Meny

Nyanlända elever i gymnasieskolan

Här har vi samlat information som på olika sätt kan beröra nyanlända i gymnasieskolan i Örebro kommun.

Mottagande av nyanlända elever

Nyanlända elever och deras vårdandshavare får information om den svenska skolan på Karolinska gymnasiet och förbereds inför skolstarten. Undervisning sker på språkintroduktionsprogrammet som finns på olika skolor.

Karolinska gymnasiets besöksadress: Olaigatan 25.

Anmälan görs på orebro.se.

Undervisning på Språkintroduktionsprogrammet (SPRI)

Språkintroduktion är ett av introduktionsprogrammen och erbjuds till alla nyanlända ungdomar mellan 16-19 år som behöver lära sig svenska. Det finns inget krav på personnummer men asylsökande ungdomar måste påbörja sina studier före 18 års ålder. Den övre åldersgränsen för att läsa inom SPRI är t.o.m. vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Mer information om Språkintroduktionsprogrammet

Språkintroduktion skiljer sig åt mellan olika kommuner och nedan beskrivs endast hur det organiseras i Örebro kommun.

I Örebro kallas Språkintroduktion för SPRI och det finns olika inriktningar för att motsvara elevernas behov. Nyanlända elever placeras utifrån den första kartläggning som görs vid ankomsten. Några inriktningar är senare sökbara verksamheter för elever på SPRI.

Anmälan av nyanlända elever kan ske på Örebro kommuns hemsida www.orebro.se. Elever i grundskoleåldern tas då emot på Perrongen för kartläggning och gymnasieleverna kartläggs på Karolinska gymnasiet. Inom gymnasiet finns även ett samarbete med två friskolor som anordnar Språkintroduktion. Placeringen sköts även då av mottagaren på Karolinska gymnasiet.

Elever som är folkbokförda/har boendeadress i andra kommuner erbjuds inte plats på SPRI men de kan själva söka till Grillska gymnasiet och Plusgymnasiet eftersom de är friskolor.

Nyanlända och obehöriga elever i grundskolan placeras på SPRI eller annat introduktionsprogram efter skolår 9. Placeringen utgår från vilken språklig förmåga eleven har uppnått och nyanlända elever kallas därför till gymnasieskolan för ett test underskolår 9.

Inom SPRI finns flera nivåer och vägar vidare i utbildningssystemet

SPRI-bas

Nybörjarundervisning i svenska som andraspråk (SVA) men även matematik, engelska, SO, idrott och tema. Undervisningen sker på Karolinska gymnasiet.

SPRI-alfa

Undervisning för de elever som inte har gått i skolan eller ännu inte har lärt sig läsa och skriva på modersmålet. Här går också elever som behöver mycket stöd i undervisningen. Det här är en mindre grupp och den hör till SPRI-bas men ligger på Virginska gymnasiet.

SPRI-yrk

Inriktningen syftar till att förbereda eleverna för arbetslivet och kan ge möjlighet till vidare studier inom vuxenutbildningen. Här läser eleverna mindre delkurser på ett yrkesförberedande program två dagar i veckan och tre dagar på SPRI där de kan läsa svenska som andraspråk, engelska, matematik och idrott. Tillsammans med ämnet modersmål kan man nå fem betyg samt få ett intyg på hur man har arbetat med karaktärskurserna. Utbildningen kan bara sökas av elever som studerar på SPRI. Fyra inriktningar finns: omvårdnad och service, mat och service, handel och service samt fordon och service.

SPRI-grund (fd fortsättning)

Här läser eleverna grundskoleämnen med möjlighet att nå behörighet till Nationellt program i åtta eller tolv ämnen inklusive naturvetenskap. Det krävs att eleven har nått språknivån A2.2 (utifrån GERS) för att studera på SPRI-grund och eleven kan välja att man läsea mot åtta eller tolv betyg. Utbildningen ligger på Virginska gymnasiet.

SPRI-vux

Språkintroduktion har ett samarbetsavtal med Komvux-SFI som gör att SPRI-elever kan studera inom vuxenundervisningen med bibehållna gymnasieförmåner fram till våren det år de fyller 20 år. Det gäller framförallt SFI men kan även gälla kurser på Komvux i mån av plats. Ansökan måste behandlas av en studie-och yrkesvägledare på SPRI för att fungera. Läs mer under vägar vidare.

Rektor på SPRI är ansvarig och eleverna omfattas även av elevhälsan inom SPRI. det finns också en flerspråkig elevstödjare för SPRI-eleverna på deltid på Campus Risbergska.

Kartläggning

När en skola tar emot en nyanländ elev behöver skolan göra en inledande bedömning och ta reda på vilka kunskaper eleven har med sig. Den inledande bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper är reglerad i skollagen och obligatorisk att genomföra i grundskolan. Kartläggningen är inte obligatorisk för gymnasieskolan men görs ändå i stor utsträckning. Materialet består av tre steg.

Kartläggningens tre delar

Steg 1

Elevens språk, tidigare skolgång, intressen och förväntningar utifrån elevens och vårdnadshavarens egna uppfattningar och beskrivningar.

Steg 2

Elevens kunskaper inom områdena litteracitet och numeracitet. Litteracitet handlar om elevens användning av skriftspråk i olika sammanhang och för olika syften. Numeracitet handlar om elevens förmåga att använda matematiskt tänkande när det gäller att lösa problem, föra resonemang, argumentera och motivera sina lösningar.

Steg 3

Elevens kunskaper i 15 av grundskolans ämnen. Steg 3 publiceras successivt under 2017 och kommer att finnas i alla ämnena i grundskolan utom svenska, svenska som andraspråk och modersmål. I dagsläget finns material i ämnena biologi, engelska, fysik, kemi, matematik och teknik publicerat.

Den inledande bedömningen ska genomföras så att rektorn kan fatta beslut om placering av en nyanländ elev i årskurs och undervisningsgrupp inom två månader från att hon eller han skrivits in i svenska skolan. Det är elevens kunskaper (som han eller hon har visat vid kartläggningen), elevens ålder och personliga förhållanden i övrigt som ska ligga till grund för det här beslutet. Resultatet av kartläggningen ska även ligga till grund för planeringen av elevens fortsatta undervisning och hur undervisningstiden ska fördelas mellan ämnena.

Läs mer om kartläggning på Skolverkets sida.

I bedömningsportalen finns kartläggningsmaterialet.

Ekonomi

CSN - för elever i gymnasieskolan

Alla ungdomar med permanent uppehållstillstånd (PUT) har rätt att söka både studiebidrag och extra tillägg. Andra regler kan gälla för elever tidsbegränsade och tillfälliga uppehållstillstånd. Asylsökande elever har inte rätt till studiehjälp.

Studiebidraget är alltid kopplat till elevens närvaro och kan dras in eller återkrävas vid frånvaro.

Kuratorn på skolan har uppdraget att hjälpa till och informera elever och vårdnadshavare om CSN, ansökan och regler.

Information om studiebidrag på gymnasiet på csn.se.

God man

För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en god man förordnas av överförmyndaren. Gode mannens uppdrag är att vara i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga t.ex. barnets boende och skolgång. Det är Överförmyndarnämnden i Örebro kommun som utser god man.

Att vara god man för ensamkommande barn innebär att företräda barnet i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. Att vara god man är ett temporärt uppdrag som ska upphöra när barnet får permanent uppehållstillstånd eller varaktigt har lämnat landet. Den gode mannen fungerar som en spindel i nätet och ska se till att barnet får en bra första tid i Sverige.

God man har ingen försörjningsplikt gentemot barnet och ansvarar inte heller för den faktiska vården. Det ansvaret har familjehemmet eller HVB-boendet. Däremot har den gode mannen ett avgörande inflytandet över var barnet ska bo.

Tänk på att skolan är skyldig att löpande informera god man om barnets skolgång

Läs mer om god man

På SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) sida kan du läsa mer om God man för ensamkommande barn. De har dessutom tagit fram en webbaserad utbildning för gode män.

Anmäla behov av god man

Språk

Modersmålsundervisning

Örebro kommun har en modersmålsavdelning med ca 100 anställda medarbetare och undervisar i drygt 35 olika språk. Antalet modersmålslärare varierar mellan läsåren och anpassas utifrån behovet i kommunen. Lärarna på modersmålsavdelningen arbetar på flera olika skolor och många arbetar även som studiehandledare. Modersmålsavdelningen har sina lokaler på Engelbrektsskolan.

Modersmålsundervisningens syfte är att utveckla elevens förmåga att göra sig förstådd i olika sammahang och bidra till aktiv tvåspråkighet. Flerspråkighet är även positivt för barns och ungas intellektuella och känslomässiga utveckling och stärker den egna identiteten. Genom att möjliggöra för barn att utveckla sitt modersmål ges goda förutsättningar för inlärning av det svenska språket. Barn med annat modersmål än svenska ska få hjälp att utveckla sitt modersmål redan i förskolan och kan från förskoleklass delta i modersmålsundervisning.

Ansök om modersmålsundervisning.

Modersmålsundervisningen i grundskolan kan organiserad på olika sätt

 • Språkval: Modersmålet läses på språkvalstiden under åk 7-9
 • Elevens val: Inom elevens val ska eleven kunna fördjupa sina kunskaper i ett eller flera ämnen som skolan erbjuder
 • Utanför timplanen: Detta är den vanligaste lösningen i Örebro kommun och skolan har möjlighet att lägga undervisning i modersmål utanför ordinarie skoltid

Betyg

Från årskurs 6 till och med årskurs 9 får man betyg i sitt modersmål.

På gymnasiet kan man totalt läsa 300 poäng, och man kan studera sitt modersmål antingen som individuellt val, som språkval eller genom utökad studiekurs. Betyg ges efter avslutad kurs.

 

Studiehandledning på modersmål

Studiehandledning är en stödåtgärd som funnits i förordningarna för grund- och gymnasieskolan sedan 1997. Studiehandledningen ska stödja elever som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen och regleras i 5 kap. 4 § skolförordningen:

En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst. till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl.

Motsvarande bestämmelse finns i 9 kap. 9 § gymnasieförordningen.

Stödmaterialet tar upp studiehandledningens innehåll och organisation, studiehandledarens uppdrag och vilka elever det särskilda stödet ska riktas till. I materialet diskuteras också hur denna stödåtgärd kan användas för att stärka de flerspråkiga elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse.

Skolans rektor beslutar om studiehandledning. Studiehandledning bokas via modersmålsavdelningen och skolan står för kostnaden.

Beställ studiehandledning på modersmål.

Läs mer om studiehandledning

Läs mer om studiehandledning på Skolverkets hemsida.

Se Skolverkets webbinarie om studiehandledning på modersmål.

Svenska för invandrare (SFI)

Svenska för invandrare (SFI), är en grundläggande vuxenutbildning i svenska språket och om det svenska samhället för elever som inte har svenska som modersmål. Även ungdomar på Språkintroduktion har möjlighet att läsa SFI.

Läs mer om SFI på orebro.se.

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk är ett eget ämne, med egen kursplan och betygskriterier och timplanen ska motsvara den som för ämnet svenska. Både svenska som andraspråk och svenska är likvärdiga ämnen och ger behörighet för studier på gymnasiet.

Det är viktigt att komma ihåg att svenska som andraspråk inte är ett ”enklare ämne” utan istället lyfta fram att svenska som andraspråk har ett annat fokus. I läroplanen lyfts det särskilt fram att undervisning i svenska som andraspråk ska hjälpa eleverna att utveckla kunskaper i och om svenska språket. Eleven ska ges förutsättning att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk och få tilltro till sin språkförmåga för att kunna uttrycka sig i olika sammanhang. Undervisning i svenska som andraspråk ska ge eleverna möjlighet att kommunicera utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa alltför tidiga krav på korrekthet.

Viktigt att veta

 • Rektor beslutar enligt SFS 2011: 185, 5 kap 14-15 § §.
 • Svenska som andraspråk (SVA) organiseras som eget ämne och är likvärdigt svenska.
 • SVA får därutöver anordnas som ett språkval i grundskolan och specialskolan, eller som elevens val, eller inom ramen för skolans val.
 • Det finns inget som hindrar att man undervisar svenska och SVA i ett klassrum samtidigt, men det kräver hög kompetens hos läraren.
Tolk

Tolk används för att underlätta kommunikationen mellan myndigheter och personer som inte talar svenska. På Tolkservice finns cirka 300 tolkar och översättare som tillsammans behärskar omkring 85 språk. Alla medborgare har rätt till tolk om behov finns och detta styrks av förvaltningslagens 8 §:

Tips till dig som använder tolk

 • Planera samtalet noga och tänk på att det tar längre tid än vid enspråkiga samtal.
 • Tala direkt till din klient, inte till tolken, och sträva efter att få ögonkontakt med klienten även om du inte förstår språket. Både du och tolken talar i jag-form.
 • Tala lugnt och i lagom korta pass för att tolken ska hinna tolka allt.
 • Använd enkla ord och entydiga begrepp och var beredd på att förklara svåra facktermer. Visa förståelse om tolken eventuellt måste kontrollera någon term i sin ordbok.
 • Ställ kontrollfrågor för att försäkra dig om att klienten uppfattat dig rätt.
 • Använd inte tolken till andra uppgifter än tolkning och överlåt aldrig ansvaret på tolken i något sammanhang, även om det ligger nära till hands att be henne/honom hjälpa klienten med telefonsamtal, skjuts, etc.

Använd inte barn och familjemedlemmar som tolk. Släktingar och vänner bör inte heller uppträda som tolk.

Boka tolk

Boka tolk på telefon: 019-602 31 55 (ha skolans kundnummer tillgängligt).

Tänk på att boka tolk i god tid inför samtalet på skolan. Kommunen står för kostnaden och den enskilda skolan debiteras inte.

Tolkservice har flera tjänster som är lämpliga att använda i skolan, exempelvis meddelandeservice, se deras hemsida.

Mer information om tolkning på http://www.orebroll.se/sv/Halsa-och-vard/Om-du-behover-vard/Tolkservice/

Senast uppdaterad: 22 februari 2018

Publicerad: 16 juni 2017

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se