Ny förening ska samordna utvecklingen av Hjälmaren

Ett viktigt steg för utvecklingen av Hjälmaren har tagits där föreningen Hjälmarsamarbetet har bildats med uppdrag att samordna utvecklingen av bland annat landsbygdsutveckling, naturmiljö och friluftsliv. Utgångspunkten i arbetet är samverkan med civilsamhälle, näringsliv, markägare och offentlig sektor.

För att skapa en attraktiv och levande landsbygd med ett rikt friluftsliv och förutsättningar för en stark besöksnäring kring Hjälmaren har de kommuner, regioner, länsstyrelser och besöksorganisationer runt Hjälmaren tillsammans bildat föreningen Hjälmarsamarbetet.

Föreningens huvuduppdrag är att samordna utvecklingsarbetet gällande landsbygdsutveckling, maritim utveckling, friluftsliv, besöksnäring, naturmiljö, kulturmiljö, fiske, vattennivå- och kvalité. Vidare ska föreningen verka för en effektiv samverkan och samordning mellan kommunerna, regionerna, länsstyrelserna och destinationsbolagen med fokus på Hjälmaren samt arbeta med lokal förankring och samverkan med civilsamhälle, näringsliv och markägare.

I föreningen ingår representanter från Örebro kommun, Arboga kommun, Eskilstuna kommun, Katrineholms kommun, Vingåkers kommun, Länsstyrelsen Södermanland län, Länsstyrelsen Västmanland län och Länsstyrelsen Örebro län, Destination Eskilstuna, +Katrineholm och Örebrokompaniet.

– Med en gemensam förening kan vi nu arbeta mer fokuserat kring ett geografiskt område istället för inom våra egna administrativa gränser, vilket underlättar ett helhetsperspektiv samtidigt så kan de aktörer som finns lokalt runt Hjälmaren involveras och engageras på ett bra sätt, säger Gustav Axberg, projektledare Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

– Det känns jättebra att vi äntligen tar det här viktiga steget och samlar oss kring Hjälmaren. Genom en gemensam förening kommer vi kunna utveckla Hjälmaren samordnat och effektivt, och därigenom säkerställa att vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling av Hjälmaren och en attraktiv och levande landsbygd i landskapen runt sjön, säger Kemal Hoso (S), kommunalråd med rotelansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

– På det här sättet kommer Hjälmarens potential för både friluftsliv och besöksnäring bättre att kunna tillvaratas. När vi samlar oss kommuner, länsstyrelser och destinationsbolag i samma förening kommer resurser kunna användas mer effektivt och växlas upp till nytta för både invånare och besökare, säger Linnea Hagenbjörk, projektledare Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Sveriges nästa biosfärområde?

Parallellt med att Hjälmarsamarbetet bildats arbetar Örebro kommun tillsammans med andra myndigheter och aktörer kring Hjälmaren för att utreda möjligheterna för Hjälmaren att bli Sveriges nästa biosfärområde. Syftet med ett biosfärområde är att bidra till att bevara landskap, ekosystem, arter och genetisk mångfald samtidigt som en hållbar utveckling säkras.

För närvarande pågår en förstudie om att bli biosfärområde. När den är klar lämnas den in som en ansökan till den nationella biosfärkommittén, detta planeras till hösten 2024. Vid ett positivt beslut från biosfärkommittén inleds en kandidatur, innan en formell ansökan till beslutande organ, UNESCO, kan göras.

Hjälmaren som biosfärområde är potentiellt ett uppdrag Hjälmarsamarbetet kan ta sig an i framtiden. Läs mer om utvecklingsarbetet kring Hjälmaren på orebro.se/hjalmaren

Senast uppdaterad:
Publicerad: