Årets betygsresultat för elever i årskurs 9 i Örebro kommuns skolor

Årets betygsresultat för årskurs 9 visar att 76 procent av eleverna i den kommunala skolan är behöriga för gymnasieskolans yrkesprogram.

Eleverna i årskurs 9 har sedan årskurs 7, år för år höjt sina kunskapsresultat. Större delen av sin tid på högstadiet har samhället befunnit sig i pandemi som på många sätt präglat skolans arbete, bland annat med periodvis hög frånvaro både bland elever och personal. Trots det har det skett en positiv kunskapsutveckling.

– De senaste åren med pandemi har varit tuffa för skolorna, därför är det ändå bra att årets resultat ligger på likvärdiga nivåer som de senaste åren. Vi måste också ha i åtanke den progression många elever med svårare förutsättningar gör, som inte alltid syns i betygsresultatet. Men vi är definitivt inte nöjda förrän så många som möjligt får godkänt, säger Susanne Lindholm (KD), ordförande Programnämnd barn och utbildning.

De elever som ännu inte har uppnått behörighet till yrkesprogram har som vanligt erbjudits att delta i lovskola, vilket brukar innebära att fler elever uppnår målen:

– Nu väntar lovskola för många elever och som vi vet ger det fler möjligheten att kunna gå på gymnasiet i höst. Elever och personal i våra grundskolor har jobbat hårt under det gångna läsåret och det har varit tufft på grund av hög frånvaro under pandemin. Med hänsyn till det är det bra att måluppfyllelsen ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare år. Vi behöver fortsätta arbetet för att fler elever ska uppnå kunskapskraven och nå sin fulla potential, säger Madelene Spinord Semenets (S), ordförande Grundskolenämnden

Det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete som har pågått de senaste åren fortsätter. Som en del i arbetet har Grundskolenämnden beslutat om Handlingsplan för likvärdig skola.

– Handlingsplanen ger en gemensam riktning för hur vi tillsammans med rektorer och medarbetare ska fortsätta att utveckla undervisningen, skapa en trygg lärandemiljö och ge elever rätt stöd. Det är också viktigt att skolans personal har rätt förutsättningar och kompetens för att kunna uppfylla sitt uppdrag, säger Katarina Arkehag, förvaltningschef

– Vi från politikens sida har fortsättningsvis stark tilltro till våra verksamheter och att de sätter in de åtgärder som de finner nödvändiga för att måluppfyllelsen ska bli ännu bättre. Jag känner mig också övertygad om att de satsningar som gjorts det senaste året på såväl elevhälsa som studie- och yrkesvägledning kommer ge en positiv effekt på måluppfyllelsen, säger Seydou Bahngoura (C), andre vice ordförande i Grundskolenämnden.

Andel behöriga* elever årskurs 9

2022: 76%

2021: 77%

2020: 76%

2019: 78%

* Behörig innebär att eleven har godkänt betyg i engelska, matematik, svenska/SVA samt ytterligare minst fem ämnen.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!