Andra etappen av gatuarbetet längs Rudbecksgatan och Universitetsallén startar 16 augusti

I maj påbörjades ett gatuarbete längs Rudbecksgatan och Universitetsallén, för att anpassa och förbereda gatorna för ett nytt kollektivtrafiksystem med snabbussar. Den 16 augusti påbörjar vi arbetet med etapp 2, som beräknas vara färdig i december 2021.

Karta som visar var gatuarbetet ska göras och övergångar.

Andra etappen

Det här är den första av nio delsträckor som kommer att byggas om för det nya kollektivtrafiksystemet mellan år 2021–2025. Under vecka 32 är vi klara med asfalteringen av den första etappen. Under helgen vecka 32 kommer vi flytta avstängningarna för trafiken för att förbereda inför byggstarten av etapp två. Måndag 16 augusti påbörjar vi arbetet med den andra etappen. Arbetet beräknas pågå till december 2021.

– Arbetet med den första etappen av gatuarbetet har gått enligt plan och nu förbereder vi för att påbörja den andra etappen av byggnationen, som kommer att ske i norrgående riktning av Rudbecksgatan och Universitetsallén, in mot centrum, berättar Philip Kabunga, projektledare för gatuarbetet, Örebro kommun.

Så påverkas framkomligheten

I den andra etappen stängs båda körfälten samt gång- och cykelbanan i norrgående riktning av. Trafiken leds istället över till motsatt sida av gatan, där ett körfält i varje riktning kommer att hållas öppet. Även gång- och cykelbanan kommer att hållas öppen på den sidan av gatan. Under byggtiden kommer det att finnas tillfälliga övergångsställen och passager längs sträckan, för att gående och cyklister ska kunna korsa vägen.

Korsningen Rudbecksgatan-Hagmarksgatan kommer att hållas öppen för fordonstrafik österut från Rudbecksgatan, men stängs för trafik västerut in mot Sörby. Trafiken regleras med tillfälliga trafiksignaler. Utfart från Sörby till Rudbecksgatan sker via andra vägar, exempelvis Hemmansvägen-Studievägen. Övriga korsningar längs sträckan kommer att stängas av för fordonstrafik österut från Rudbecksgatan men hålls öppna för fordonstrafik västerut.

Läs mer om hur du som trafikant påverkas av gatuarbetet.

Snabbussar

Det nya kollektivtrafiksystemet som ska införas består av snabbussar med egna körfält, prioritet i trafiksignaler, anpassade hållplatser och hög turtäthet. Projektet är ett samarbete mellan Örebro kommun och Region Örebro län.

Läs mer om snabbussarna på Region Örebro läns webb.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!