörjningen och samordnar arbetet med flera andra gatuarbeten

Område

Centrum.

Rudbecksgatan, mellan Fabriksgatan och Rådmansgatan och Österplan och Fabriksgatan.

Samordnas med flera projekt

Gatuarbetet längs Rudbecksgatan samordnas med flera olika projekt för att ha en fungerande infrastruktur och ett hållbart samhälle – nu och i framtiden.

För att säkra vattenförsörjningen för örebroarna byter vi vatten- och avloppsledningar samt serviser, det vill säga ledningar som förbinder en fastighets enskilda ledningar med de stora kommunala ledningarna, längs sträckan Fabriksgatan och Rådmansgatan. Ofta finns tre serviser per fastighet; för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Vatten- och avloppsledningarna längs sträckan är idag i dåligt skick och har haft flera läckor som krävt akuta åtgärder. Avloppsledningarna behöver i nuvarande skick spolas kontinuerligt för att vara funktionsdugliga. Risken för en större läcka, som påverkar vattenförsörjningen för verksamheter och fastigheter, ökar ju längre tid vi väntar med att byta befintliga vatten- och avloppsledningar.

Bytet av vatten- och avloppsledningarna är ett omfattande och tidskrävande arbete som kommer påverka framkomligheten, eftersom det är stora ledningar som ligger djupt i marken.

Örebro kommun förbereder tillsammans med Region Örebro län ett modernt och effektivt kollektivtrafiksystem som kallas BRT (Bus Rapid Transit). På Rudbecksgatan, mellan Österplan och Fabriksgatan, bygger vi om busshållplatserna vid Våghustorget och Kasten Ottergatan och gör om två av körfälten till busskörfält. Hållplatsen vid Våghustorget behåller samma placering som idag, medan hållplatserna vid Kasten Ottergatan blir mittförlagda. Vi gör också en ny och mer trafiksäker passage för fotgängare och cyklister vid korsningen vid Mogatan. Arbetet är en fortsättning på det gatuarbete som redan gjorts mellan Tybble och Österplan.

Enligt prognoser för befolkningsökningen kommer inte det befintliga utrymmet för fordon i vårt gatu- och trafiksystem att räcka till. Vi behöver bryta trenden med fler fordon och fokusera på en effektiv lösning för hur människor ska kunna transportera sig i framtiden. Det nya kollektivtrafiksystemet med snabbussar ska göra resan både enklare och snabbare i framtiden, bland annat genom att bussarna får egna körfält, prioritet i trafiksignaler, anpassade hållplatser med smidig på- och avstigning och hög turtäthet.

På Region Örebro läns webbplats kan du läsa mer om vad BRT är och varför vi inför det. 

Karta som visar sträckningen Brickebacken - Tegnérlunden med delsträckor för snabbussarna markerade.

Klicka på kartan för att se den större.

Vi byter ut kablar, fundament, stolpe och armatur på delar av sträckan för att skapa en tryggare miljö under årets mörka månader, samtidigt som åtgärden bidrar till att minska driftskostnaden för belysningen i city.

För dig som har en verksamhet eller fastighet längs Rudbecksgatan

Vi förstår att det här väcker frågor om hur just er verksamhet berörs, särskilt eftersom vi inte kan ha alla lösningar på plats innan upphandlingen är klar. Ambitionen är att bygga om sträckan i olika steg för att kunder, leveranser och annan kommunal service ska kunna ta sig fram. 

Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare ber vi er, i den mån det är möjligt, att börja se över era eventuella transporter, leveranser och kundflöden inför gatuarbetet, för att ni ska kunna planera och förbereda er inför påverkan under byggtiden. Som fastighetsägare ber vi er också informera era hyresgäster om det planerade gatuarbetet.

Vi kommer hålla er uppdaterade om läget under hela ombyggnationen, bland annat genom informationsmöten och utskick via brev eller e-post.

Du som har din verksamhet eller fastighet längs Rudbecksgatan är välkommen på ett digitalt informationsmöte tisdag 8 november kl. 14.30. Då svarar vi på frågor och berättar mer om hur vi planerar gatuarbetet för att hitta så bra lösningar som möjligt för alla parter.

Anmäl dig genom att mejla philip.kabunga@orebro.se senast 4 november. Vi har även skickat brev eller e-post med inbjudan till mötet.

Fördjupad information till verksamheter som är särskilt påverkad

Du som har en verksamhet inom Behrn Arena är också välkommen på ett informationsmöte 10 oktober kl. 10, då vi ger fördjupad information om arbetet på platsen och får möjlighet att prata om hur detta påverkar just er. Anmäl dig genom att mejla philip.kabunga@orebro.se senast 4 november.

Hur påverkar det mig som trafikant?

Fordonstrafik

Ambitionen är att bygga om sträckan i olika steg. Det kan handla om att bygga om en sida eller en infart i taget, för att kunna ha ett körfält öppet åt varje håll. Framkomligheten kommer att påverkas och periodvis behöver trafik ledas om via alternativa gator. Du som har möjlighet uppmanas att promenera eller cykla, istället för att ta bilen. Mer detaljerad information kommer inför att arbetet påbörjas.

Utryckningsfordon

Vi har en löpande dialog om avstängningar med blåljusorganisationer (ambulans, brandkår och polis). Ambitionen är att blåljusorganisationer ska kunna passera längs sträckan under hela byggtiden.

Gång- och cykelbanor

Vi håller gång- och cykelvägar öppna i så stor utsträckning som möjligt, men kommer periodvis även behöva leda om gående och cyklister på delar av sträckan.

Kollektivtrafik

Ambitionen är att kollektivtrafik ska kunna passera längs sträckan under hela byggtiden. Vi sätter ut tillfälliga busshållplatser när vi bygger om befintliga. 

Tidplan

Under hösten 2021-hösten 2022 har projektering av sträckan genomförts. Det innebär bland annat att vi planerat detaljerna kring hur arbetet ska genomföras för att minimera påverkan på trafiken och verksamheterna längs sträckan.

Vi har till exempel gjort flera trafiksimuleringar för att testa hur trafikflödet påverkas utifrån olika möjliga lösningar för omledning och alternativa vägar.

Vi har tagit geotekniska prover i marken på Rudbecksgatan, mellan Fabriksgatan och Manillagatan, för att planera arbetet med att byta vatten- och avloppsledningar.

Under november och december 2022 sker upphandling av entreprenör med målet att teckna kontrakt innan årsskiftet. När vi har en utförande entreprenör kommer vi tillsammans fastställa detaljer som till exempel:

  • hur och när trafik behöver ledas om via alternativa gator,
  • vilka alternativa gator vi kan rekommendera för att kunder, leveranser och annan kommunal service ska kunna nå verksamheterna i området.
  • hur och vilka infarter för fastigheter som påverkas.

Preliminär byggstart är i februari 2023.

Kontaktpersoner

Philip Kabunga, projektledare för gatuombyggnationen, Tekniska förvaltningen, 019-21 10 00

Joakim Olsson, projektledare Vatten och avlopp, Tekniska förvaltningen, 019-21 10 00

Henrik Emilsson, projektledare för snabbussarna, Stadsbyggnad, 019-21 10 00

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?