Tullhuset

Tullhuset är en rehab- och utredningsenhet.

Tullhuset, utifrån

Tillfälliga öppettider

Vi har med, anledning av pandemin, för närvarande besökstid kl. 13.30–17.30.

Information till dig som anhörig med närstående på vård- och omsorgsboende

Besök på vård- och omsorgsboende

Det finns ett antal rekommendationer som du som anhörig behöver följa om du gör ett besök på våra boenden i Örebro kommun.

 • Meddela gärna ditt besök till vård- och omsorgsboendet i förväg.
 • Stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom.
 • Ha en god handhygien inför, under och efter besöket. Tvätta och sprita händerna ofta.
 • Besök sker i hyresgästens lägenhet eller utomhus – inte i allmänna utrymmen.
 • Håll avstånd! Besökare, hyresgäst som får besök samt personal ska hålla ett säkert avstånd till varandra på minst 1,5–2 meter.

Varje boende har lokala besöksrutiner, vilket betyder att besöksrutinerna kan skilja sig något mellan olika boenden. Lokala besöksrutiner kan komma att ändras vid eventuella smittutbrott.

Välkommen att höra av dig till aktuellt boende om du har frågor, eller om du vill boka ett besök!

Här finns mer information med anledning av coronaviruset.

Boendemiljö

Tullhuset har renoverats och byggts om och invigdes november 2014. Det finns fyra våningsplan och en fin trädgård med möjlighet till träning eller njuta av.

Rehabilitering och utredning

Tullhuset är en plats för individuell rehabilitering och utredning efter exempelvis en sjukhusvistelse. Fokus koncentreras på varje persons egen förmåga, strävan och behov att klara av den målplanering som bestämts tillsammans med vård- och omsorgspersonalen på Tullhuset.

Att komma till Tullhuset

En behovsutredning avgör om du har behov av rehabilitering och/eller utredning på Tullhuset. Detta gäller både dig som medicinskt färdigbehandlad patient på sjukhuset och dig vars behov bedöms vara aktuella för utredning eller rehabilitering på Tullhuset. Under vistelsen på Tullhuset kan du få eget eller delat rum.

Rehabiliteringsplats

Att få en rehabiliteringsplats på Tullhuset innebär ett tillfälligt boende där du får hjälp med träning, råd och stöd för att få en fungerande vardag i din egen bostad. Tullhusets rehabiliteringsplatser är till för dig som efter en skada eller sjukdom är i behov av rehabilitering och omvårdnad dygnet runt.

För att få en rehabiliteringsplats krävs det att du klarar av en träningsperiod, är motiverad, kan följa och förstå instruktioner. Behovet av en rehabiliteringsplats på Tullhuset utreds av sjuksköterska eller arbetsterapeut.

Utredningsplats

Att få en utredningsplats på Tullhuset innebär ett tillfälligt boende för dig som är medicinskt färdigbehandlad på sjukhuset men är i behov av fortsatt bedömning, vård och omsorg. Detta bedöms av en biståndshandläggare. Målet med vistelsen är att klargöra vilka fortsatta behov av vård och omsorg som du har.

Så här jobbar vi

För att på bästa sätt tillgodose ditt behov av vård, omsorg och rehabilitering gör personalen en individuell vård- och omsorgsplan tillsammans med dig och eventuella anhöriga, sjuksköterska, arbetsterapeut och enhetschef. För att du så länge som möjligt ska behålla din förmåga att klara dina dagliga aktiviteter arbetar personalen utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. Det innebär att du själv ska göra det du klarar. Om du behöver hjälpmedel för att klara din vardag, som till exempel rullstol eller duschpall, får du det utprovat av arbetsterapeuten på boendet.

När du har anlänt sker ankomstsamtal med de professioner som vård- och omsorgsteamet bedömer vara av vikt. Under samtalen lämnas information om vistelsetiden. Varje profession ställer frågor och planering inför besök i den egna bostaden påbörjas. Information ges också om det avstämningsmöte som sker efter 10 dagar då uppnådd måluppfyllelse analyseras.

Efter cirka två dagar kommer ett målplaneringsmöte äga rum där vårdteamet tillsammans med dig går igenom och beslutar om målen för vistelsen. Därefter får du din utrednings/rehabiliteringsplan och rehab-vård och omsorgsåtgärder påbörjas. En sjuksköterska eller arbetsterapeut utses till fastvårdkontakt och en undersköterska till kontaktperson under vistelsen.

Kortare avstämningsträffar gällande utrednings-/ rehabiliteringsplanen sker varje dag och efter cirka 10 dagar sker avstämningsmötet med dig och de professioner som bedöms vara av vikt samt de närstående som du vill ska vara med. Under avstämningsmötet bedöms när en ny vårdplanering tillsammans med biståndshandläggare ska ske inför en eventuell hemgång eller annat boende. På Tullhuset vistas du i cirka 2-3 veckor.

Avgifter för dig med rehab- och utredningsplats

Avgift tas ut för kost och omvårdnad i samband med vistelse på korttidsvård. Person med hemvård och regelbunden korttidsvård har rätt till förhöjt förbehållsbelopp på grund av kostavgiften.

Under vistelsen kan du komma att debiteras för insatser utförda av läkare och sjukgymnast. Nuvarande avgifter för detta är:

 • Sjukgymnast 80 kr.
 • Receptförnyelse 80 kr.
 • Läkarbesök 170 kr.
 • Provtagning 80 kr.

Personer över 85 betalar inte de avgifter som ingår i högkostnadsskyddet.

Samarbete med Region Örebro län

De äldres behov ska sättas i centrum för ett ökat samarbete mellan Örebro kommun och Region Örebro län. Tullhusets rehab- och utredningsplatser är en del av det samarbete som ska att utveckla korttidsvården i Örebro. Syftet är att utveckla och förbättra samarbetet kring individuella behov efter en sjukhusvistelse. Metoder för trygg planering på sjukhuset och trygg hemgång är en stor del av detta utvecklingsarbete. Detta arbetssätt ska bidra till en sammanhållen vård för den enskilde och minska antalet återinläggningar på sjukhuset.

Vård- och omsorgsteamets kompetens och bemanning

Vårdteamet består av läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och undersköterska. Undersköterska och sjuksköterska finns tillgängliga dygnet runt. Läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut finns till förfogande under vardagar.

Den vård och omsorg som utförs anpassas utifrån valfrihet, självbestämmande och inflytande med dig som gäst eller boende i centrum.

Våra mål

"Du ska kunna leva ditt liv som du vill utifrån din bakgrund, nutid och framtid. Vi lyssnar på dig och respekterar din rätt att bestämma själv".

Vi arbetar utifrån Örebro kommuns värdegrund:

 • Genom goda relationer skapar vi förtroende för varandra.
 • Du möter personer som du känner igen och som vet hur du vill ha det.
 • Du har rätt att bli vänligt och jämlikt bemött, vi respekterar dig och lyssnar till dig.
 • Du har rätt till stöd i att behålla och utveckla intressen, sociala relationer och kontakter som är viktiga för dig.
 • Du har rätt till stöd att leva ett så självständigt liv som du önskar och får stöd till träning och andra aktiviteter.
 • Du har rätt till information som berör din vård och omsorg.
 • Du har rätt till individuellt anpassad mat och måltider utifrån dina behov och vanor.
 • Du är delaktig i hur våra gemensamma inne- och utemiljöer utformas.
 • Vi hjälper dig i ditt hem på dina villkor.
 • Vi ger dig tid för samtal.
 • Vi utför vårt arbete med god yrkeskunskap och social kompetens.

Mat och måltider

Du väljer själv var du vill äta dina måltider, i ditt rum eller i våningens matsal tillsammans med övriga gäster. Måltiden är en trevlig stund och är ett utmärkt tillfälle att umgås. Kaffeservering finns tillgänglig under hela dagen.

Meny

Meny för vård- och omsorgsboende med alternativ.

Om du vill se rättens ingredienser – klicka på pilen till höger.

Om du vill prenumerera på menyn i din kalender – klicka på "Kalender".

Närstående

Närstående och vänner är alltid välkomna. Man ringer på porttelefonen vid entrén, som öppnas av personal på våningen.

Tidning finns att läsa på våningen. Post delas ut dagligen av personal. I det gemensamma tv-rummet finns utrustning för att se film och tv-program. Det finns en tillgänglig gästtelefon och dator som man får låna. Mobiltelefon får man givetvis ta med sig. I dagsläget finns inget wifi.

Kallelselarm

När du kommer till Tullhuset får du ett kallelselarm att bära på dig. Genom larmet kan du alltid nå vård- och omsorgspersonalen. Din dörr öppnas och låses automatiskt via din larmknapp. Detta innebär att din dörr alltid är låst utifrån.

Städning och tvätt

Städning av lägenheten för vistelsen och viss tvätt sköts av undersköterskorna på varje våning. Städning av lägenhet sker var tredje vecka men omvårdnadsstäd utförs varje dag.

Pengar och värdesaker

Det finns ett låsbart skåp på varje rum där du kan låsa in en mindre summa. Om du har svårt att hantera dina pengar och värdesaker själv ser vi helst att en anhörig/närstående har hand om dem.

Kontakt

Besöksadress

Södra Grev Rosengatan 4-6, 703 62 Örebro.

Hitta till Tullhuset med hjälp av karta.

Telefonnummer

Enhetschef

Birgitta Tuovi, 019-21 21 62, birgitta.tuovi@orebro.se.

Administrativ assistent

Ann-Jeanette Murhagen, 019-21 31 53, ann‑jeanette.murhagen@orebro.se.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!