Avfallet minskar – men för långsamt

Avfallet från hushållen i Örebro kommun minskar, men takten behöver öka. Det visar en första uppföljning som gjorts av Avfallsplanen Cirkulära Örebro.

I juni 2020 antog Kommunfullmäktige Avfallsplanen Cirkulära Örebro som innehåller mål och åtgärder för att nå en cirkulär ekonomi där konsumtionen inom Örebro kommunkoncerns gränser håller sig inom ramen för en planet. Målen tar sikte på 2030 medan åtgärderna sträcker sig till 2024. En första uppföljning har gjorts för perioden 2020–2021.

Minimeringsmästarna bidrar till att minska rest- och matavfall

Ett glädjande resultat är att hushållens rest- och matavfall har minskat med 12 procent sedan 2015. Målet är att minska 25 procent till 2025 och därför behöver minsknings­takten öka något. Ett sätt att stötta hushållen i minskningen är tävlingen Minimeringsmästarna där sju hushåll från Örebro deltar under ett års tid. Hushållen får föreläsningar och tips på hur avfallet kan minskas inom fem teman; hållbar konsumtion, minska matsvinnet, farligt avfall, delande och textil. Övriga invånare kan följa resultaten, ta del av tips och delta i egna utmaningar på sidan Minimeringsmästarna.

Antalet Miljönär-vänliga verksamheter har ökat

För att främja reparation, återbruk och delning diplomerar Örebro kommun Miljönär-vänliga verksamheter. Diplomerade verksamheter har ökat i antal från elva år 2018 till 37 år 2021. Verksamheterna synliggörs dels genom webbkartan på orebro.se, men räknas också upp på sidan Bli en Miljönär-vänlig verksamhet.

Effektivare användning av resurser med delningstjänster

Många resurser i samhället används alldeles för ineffektivt och är oanvända stor del av tiden. Delningstjänster kan råda bot på det och därför har kommunen kartlagt vilka som finns och vilken roll kommunen kan ha i att få fler etablerade i Örebro. Kartläggningen resulterade i en rapport vars resultat nu diskuteras vidare i berörda verksamheter. Läs rapporten Befintliga och potentiella delningstjänster. Pdf, 393 kB. (Pdf, 393 kB)

Fokus på återbruk

Örebro returhus är ett projekt med fokus på att öka återbruket och minska avfallet i Örebro. Som ett första steg ska man titta på att skapa ett återbruk av byggmaterial genom samverkan mellan kommunen och de kommunala bostadsbolagen.

Avfall som kan återvinnas slängs i restavfall

Det finns också en del resultat som lämnar mer att önska. Från hushållen hamnar årligen 8,5 ton farligt avfall och 83 ton elektronik i restavfallet i stället för att lämnas in på återvinningscentralen eller någon av de andra insamlingspunkter som finns för småelektronik.

Håll Sverige rent

Under perioden har flera skräpplockarinitiativ genomförts. Kommunen har sedan 2020 deltagit i Skräpplockardagarna och Håll Sverige rent-dagen. Ett nätverk för invånare som vill plocka skräp har startats som därefter bildade Facebookgruppen Håll Örebro rent som växer och nu har över 100 medlemmar och genomför egna aktiviteter. En sida på orebro.se har publicerats om förutsättningar för volontärstädning. Kommunen har utsett plockområden och hämtat skräp från skräpplockaraktiviteter för föreningar via Städa Sverige. Under 2021 bidrog Städa Sveriges två aktiviteter till att 9,2 ton skräp plockades av 947 personer från 40 föreningar. Aktiviteten sponsrades och möjliggjordes genom ICA Maxi.

Men det är svårt att hitta enkla sätt för att förebygga nedskräpningen. Ett bidrag är det nya förslaget till Kvalitetskrav och riktlinjer för uteserveringar i Örebro som ska träda i kraft säsongen 2023. I kvalitetskraven finns skrivningar om att ta bort matrester och avfall så fort som möjligt och att restaurangen ansvarar för städning 5 meter utanför uteserveringen. Kvalitetskraven följs även av en sanktionstrappa i fyra steg och tre nivåer där konsekvens kan bli indragna tillstånd.

Når vi målen?

Sammantaget kan konstateras att vi sannolikt når sex av de enklare målen. Tre av målen nås inte om dagens förutsättningar kvarstår. Fem av målen är i dagsläget för tidigt att säga om de kan nås. Du kan läsa mer om åtgärderna i rapporten Uppföljning av Avfallsplanen Cirkulära Örebro 2020–2021 Pdf, 497.7 kB. (Pdf, 497.7 kB).

Mer information om avfall och återvinning

sidan Avfall och återvinning hittar du mer information om hur du sorterar och återvinner ditt avfall, när kommunens återvinningscentraler har öppet med mera.

Vårt hållbara Örebro

Det här är en del av arbetet för att nå målen i Örebro kommuns program för hållbar utveckling - vårt bidrag till Agenda 2030. Tillsammans arbetar vi för ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Örebro. Läs mer om vad vi gör och hur du kan bidra på orebro.se/varthallbaraorebro.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!