Nu börjar arbetet längs Östra Bangatan: ”Planera in mer tid för din resa och välj en annan väg”

Måndag 19 februari börjar arbetet med att anpassa Östra Bangatan för Citylinjen och framkomligheten blir begränsad från Vasagatan till Östra Nobelgatan. Planera in mer tid för din resa och välj gärna en annan väg.

Östra Bangatan med biltrafik.

Östra Bangatan ska anpassas för Citylinjen och bli en hållbar stadsgata. Foto: Örebro kommun/Fredrik Kellén

– Östra Bangatan är den sista stora sträckan som byggs i citykärnan, av totalt nio delsträckor på den första etappen mellan Brickebacken och Tegnérlunden. I slutet av året är sträckan mellan Brickebacken och Resecentrum klar och det blir möjligt att resa med Citylinjen, säger Henrik Emilsson, projektledare för BRT.

Arbetet längs Östra Bangatan kommer ha stor påverkan på framkomligheten i centrala Örebro i och med närheten till Resecentrum, som är ett viktigt nav för resor inom hela länet. För att framkomligheten ska vara bra för framför allt kollektivtrafiken är det viktigt att fler går, cyklar eller åker buss. Om du endast ska passera uppmanas du att välja en annan väg.

– Vi uppmanar alla att planera in mer tid för sin resa och att gärna gå, cykla eller åka buss istället för att ta bilen. Det är viktigt både för att framkomligheten ska vara bra och för att de som arbetar på platsen ska ha en bra arbetsmiljö och kunna hålla tidplanen. Om du behöver ta bilen ska du välja en annan väg om du kan, säger projektledare Tafan Farhad.

Möjliga alternativa körvägar är till exempel Hertig Karls Allé, Trädgårdsgatan och E18/E20, beroende på var du ska och var du kommer ifrån.

– Om du ska hämta eller lämna en resenär på Resecentrum finns också möjlighet att använda den västra sidan om järnvägen, där det finns goda möjligheter att stanna en kort stund, förklarar Tafan Farhad.

Projektledare Tafan Farhad i förgrunden med Östra Bangatan bakom sig.

Tafan Farhad är projektledare för arbetet längs Östra Bangatan under 2024. Foto: Örebro kommun/Fredrik Kellén

Arbetet genomförs i två steg

Arbetet genomförs i två steg för att trafikanter, varuleveranser och annan kommunal service ska kunna ta sig fram. Under byggtiden kommer ett körfält i varje riktning vara öppet längs Östra Bangatan, från Vasagatan till Östra Nobelgatan. Från och med måndag 19 februari stängs den östra sidan av för fordonstrafik.

– Längs sträckan kommer det finnas två tillfälliga trafiksignaler som ersätter befintliga trafiksignaler. De behövs bland annat för att skapa en trafiksäker miljö och för att bussen ska kunna ta sig ut från Vasagatan och Resecentrum. Från Östra Bangatan kommer det inte vara möjligt att svänga in på Vasagatan eller Fredsgatan. Det går inte heller att nå Östra Bangatan från dessa gator, förklarar Tafan Farhad.

Gående kan ta sig fram längs hela sträckan. Det går att passera över Östra Bangatan i höjd med Fredsgatan, Olaigatan och Järntorgsgatan, där det även finns en överfart för cyklister.

Samtliga regionbussar och stadslinjerna 5, 6 och 22 trafikerar inte Resecentrum under byggtiden. Från och med 6 februari har de nya tillfälliga körvägar och tillfälliga hållplatser på Järnvägsgatan och Fredsgatan.

Redan denna vecka börjar förberedelser inför byggstart, bland annat med att sätta upp avstängningsmaterial. Hela arbetet beräknas vara färdigt i slutet av 2024.

Butiker och verksamheter har öppet som vanligt

I planeringen har fokus varit att skapa en trafiksäker miljö för alla trafikanter och en bra arbetsmiljö för de som arbetar på platsen. Samtidigt har det varit viktigt att ta hänsyn till verksamheter och fastighetsägare. Kunder kan nå butikerna längs sträckan och boende kan nå sina ingångar som vanligt under hela byggtiden.

– Butiker och verksamheter längs Östra Bangatan har öppet som vanligt. Vi tog en första kontakt med verksamheter och fastighetsägare under förra våren, både för att informera om byggnationen och för att lyssna in vad som är viktigt för dem för att det ska fungera så bra som möjligt. Det har till exempel handlat om utrymningsvägar och platser för varuleveranser, säger Tafan Farhad.

Östra Bangatan anpassas för Citylinjen: ”En hållbar stadsgata”

Fler örebroare måste resa hållbart för att vi ska kunna undvika trängsel, köer och dålig luft, som blir vardag om vi inte ändrar hur vi reser.​ Östra Bangatan byggs om till en hållbar stadsgata där det är enkelt att gå, cykla och åka buss.

Detta ska göras:

  • Ett eget körfält för bussen och en ny mittförlagd hållplats i norrgående riktning för att förkorta bussens restid.
  • En ny trafiksignal vid Vasagatan, som utrustas med signalprioritering – en funktion som gör att bussen prioriteras i korsningen.
  • En ny gång- och cykelbana mellan Järntorgsgatan och Järnvägsgatan, där den ansluts till befintlig gång- och cykelbana.
  • En ny passage för gående över Östra Bangatan som förbinder Resecentrum med staden och gör det enkelt för gående att säkert passera över gatan.
  • En trivsammare stadsmiljö med bättre belysning och mer grönska och planteringar.
  • Byte av vattenledning, serviser, rännstensbrunnar och tillhörande ledningar för att säkra vattenförsörjningen för örebroarna. För att minimera påverkan på omgivningen görs delar av arbetet schaktfritt. Det innebär att inte hela ledningen behöver grävas upp. Istället räcker det med ett schakt i början och slutet på ledningen.
Senast uppdaterad:
Publicerad: