Den politiska riktningen för 2025 beslutad

Den 11 juni antog Kommunfullmäktige Örebro kommuns övergripande strategier och budget för 2025 med plan för 2026–2028. Planen är framtagen av kommunens politiska majoritet som består av Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. Den innehåller politiska prioriteringar och mål för mandatperioden samt budget.

Världsläget och en befolkningsutveckling ger utmaningar

I en allt oroligare omvärld behöver kommunen öka sin förmåga och beredskap i händelse av en större kris – oavsett om den är relaterad till klimatförändringarna eller ett yttre angrepp.

Långsiktigt påverkas kommunen även av en förändrad demografi med allt fler äldre som är i behov av kommunens tjänster och minskande barnkullar i förskole- och grundskoleålder. Samtidigt ökar inte andelen personer i arbetsför ålder lika mycket, vilket innebär att de ska försörja fler.

– Även om det ekonomiska läget i Sverige sakta håller på att vända, är kommunens kostnader i verksamheterna högre än skatteintäkterna. Vi har utmaningar som innebär att vi behöver hitta nya arbetssätt, både för att få en ekonomi i balans och arbetskraften att räcka till. Vi måste bli ännu mer innovativa och till exempel dra nytta av digitaliseringens möjligheter, säger Peter Larsson, kommundirektör.

Riktade uppdrag för 2025

  • Under innevarande mandatperiod ska kommunen definiera beredskapsnivåer och identifiera kritiska verksamheter samt påbörja anpassning avseende krav kring totalförsvar.
  • Under innevarande mandatperiod ska kommunen planera, utbilda och öva förmågan att leda och styra under både fredstida krisberedskap samt krigsberedskap. Detta inbegriper krigsorganisation.
  • Förstärka arbetet med att ta fram chefsstöd och chefsutbildning för att ge kommunens chefer bra förutsättningar i form av kunskaper och färdigheter.
  • Förstärka det personalpolitiska arbetet med att ha ett friskorienterat arbetssätt och åtgärder för en stärkt hälsa.
  • Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på effektiviseringar som uppgår till 82 miljoner kronor för år 2025 samt för effektiviseringar för år 2026 och 2027.

Ej slutförda uppdrag från ÖSB 2023 och 2024 ska fortsätta även under år 2025.

Ekonomiska förutsättningar och budget

Den totala driftbudgeten på drygt 11,4 miljarder fördelas på kommunens olika nämnder. Skola och socialtjänst samt digitalisering prioriteras i budgeten för 2025.

– Målet är att varje nämnd ska ha en ekonomi i balans, trots stora utmaningar. Utifrån de ekonomiska förutsättningarna för 2025 bedöms det saknas 82 miljoner kronor för att bedriva samma verksamhet som idag, säger Johanna Larsson, ekonomidirektör.

Skattesatsen ligger kvar på 21,35 procent.

Nästa steg

Nu tar nämndernas och de kommunala bolagens planering vid. Alla nämnder ska ta fram en verksamhetsplan och bolagen affärsplaner som svarar upp på den övergripande strategin och budgeten. Verksamhetsplanerna och affärsplanerna beslutas i december.

Läs mer

Läs Övergripande strategier och budget. Pdf, 7.1 MB.

Senast uppdaterad:
Publicerad: