Tack för alla synpunkter om stråket Rinkaby–Glanshammar–Lillkyrka

Det var många som ville vara med och lämna synpunkter när kommunen genomförde en dialog om utvecklingen av stråket Rinkaby–Glanshammar–Lillkyrka. Totalt har vi fått in mer än 330 svar på enkäten och vi har samtalat med ett femtiotal personer på plats i Glanshammar. Nu har alla tankar och idéer sammanställts och kommer användas som planeringsunderlag i arbetet med utvecklingen av stråket.

Under våren 2023 genomförde Örebro kommun en dialog för att få underlag inför framtida utveckling av stråket Rinkaby–Glanshammar–Lillkyrka. Mellan 22 maj och 16 juni fanns möjlighet för invånare att besvara frågor och lämna synpunkter om stråket genom en digital enkät. Den 30 maj befann sig även tjänstepersoner från kommunen i Glanshammar för att möta medborgare, ta emot synpunkter och besvara frågor om stråkets framtid.

– I den här dialogen fick vi in många värdefulla synpunkter som kommer att vara en viktig kunskapskälla för oss när kommunen till exempel planerar för ny bebyggelse i stråket. De som svarade på enkäten, och de som vi fick prata med på plats i Glanshammar, har delat med sig av sina upplevelser av vad som är viktigt att ta till vara och utveckla i stråket men också av vad som saknas eller fungerar dåligt idag. Det ger oss bättre underlag för att kunna svara mot behov och önskemål för stråkets utveckling, både på kortare och längre sikt, säger Viktoria Hannfors, planerare.

Läs om utvecklingsförslaget för stråket Rinkaby–Glanshammar–Lillkyrka.

Över 330 svar

Totalt har kommunen fått in mer än 330 svar på enkäten och samtalat med ett femtiotal personer på plats i Glanshammar. Alla synpunkter och idéer som kommit in har sammanställts och kommer att användas som planeringsunderlag i arbetet med utvecklingen av stråket Rinkaby–Glanshammar–Lillkyrka.

Läs hela sammanställningen av dialogen. Pdf, 526.6 kB.

Frågorna i dialogen fokuserade på att identifiera uppskattade och mindre uppskattade platser, samt att ta reda på vad invånarna upplever saknas och hur de vill att stråket Rinkaby–Glanshammar–Lillkyrka ska utvecklas till år 2050.

Resultat från dialogen

Det lyftes många positiva aspekter om stråket Rinkaby–Glanshammar–Lillkyrka. Framträdande synpunkter var bland annat naturen och landskapet som stråket erbjuder, med en närhet till Örebro stad, samt befintliga mötesplatser och aktiviteter, såsom bygdegården i Glanshammar och Skölvboslätt. Det lyftes önskemål om fler liknande platser i framtiden. Lugnet, den egna bostaden och den omkringliggande naturen är tre värden som lyftes som utmärkande och viktiga för stråket.

Till den framtida utvecklingen önskades bland annat en säker och sammanhängande cykelväg. Vi fick även in synpunkter om bristande cykelmöjligheter mellan Glanshammar och Lillkyrka. Många synpunkter pekade också på behovet av förbättrad trafiksäkerhet. Det kom in synpunkter på att det bitvis saknas separat gång- och cykelväg, det saknas övergångställen och belysning samt att hastigheterna är för höga.

Synpunkter gällande områden som Örebro kommun inte har rådighet över, som exempelvis utvecklingsidéer för kollektivtrafiken, har vidareförmedlats till ansvariga aktörer.

Senast uppdaterad:
Publicerad: