Nya riktlinjer för friytor i förskola och skola ska säkra goda lekmiljöer och ge barnen plats i staden

Programnämnd samhällsbyggnad har den 3 dec 2021 antagit nya riktlinjer för friytor i förskola och skola som ska gälla vid planering och bygglovsprövning av nya förskolor och skolor.

Utemiljö i förskola

Foto: Susanne Flink

Riktlinjerna visar vilka krav som ska gälla vid byggande och utformning av nya förskole- och skolgårdar, för att skapa tillräckligt stora och bra utemiljöer som möter barnens behov. Barn behöver tillgång till stimulerande och innehållsrika utemiljöer för lek, rörelse, lärande och avkoppling. Goda uppväxtmiljöer har stor betydelse för barns utveckling och här läggs grunden för en livslång hälsa. För många barn kan uteleken på skolan och förskolan vara den enda tid de är utomhus på hela dagen. Genom att säkra plats i staden för barnen samt skapa bra lekmiljöer har samhällsplaneringen en viktig roll för att säkerställa en hållbar samhällsutveckling.

Riktlinjerna omfattar krav på friytans placering, storlek och kvalitet. Lekmiljöer med rik tillgång till vegetation (träd och växtlighet), varierad terräng, en mångfald av platser för olika typer av lek, tillgång till skugga och skydd mot buller är exempel på viktiga aspekter vid skapande av goda lekmiljöer. För att de viktiga kvaliteterna ska rymmas behövs tillräckligt stora ytor. I de centrala och tätare stadsdelarna är tillgången på mark ofta begränsad och det kan vara svårt att skapa tillräckligt stora ytor för skolgårdar när staden förtätas. Avsteg kan i dessa fall bli nödvändiga från riktlinjerna, och i dessa fall kan kompensationsåtgärder behövas och hög kvalitet på gården blir desto viktigare.

Du kan läsa de nya riktlinjerna här. Pdf, 1.5 MB. (Pdf, 1.5 MB)

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!