Rapport från Vision visar utmaningar inom socialtjänsten: Så är läget i Örebro kommun

Nyligen kom en rapport från fackförbundet Vision som beskriver svårigheter att rekrytera personal till Sveriges socialtjänster. I Örebro kommun är läget inte lika akut som i andra delar av landet, tack vare flera års arbete med att säkra kompetensen inom området.

Örebro kommuns Individ- och familje­omsorg (IFO) har under flera år jobbat långsiktigt med rekrytering av socionomer (den yrkesgrupp som rekryteras till rollen socialsekreterare) för att förekomma de utmaningar som beskrivs i rapporten.

I rapporten beskrivs att det utbildar sig för få människor till socionomer, både inom regionen och nationellt, för att helt täcka det behov av kompetens som finns inom landets social­tjänster. Rollen socialsekreterare har även blivit allt mer komplicerad och kräver mer erfarenhet än för några år sedan. Som en ytterligare omständighet har kommuner generellt inte möjlighet att erbjuda samma löneläge som andra arbetsgivare inom området har.

– Vi har sett att det varje år blir lite svårare att rekrytera nya medarbetare till våra verksamheter. Dock har vi nyligen anställt fem utbildade social­sekreterare till den nya verksamheten Råd och stöd i Vivalla, vilket är mycket glädjande eftersom det ger oss möjlighet att även fortsättningsvis bedriva en rättssäker och kvalitativ verksamhet i området, säger Johanna Viberg, områdeschef för IFO.

Örebro kommuns utmaningar de kommande åren gällande social­sekreterare som yrkesgrupp är att behålla den personal som redan finns, genom att till exempel arbeta med att utveckla introduktionen för nyanställda, erbjuda fortbildning i form av utbildningar och på andra vis arbeta med att kompetensutveckla och trygga personalen, i en värld där till exempel desinformations­kampanjer påverkar personalens vardag negativt och antal ärenden som inkommer stadigt ökar.

– I rapporten kan man läsa att vissa kommuner har tvingats att rekrytera outbildad personal. Det är nåt som vi inte känner igen i Örebro. Här arbetar enbart personal med socionom­examen i rollen som social­sekreterare. Även vi ser ett ökande tryck från örebroare som söker stöd hos oss, vilket gör det än viktigare att ha kompetent personal på plats, fortsätter Johanna Viberg.

Det här har Örebro kommun gjort för att attrahera personal inom området

Inom Örebro kommun har det gjorts satsningar för att säkra kompetensen inom området, för att även fortsättningsvis kunna bedriva en god samhälls­tjänst gentemot de örebroare som behöver stöttning.

  • Ett nära samarbete med HR har varit viktigt, för att ta ett helhetsgrepp kring de utmaningar som finns och genom olika åtgärder göra våra arbetsplatser inom området så attraktiva som möjligt.
  • Ett samarbeta med Örebro universitetet har initierats, där representanter från IFO besökt studenter vid universitets socionom­utbildningen och berättat om våra jobb­möjligheter, samt deltagit vid mässor.
  • Mingelkvällar har anordnats, där studenter varit välkomna för att lära känna oss och vår verksamhet.
  • Erbjudande om praktikplatser och aspirant­tjänster för studenter som snart är klara socionomer.

Om “Socialchefsrapporten 2023” från Vision

Undersökningen genomfördes via en webbaserad enkät under perioden 15 maj till 28 juni. Frågorna skickades till socialchefer eller motsvarande i samtliga kommuner. 158 kommuner svarade vilket innebär en svars­frekvens på 55 procent.

Undersökningen visar att åtta av tio socialchefer har svårt att rekrytera social­sekreterare och nio av tio tror att det kommer bli ännu svårare de kommande åren. Hälften av social­cheferna har svårt att upprätthålla rätts­säkerhet och kvalitet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: