Resultat från undersökning av vårdnadshavares syn på informationen runt coronaviruset

Under våren genomförde Örebro kommun en undersökning av vårdnads­havares syn på informationen om förskolornas och skolornas anpassningar för att minska smittspridning av coronaviruset. Resultatet visar att de flesta vårdnadshavare har vetat vad som gäller, men att det också finns områden att arbeta vidare med.

Undersökningen gjordes i form av enkäter som riktade sig till ett slumpmässigt urval av vårdnadshavare med barn på någon av Örebro kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Frågorna handlade om vad vårdnadshavarna ansåg om den information de fått runt de anpassningar som förskolorna och skolorna genomfört med anledning av coronaviruset.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla vårdnadshavare som tagit sig tid att svara på våra frågor och lämnat värdefulla synpunkter på hur informationsarbetet under coronapandemin har fungerat, säger Margareta Wall, kommunikationsdirektör på Örebro kommun.

Information som är lätt att hitta och lätt att förstå

Resultatet visar att vårdnadshavarna framförallt har fått information via kommunens system Unikum och Itslearning, samtidigt som en stor andel vårdnadshavare till elever inom gymnasieskolan uppger att de litat på att få information via sitt barn. Över lag upplever de flesta att informationen om coronaviruset är lätt att hitta och lätt att förstå.

Många anser också att den varit till nytta för dem. Den löpande informationen från respektive förskola och grundskola får också genomgående bra betyg, medan vårdnadshavare till gymnasieelever har svårare att bedöma det till följd av att de i stor utsträckning förväntar sig att få det via sitt barn.

Inom förskolan och grundskolan har vårdnadshavarna också en upplevelse av att Örebro kommun har varit snabba ut med ny information när något har förändrats. Även här är bilden något mer splittrad inom gymnasiet, vilket hänger ihop med informationsvägarna till de vårdnadshavarna.

Önskemål om mer detaljerad information kring smittoläge

De flesta vårdnadshavare upplever att de fått tillräckligt med information, men hade önskat mer detaljer om smittoläget på avdelningen och i klassen. Det har också funnits frågetecken runt distansundervisningen.

Förtroendet för Örebro kommuns hantering av pandemin varierar och här är det tydligt att åtgärderna och de allmänna restriktionerna i samhället också påverkar upplevelsen av kommunens hantering, till exempel vad gäller möjligheterna att hålla avstånd i skolan, användning av munskydd och distansundervisningen.

– Glädjande nog uppger de allra flesta vårdnadshavare att de vetat vad som gäller på deras barns förskola och skola till följd av coronaviruset, vilket har varit ett av Örebro kommuns främsta syften med informationen. Samtidigt ska vi vara medvetna om att det kan finnas grupper som vi varken har lyckats nå med vår information eller med vår uppföljande enkät, konstaterar Margareta Wall.

Resultaten från de tre enkäterna kommer nu att användas i det fortsatta arbetet med att utveckla kommunens informationsarbete, både i kris och till vardags.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!