På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies? Jag förstår

Kommunal hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård omfattar hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel till personer i vård- och omsorgsboenden, boende med särskild service, i dagverksamhet, i servicebostad, personlig assistans och dig som får hjälp via socialpsykiatrin.

Insatserna utförs upp till och med undersköterske-, sjuksköterske-, arbetsterapeutnivå. Hälso- och sjukvårdsuppgifterna kan i vissa fall även utföras av övrig personal i kommunen som fått dessa uppgifter delegerade. Sjuksköterska finns att tillgå dygnet runt, alla dagar. Arbetsterapeut/sjukgymnast finns att tillgå efter överenskommelse.

Läkarinsatser och akutsjukvård är Region Örebro läns ansvar.

Om du efter en sjukhusvistelse behöver hjälp och stöd i din vardag kan du ansöka om insatser innan du lämnar sjukhuset. Du ansöker till kommunens utskrivnings­samordnare, som kontaktar dig medan du är kvar på sjukhuset.

Du behöver lämna ditt samtycke till informationsöverföring om dig och ditt behov så att avdelningen på sjukhuset kan rapportera över dina behov till kommunen.

Målsättningen är att du i första hand ska erbjudas stöd i ditt hem men i vissa fall kan det vara svårt att återgå direkt till sin bostad och då kan en vistelse inom korttids­vården vara aktuell.

Läs mer om omvårdnad.

Läs mer om service.

Läs mer om korttidsvård.

Utskrivningsplanering

Utskrivningsplaneringen omfattar dina nya eller utökade behov av stöd så att insatser kan påbörjas i samband med utskrivningen. Efter några veckor hemma eller på korttidsvård följs dina behov upp och en mera långsiktig planering genomförs.

Sjuksköterskans insatser kan bl.a. vara:

 • Bedömningar
 • Såromläggningar
 • Insulingivning
 • Provtagning
 • Rådgivning

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuterna har i huvudsak ansvar för bedömning av aktivitetsförmåga och hjälper till att skriva ut hjälpmedel och anpassning av bostäder. Läs mer på sidan om rehabilitering och hjälpmedel.

Hjälp via kommunala boenden

Den som bor i särskilt boende, boende med särskild service, servicebostad, vistas på någon av kommunens rehabiliteringsenheter eller dagverksamhet eller har kommunal personlig assistans tillhör kommunens sjukvård. På dessa enheter finns sjuksköterska placerad på dagtid.

Hjälp i hemmet

Om man bor i eget hem och inte kan ta sig till sin vårdcentral kontaktar distrikts­sköterska på vårdcentralen en sjuksköterska i kommunen och för över ärendet. Det är sedan sjuksköterskan i kommunen som avgör om vårdtagaren kan ta sig till vårdcentralen.

Sjuksköterskan gör en rimlighetsbedömning av vårdtagarens situation. Om sjuk­sköterskan bedömer att vårdtagaren inte kan ta sig till sin vårdcentral skrivs man in i den kommunala hemsjukvården och får sjukvård i hemmet.

För närstående

Närstående och personer som arbetar hemma hos personer som behöver hälso- och sjukvård kan få handledning och utbildning att ge medicin och att sköta eventuell medicinteknisk utrustning eller hjälpmedel.

Taxor och avgifter

Läs mer om vilka olika taxor och avgifter som gäller.

Hur får jag kontakt med en sjuksköterska eller arbetsterapeut?

Du kan kontakta sjuksköterska eller arbetsterapeut via 1177 Vårdguiden. När du loggat in får du möjlighet att beskriva ditt ärende och skicka det till kommunens sjuksköterskor/arbetsterapeuter. Observera att akuta ärenden inte ska skickas den här vägen.

Arbetsterapeut kan du även nå via kommunens servicecenter.

Du som har sjukvård i hemmet kan även nå distriktssköterska via telefon. Du har fått telefonnummer när du skrevs in i hemsjukvården. Du kan också ringa kommunens servicecenter, 019-21 10 00, och be att få tala med den distriktssköterska som har ansvar för det område där du bor.

I den kommunala hälso- och sjukvården måste det finnas en eller flera medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS). För verksamheter som jobbar med rehabilitering kan det istället finnas en arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjukgymnast som är medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

MAS och MAR har ett särskilt medicinskt ansvar för att:

 • patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet,
 • det finns rutiner för att kontakta läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal vid behov,
 • patienten får den hälso- och sjukvård läkaren har bestämt,
 • rutinerna för läkemedelshantering är säkra,
 • besluten om delegering är patientsäkra,
 • patientjournaler förs,
 • anmälan görs till kommunal nämnd om en patient utsatts för allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård och behandling eller utsatts för risk för det.

Utöver de reglerade uppgifterna är det vårdgivaren som bestämmer vilka arbetsuppgifter som ingår i jobbet som MAS eller MAR.

MAS och MAR nås via Servicecenter tel. 019-21 10 00.

För personer med funktionsnedsättning

Hälso och sjukvård för personer med funktionsnedsättning sker genom hälso- och sjukvårdsenheten och hjälp beviljas via Utredningsenheten LSS. Personalen arbetar i team med undersköterska, sjuksköterska och arbetsterapeut och ger också råd till anhöriga och närstående.

Arbetsterapeutens hjälp kan du få oavsett om din kontakt med sjuksköterska är hos oss eller på din vårdcentral. Du har kvar läkare och sjukgymnast på din vårdcentral och/eller USÖ.

Kontakt

Servicetagare inom Förvaltningen för sociala insatser som har behov av att snabbt få råd och hjälp av en sjuksköterska, kan ringa 019-21 54 07 alla dagar kl. 7–16.

Arbetsterapeuter arbetar vardagar kl. 8–12 och 13–16. Är du osäker på vilken arbetsterapeut du ska vända dig, till kontakta Servicecenter.

Om du har synpunkter och klagomål på hälso- och sjukvården kan du – både som patient och närstående – framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser du kan vända dig till när du vill klaga på vården.

Vid fel vård eller illa behandling

Tycker du att du fått fel vård eller behandling ska du vända dig till avdelningen eller enheten där du blivit behandlad; exempelvis gruppboende, serviceboende, vård och omsorgsboende eller hemsjukvårdsområde.

Vid missnöje med förklaring av hälso- och sjukvårdspersonal

Vänd dig då i första hand till enhetschefen där du blivit behandlad. Enhetschefen är skyldig att utreda vad som hänt. De är också skyldiga att tala om vad de kommer att göra för att händelsen inte ska upprepas eller för att samma skada inte ska inträffa igen. Du kan också vända dig till de medicinskt ansvariga i kommunen (MAS/MAR). Se ovan.

Om du inte är nöjd

Hjälp från Patientnämnden

Har du varit med om något i vården som du är missnöjd med? Då vänder du dig till patientnämnden — en fristående och opartisk instans — som enligt lag ska finnas i varje landsting eller region.

Du kan framföra dina synpunkter, rådgöra och få vägledning av en handläggare om den hälso- och sjukvård som bedrivs av landsting eller kommun, eller enligt avtal med dessa. Här kan du läsa mer om Patientnämnden på Region Örebro läns webbplats.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Om du själv eller någon närstående råkat ut för en vårdskada eller upplevt brister i patientsäkerheten i samband med vård eller behandling inom hälso- och sjukvården eller tandvården, kan du tipsa IVO om fel och brister eller göra en anmälan till IVO.

De utreder händelsen/händelserna och fokuserar inte enbart på hälso- och sjukvårdspersonalens agerande. Tyngdpunkten ligger framför allt på att bedöma om något blev fel och i sådana fall varför. De bedömer också vad som är viktigt att åtgärda för att inte samma händelse ska ske igen.

Din anmälan kan till exempel handla om:

 • Utebliven, försenad och/eller fel diagnos eller behandling.
 • Brister i remisshantering.
 • Fel vid läkemedelsbehandling.
 • Felaktigt utförd behandling.
 • Vårdrelaterade infektioner.
 • Fallskador som inträffar i samband med vård och behandling.

Ekonomisk ersättning

Gäller det vård som bekostas av landstinget ska du kontakta Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag).

Gäller det vård som inte bekostas av landstinget får du fråga vilket försäkringsbolag din vårdcentral, sjukhus, tandläkarmottagning eller kommunala boenden är försäkrad hos och ta en direkt kontakt med det försäkringsbolaget.

Om den som vårdat eller behandlat dig inte har en patientförsäkring skall du kontakta Patientförsäkringsföreningen. Har du blivit skadad av ett läkemedel skall du kontakta Läkemedelsförsäkringen.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson