Meny

Vårt framtida Örebro.

Här kan du läsa Örebro kommuns digitala översiktsplan ”Vårt framtida Örebro” och se kartor som tillhör översiktsplanen. Under 2015-2018 pågick arbetet med att revidera den gamla översiktsplanen, och bland annat hölls samråd och öppna möten då vi tog emot synpunkter från allmänheten, företag, föreningar m.fl. Den nya översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 25 april 2018.

Om översiktsplanen

Översiktsplanen ”Vårt framtida Örebro” är en planering för hela Örebro kommuns utveckling de närmaste 25 åren. Den anger till exempel var nya vägar och bostadsområden ska byggas, vilka naturområden som ska skyddas, hur landsbygden kan växa och hur Örebro stad kan se ut i framtiden. Översiktsplanen ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle för att Örebro kommun ska fortsätta vara en bra plats att leva och bo på, även för framtida generationer.

Digital översiktsplan

Örebro kommuns översiktsplan är digital och presenteras här på webben. Planen består av 18 textkapitel och en karta med 58 olika kartskikt. Om du klickar i kartan kan du läsa tillhörande texter. Till översiktsplanen hör också fem fördjupningar för olika områden. Du kan se en film om hur du använder översiktsplanen via länken längre ner på sidan.

Ny översiktsplan 2018

Under 2015-2018 pågick arbetet med att revidera den gamla översiktsplanen för att ta fram en ny. Vid två remisstillfällen erbjöds allmänheten, myndigheter, fastighetsägare, grannkommunen m.fl. möjlighet att ta del av och framföra synpunkter på förslaget till den nya översiktsplanen. Det första tillfället var under samrådet som pågick mellan 1 februari–30 april 2017, och det andra tillfället var under perioden 13 november 2017 till 19 januari 2018 när det uppdaterade förslaget till ny översiktsplan ställdes ut digitalt.

Det var många som hörde av sig och vi fick totalt in ca 780 synpunkter under de båda remisstillfällena. Vissa synpunkter fick genomslag i planen, andra inte. Synpunkterna från samrådet och utställningen finns sammanställda i samrådsredogörelsen respektive utställningsutlåtandet.

Om processen att ta fram en ny översiktsplan

Enligt Plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en kommunomfattande översiktsplan som antas av Kommunfullmäktige. Översiktsplanen är vägledande i beslut om markanvändning och bebyggelse i Örebro kommun. Den hjälper oss att fatta beslut som berör många människor och olika intressen, samt sätta det i ett större sammanhang när Örebros befolkning fortsätter att växa och nya bostäder och verksamheter ska utvecklas.

När en översiktsplan ska tas fram ska kommunen, enligt Plan- och bygglagen, ha två remissomgångar: först ”samråd” och sedan ”utställning”.

  • Under samrådsperioden, 1 februari–30 april 2017, tog kommunen emot synpunkter på förslaget till den nya översiktsplanen. Sedan läste vi alla synpunkter och uppdaterade förslaget.
  • Den 9 november 2017 tog Programnämnd samhällsbyggnad beslut om att ställa ut förslaget till ny översiktsplan.
  • Mellan 13 november 2017 och 19 januari 2018 ställdes det färdiga förslaget till ny översiktsplan ut digitalt här på webben, och nya synpunkter togs emot.
  • Synpunkterna som kom in under utställningsperioden gicks igenom och planförslaget uppdaterades.
  • Kommunfullmäktige fattade beslut om att anta översiktsplanen den 25 april 2018.
Illustration över planprocessen

Projektledare för översiktsplanen är Christin Gimberger tillsammans med Anna Jonasson och Peter Sundström, Stadsbyggnad. En politisk parlamentarisk grupp har utsetts att arbeta med översiktsplanen. Där ingår Ullis Sandberg (S), Hannah Ljung (C), Ingalill Bergensten (KD), Linn Andersson (M), Yngve Alkman (L), Jessica Carlqvist (V), Helena Ståhl (SD) och Sara Richert (MP).

Se en film om hur du använder översiktsplanen
Information på teckenspråk

Ny översiktsplan "Vårt framtida Örebro"

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Översiktsplan

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se