Plan för nödvattenförsörjning antagen

Att se till människors liv och hälsa och att samhället fungerar är viktigast i en dricksvattenkris. Det slog Kommunstyrelsen fast, när en övergripande plan för nödvattenförsörjning vid dricksvattenrelaterade samhällsstörningar antogs.

Det förekommer situationer när det inte går att använda dricksvatten från det kommunala vattenledningsnätet. Då behöver vattnet distribueras på ett annat sätt med hjälp av tankar. Detta kallas för nödvatten.

Stärker beredskapen vid dricksvattenkriser

Arbetet med nödvattenplanen är en del av Örebro kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar. Vilken prioritering som ska gälla vid fördelning av nödvatten i en bristsituation har arbetats fram med andra kommuner i länet, en process som har pågått i flera år.

Planen redovisar prioriteringar, inriktningar, avgränsningar och scenarion som kommunen ska förhålla sig till vid planeringen inför en nödvattensituation. Planen fastställer också de olika ansvarsstrukturerna som gäller med avseende på nödvattenförsörjning i Örebro kommun.

Människors liv och hälsa prioriterat

Människors liv och hälsa är prioriterat i första hand vid en större nödvattendistribution. Det innebär att verksamheter inom vård och omsorg prioriteras, liksom grundskolor och förskolor samt centralkök/tillagningskök/mottagningskök. Därefter prioriteras allmänhet och övriga verksamheter som exempelvis har djurbesättningar.

– Vi behöver vara väl förberedda vid en kris både när det gäller logistik och prioriteringar. De som har störst behov, får dricksvatten utkört först, säger Jenny Johrin, verksamhetschef för Vatten och avlopp, Tekniska förvaltningen. I och med att planen är antagen har nu vi i VA-verksamheten tydliga besked att prioritera vård och omsorg samt centralkök, förskolor och grundskolor.

Beredskap för minst en vecka

De allra flesta verksamheter, företag och privatpersoner behöver klara sig själva den första tiden i en dricksvattenkris, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar beredskap för minst en veckas dricksvattenförbrukning. Även prioriterade verksamheter behöver ha beredskap för om vattnet i kranen inte kan användas – som en del i sin kontinuitetsplanering.

– Det är vi som kommun som har till ansvar att säkra så att våra invånare har tillgång till dricksvatten, såväl i vardagen som vid en kris eller vid en störning. Därför är beslutet om en nödvattenplan viktigt. Behovet av att trygga örebroarnas säkerhet och vår gemensamma beredskap är av högsta vikt, säger John Johansson, Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro kommun.

Baseras på tre scenarion

Planen för nödvattenförsörjning baseras på tre scenarion. Ett scenario där hela kommunen försörjs med nödvatten, ett annat scenario där delar av Örebro tätort försörjs med nödvatten och ett tredje scenario är där kokningsrekommendationer råder i hela kommunen.

– Rent vatten är livsnödvändigt. Minst tre till fem liter vatten per person behövs varje dag. Exempelvis långvariga strömavbrott, föroreningar i vattenledningarna eller en stor vattenläcka kan ge problem med vattenförsörjningen. Därför är det viktigt att man är förberedd, säger Jenny Johrin.

– Alla nämnder och verksamheter har ett stort ansvar med att jobba med sina planer och ha en plan B, det gäller oavsett vilken kris som uppstår säger Anders Olsson, ordförande (C) i Tekniska nämnden, som varit med i arbetet sedan starten hösten 2019.

Läs mer om hur du som privatperson förbereder dig för att ha tillgång till vatten i kris.

Läs mer om hur du som företagare förbereder dig för att ha tillgång till vatten i kris.

Övergripande plan för nödvattenförsörjning Örebro kommun. Pdf, 256.6 kB.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?