På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Kommunal hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård omfattar hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel till personer i vård- och omsorgsboenden, boende med särskild service, i dagverksamhet, i servicebostad, personlig assistans och dig som får hjälp via socialpsykiatrin.

Insatserna utförs upp till och med undersköterske-, sjuksköterske-, arbetsterapeutnivå. Hälso- och sjukvårdsuppgifterna kan i vissa fall även utföras av övrig personal i kommunen som fått dessa uppgifter delegerade. Sjuksköterska finns att tillgå dygnet runt, alla dagar. Arbetsterapeut/sjukgymnast finns att tillgå efter överenskommelse. Läkarinsatser och akutsjukvård är Region Örebro läns ansvar.

Genom vårdplaneringsteam sker samverkan mellan kommunen och Region Örebro län

Om du, efter utskrivning från sjukhuset, behöver vård och omsorg eller annan hjälp får du träffa oss i vårdplaneringsteamet. Innan du blir utskriven får du en inbjudan till vårdplaneringen från sjuksköterskan på den avdelningen där du befinner dig.

Vårdplaneringsteamet består av

 • sjuksköterskor
 • arbetsterapeuter
 • biståndshandläggare.

Teamet utgår från Universitetssjukhuset Örebro, USÖ.

Vårdplaneringsteamet planerar fortsatt vård för alla som befinner sig på sjukhuset med undantag för personer inskrivna på barnkliniken, barn- och ungdomspsykiatrin och för personer som bor på ett vård- och omsorgsboende för äldre.

Vårdplaneringen har stor betydelse för att klargöra ditt fortsatta behov av omsorg, vård och rehabilitering efter sjukhusvistelsen. Målsättningen är att du i första hand ska erbjudas omsorg, vård och rehabilitering i det egna boendet

Vårdplanering i två steg

Vårdplaneringen sker i två steg.

1. Utskrivningsplanering

Ska täcka ditt behov av hjälp den första tiden efter sjukhusvistelsen.

2. Ny vårdplanering eller uppföljning

Görs av motsvarande yrkeskategorier som ansvarar för dig i ditt område där du bor, det så kallade hemmateamet. Uppföljning sker efter två till fem veckors tid.

Hur går vårdplanering till?

Innan vårdplaneringen

När din ansvariga läkare på sjukhuset har bedömt att du är utskrivningsklar, och inte behöver fortsatt sjukhusvård, kallar läkaren vårdplaneringsteamet till vårdplanering. Detta sker via ett gemensamt datasystem.

Du får en skriftlig inbjudan till vårdplanering från sjuksköterskan på den avdelning där du vårdas. Du har då möjlighet att kunna förbereda dig inför utskrivningen och tänka igenom vilken hjälp som du tycker att du behöver från kommunen efter sjukhusvården.

Vårdplaneringsteamet bokar in tid för vårdplanering med avdelningen. Du, och eventuell anhörig eller närstående, meddelas datum och tid för vårdplanering av avdelningens sjuksköterska.

Under vårdplaneringen

Vårdplaneringen börjar med att ansvarig sköterska ger dig som patient, dina närstående samt vårdplaneringsteamet en gemensamt kort information om orsaken till din sjukhusvård samt om din nuvarande situation, medicinska och rehabiliterande behov. Beroende på situation kan även arbetsterapeut, sjukgymnast, undersköterska och läkare från avdelningen delta under mötet.

Efter informationen från avdelningspersonalen fortsätter samtalet med dig, dina närstående och vårdplaneringsteamet. Mötet sker oftast utanför patientrummet, för att få en neutral miljö för samtalet. Efter presentation av teamet och information om vårdplaneringen sker samtalet med fokus på ditt behov av vård och omsorg samt rehabiliteringsbehov, efter sjukhusvården.

Du har möjlighet att välja mellan olika utförare för servicehjälp, omvårdnadshjälp samt matleveranser. Mer information om valfrihet kan du läsa om här eller via telefon till kommunens Servicecenter 019-21 10 00.

Vårdplaneringsmötet avslutas med att du får en muntlig och skriftlig sammanfattning av vad som beslutas under samtalet. Datum för utskrivning bestäms av vårdplaneringsteamet, i samråd med dig.

Efter vårdplaneringen

Efter vårdplaneringen informerar vårdplaneringsteamet resultatet av vårdplaneringen till motsvarande yrkeskategorier som arbetar i ditt hemmaområde samt enhetschefen för hemtjänsten.

Sjuksköterskans insatser kan bl.a. vara:

 • Bedömningar
 • Såromläggningar
 • Insulingivning
 • Provtagning
 • Rådgivning

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuterna har i huvudsak ansvar för bedömning av aktivitetsförmåga och hjälper till att skriva ut hjälpmedel och anpassning av bostäder. Läs mer på sidan om rehabilitering och hjälpmedel.

Hjälp via kommunala boenden

Den som bor i särskilt boende, boende med särskild service, servicebostad, vistas på någon av kommunens rehabiliteringsenheter eller dagverksamhet eller har kommunal personlig assistans tillhör kommunens sjukvård. På dessa enheter finns sjuksköterska placerad på dagtid.

Hjälp i hemmet

Om man bor i eget hem och inte kan ta sig till sin vårdcentral kontaktar distriktssköterska på vårdcentralen en sjuksköterska i kommunen och för över ärendet. Det är sedan sjuksköterskan i kommunen som avgör om vårdtagaren kan ta sig till vårdcentralen. Sjuksköterskan gör en rimlighetsbedömning av vårdtagarens situation. Om sjuksköterskan bedömer att vårdtagaren inte kan ta sig till sin vårdcentral skrivs man in i den kommunala hemsjukvården och får sjukvård i hemmet.

För närstående

Närstående och personer som arbetar hemma hos personer som behöver hälso- och sjukvård kan få handledning och utbildning att ge medicin och att sköta eventuell medicinteknisk utrustning eller hjälpmedel.

Taxor och avgifter

Läs mer om vilka olika taxor och avgifter som gäller.

Hur får jag kontakt med en sjuksköterska?

Du som har sjukvård i hemmet kan nå distriktssköterska via telefon. Du har fått telefonnummer när du skrevs in i hemsjukvården. Du kan också ringa kommunens servicecenter, 019-21 10 00, och be att få tala med den distriktssköterska som har ansvar för det område där du bor.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR)

I den kommunala hälso- och sjukvården måste det finnas en eller flera medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS). För verksamheter som jobbar med rehabilitering kan det istället finnas en arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjukgymnast som är medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

MAS och MAR har ett särskilt medicinskt ansvar för att:

 • patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet,
 • det finns rutiner för att kontakta läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal vid behov,
 • patienten får den hälso- och sjukvård läkaren har bestämt,
 • rutinerna för läkemedelshantering är säkra,
 • besluten om delegering är patientsäkra,
 • patientjournaler förs,
 • anmälan görs till kommunal nämnd om en patient utsatts för allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård och behandling eller utsatts för risk för det.

Utöver de reglerade uppgifterna är det vårdgivaren som bestämmer vilka arbetsuppgifter som ingår i jobbet som MAS eller MAR.

MAS och MAR nås via Servicecenter tel. 019-21 10 00.

För personer med funktionsnedsättning

Hälso och sjukvård för personer med funktionsnedsättning sker genom hälso- och sjukvårdsenheten och hjälp beviljas via Utredningsenheten LSS. Personalen arbetar i team med undersköterska, sjuksköterska och arbetsterapeut och ger också råd till anhöriga och närstående.

Arbetsterapeutens hjälp kan du få oavsett om din kontakt med sjuksköterska är hos oss eller på din vårdcentral. Du har kvar läkare och sjukgymnast på din vårdcentral och/eller USÖ.

Kontakt

Servicetagare inom Förvaltningen för funktionshindrade som har behov av att snabbt få råd och hjälp av en sjuksköterska, kan ringa 019-21 54 07 alla dagar kl. 7–16.

Arbetsterapeuter arbetar vardagar kl. 8–12 och 13–16. Är du osäker på vilken arbetsterapeut du ska vända dig, till kontakta Servicecenter.

Synpunkter och klagomål

Om du har synpunkter och klagomål på hälso- och sjukvården kan du – både som patient och närstående – framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser du kan vända dig till när du vill klaga på vården.

Vid fel vård eller illa behandling

Tycker du att du fått fel vård eller behandling ska du vända dig till avdelningen eller enheten där du blivit behandlad; exempelvis gruppboende, serviceboende, vård och omsorgsboende eller hemsjukvårdsområde.

Vid missnöje med förklaring av hälso- och sjukvårdspersonal

Vänd dig då i första hand till enhetschefen där du blivit behandlad. Enhetschefen är skyldig att utreda vad som hänt. De är också skyldiga att tala om vad de kommer att göra för att händelsen inte ska upprepas eller för att samma skada inte ska inträffa igen. Du kan också vända dig till de medicinskt ansvariga i kommunen (MAS/MAR). Se ovan.

Om du inte är nöjd

Hjälp från Patientnämnden

Har du varit med om något i vården som du är missnöjd med? Då vänder du dig till patientnämnden — en fristående och opartisk instans — som enligt lag ska finnas i varje landsting eller region. Du kan framföra dina synpunkter, rådgöra och få vägledning av en handläggare om den hälso- och sjukvård som bedrivs av landsting eller kommun, eller enligt avtal med dessa. Här kan du läsa mer om Patientnämnden på Region Örebro läns webbplats.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Om du själv eller någon närstående råkat ut för en vårdskada eller upplevt brister i patientsäkerheten i samband med vård eller behandling inom hälso- och sjukvården eller tandvården, kan du göra en anmälan till IVO.

De utreder händelsen/händelserna och fokuserar inte enbart på hälso- och sjukvårdspersonalens agerande. Tyngdpunkten ligger framför allt på att bedöma om något blev fel och i sådana fall varför. De bedömer också vad som är viktigt att åtgärda för att inte samma händelse ska ske igen. Din anmälan kan till exempel handla om:

 • Utebliven, försenad och/eller fel diagnos eller behandling.
 • Brister i remisshantering.
 • Fel vid läkemedelsbehandling.
 • Felaktigt utförd behandling.
 • Vårdrelaterade infektioner.
 • Fallskador som inträffar i samband med vård och behandling.

Ekonomisk ersättning

Gäller det vård som bekostas av landstinget ska du kontakta Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag).

Gäller det vård som inte bekostas av landstinget får du fråga vilket försäkringsbolag din vårdcentral, sjukhus, tandläkarmottagning eller kommunala boenden är försäkrad hos och ta en direkt kontakt med det försäkringsbolaget.

Om den som vårdat eller behandlat dig inte har en patientförsäkring skall du kontakta Patientförsäkringsföreningen. Har du blivit skadad av ett läkemedel skall du kontakta Läkemedelsförsäkringen.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2019

Publicerad: 6 juli 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se