Tack för alla synpunkter om Hovsta och Ekeby-Almby!

I april var vi på plats med dialoghusvagnen i Hovsta och Ekeby–Almby, för att ta emot synpunkter på hur områdena kan utvecklas i framtiden. Engagemanget var stort och vi fick in över 300 svar! Synpunkterna används nu som underlag när vi arbetar med att ta fram förslaget till den nya översiktsplanen.

En grupp människor står och pratar framför en rosa husvagn.

Kristofer Sjöö, Angelica Öhrn och Sara Andersson från Örebro kommun tar emot synpunkter i Ekeby-Almby.

Över 300 svar

För att få in synpunkter redan innan förslaget till den nya översiktsplanen är klart har vi haft dialoger under våren. Då fanns det möjlighet att notera sina synpunkter i en digital karta på orebro.se och vi hade även dialogträffar i Hovsta och Ekeby–Almby, eftersom de områdena sedan tidigare är utpekade som utredningsområden i den nuvarande översiktsplanen.

Synpunkterna som samlats in handlar om de mest uppskattade platserna, mindre bra platser och platser som man önskar utveckla. Engagemanget var stort och totalt fick vi in över 300 svar, varav 121 svar från Hovsta och 207 svar från Ekeby-Almby. Det var även många som deltog i dialogträffarna i Hovsta och Ekeby-Almby. Vi vill passa på att tacka alla som bidragit med sina synpunkter och erfarenheter!

De synpunkter som kommit in via den digitala kartan och dialogträffarna används nu som underlag när vi arbetar med att ta fram ett förslag till en ny översiktsplan för kommunen.

Läs mer om arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

Här är en sammanfattning av vad vi fick mest synpunkter om i Hovsta:

I Hovsta pekar de flesta ut naturområden som sin favoritplats, och som platser att bevara. Bland annat Gladarbergets naturreservat och Hässelbyskogens naturreservat, som är populära med dess närhet till bebyggelsen, fina spår och grillplatser.

Av de mindre bra platserna som pekats ut i Hovsta handlar många om trafiksäkerhet. Främst säkerheten vid järnvägsöverfarten, och säkerheten vid övergångställen eller bristen på övergångställen.

Många vill också att Hovsta centrum ska återfå sin centrumkänsla och att de tomma lokalerna ska fyllas med olika typer av service. Det önskas också fler mötesplatser tillgängliga för människor i alla åldrar.

Här är en sammanfattning av vad vi fick mest synpunkter om i Ekeby-Almby:

I Ekeby-Almby är en stor del av de uppskattade platserna starkt kopplade till natur, och framförallt till Ekeby udde och Ekeby Ekhages naturreservat. Gärdet mellan Framnäs och Ekeby gård pekas också ut som en uppskattad plats att bevara.

Det är många som har tyckt till om bebyggelseutvecklingen och är oroliga över att mer bebyggelse kommer förstöra charmen och karaktären i Ekeby-Almby. Det finns också ett behov av att utveckla aktivitets- och mötesplatser i takt med att ny bebyggelse tillkommer. Det önskas fler lekplatser och iordninggjorda badplatser vid hamnen eller längs med Kärlekstigen.

Enligt de synpunkter som kommit in finns det mycket utrymme för utveckling inom trafiksäkerheten i Ekeby-Almby. Bland annat att förlänga den befintliga gång- och cykelvägen för att skapa en förbindelse genom hela Ekeby-Almby. Belysning önskas även längs med hela gång- och cykelvägen från Ekeby-Almby in till Örebro för att öka tryggheten.

En del av de synpunkter som vi fått in genom dialogerna rör frågor som andra myndigheter är ansvariga för. Till exempel kommer vi att förmedla synpunkter om kollektivtrafikens linjedragning och turtäthet till Region Örebro län, och vi kommer förmedla synpunkter som rör statliga vägar till Trafikverket Region öst, samt synpunkter om enskilda vägar till berörda samfällighetsföreningar.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är en planering för hela Örebro kommuns utveckling de närmaste 25 åren. Översiktsplanen anger till exempel var nya bostadsområden ska byggas, vilka naturområden som ska skyddas, hur landsbygden kan utvecklas och hur Örebro stad kan se ut i framtiden. Översiktsplanen ska bidra till att Örebro kommun fortsätter vara en bra plats att leva och bo på, även för framtida generationer.

Senast uppdaterad:
Publicerad: