Örebro kommun bäst i Sverige på förmånscyklar

Vi är bäst i Sverige på förmånscyklar till anställda! Under de fyra år det erbjudits har hela 4 700 cyklar hämtats ut, där hälften av dessa är elcyklar. Förmånscyklarna har bidragit till nya resvanor och bland annat har antalet bilresor minskat med en tredjedel och körsträckan med bil beräknas även ha minskat med ungefär 20 %, vilket ses i en resvaneundersökning som genomfördes hösten 2020.

Cyklister på cykelväg

Foto: Scandinav

I undersökningen kan det konstateras att resvanorna bland en majoritet av de som har hämtat ut en förmånscykel har förändrats. Arbetspendling med elcykel har ökat samtidigt som andelen som kör bil till arbetet har minskat. Resultatet att fler cyklar och färre kör bil leder i förlängningen till minskade koldioxidutsläpp samt andra förändringar som ökad folkhälsa, mindre luftföroreningar och därmed samhällsekonomiska besparingar. Transporter med bil minskade efter köp av förmånscykel från cirka 4 280 km per vecka till cirka 3 450 km/vecka. En minskning med cirka 830 km per vecka.

Ytterligare en förändring är att det avstånd som anses möjligt att cykla har ökat, vilket till stor del beror på elcyklar. Ungefär hälften av de som angett att de pendlar med elcykel till arbetet cyklar längre än 5 km och 12 procent längre än en mil, vilket är ett avstånd som av många anses vara gränsen för att cykla. Det innebär att i takt med att elcyklar bli allt vanligare, ökar avståndet som är möjligt att cykla, vilket i förlängningen ökar potentialen för fler att pendla till arbetet med cykel.
772 personer svarade på undersökningen, som skickades ut till de som tecknat avtal för förmånscyklar. Örebro kommun har erbjudit förmånscyklar sen 2017.

Diagram som visar att elcykel har ökat, bil och buss har minskat samt att cykel, gång och övrigt är i princip samma.

Skillnader i resvanor före respektive efter förmånscykel.

Mer resultat från undersökningen

  • En majoritet av respondenterna svarade att det huvudsakliga användningsområdet för förmånscykel är att resa till arbetet. Bland de andra mer vanliga användningsområdena fanns rekreation, i dagligt arbete samt träningscykling.
  • Totalt 67 % av de svarande angav att de använder sin förmånscykel till annat utöver det huvudsakliga användningsområdet. De övriga användningsområdena som är vanligast är handling av mat, transport till fritidsaktivitet samt för rekreation.
  • För elcykel som huvudsakligt färdmedel till arbetet syns en stor skillnad före respektive efter köp av förmånscykel. Före erbjudande om förmånscykel använde ca 3 % av alla svarande elcykel minst en dag till arbetet. Motsvarande siffra efter förmånscykel är 20 %.
  • Före förmånscykel angav 37 % av de svarande att de reste med bil till arbetet minst en dag i veckan. Efter förmånscykel införts har motsvarande siffra minskat till 26 %.
  • Minskningen bland de som använder bilen varje dag är från 39 % till 21 %. Detta tyder på att det är många tidigare bilpendlare som övergått till att pendla med cykel eller elcykel efter införandet av förmånscyklar.

I ett försök att motverka eventuella skillnader i resvanor som uppstått på grund av pandemin har de som svarat på enkäten ombetts lämna uppgifter om hur deras resvanor skulle se ut om det inte pågick en pandemi. Läs rapporten i sin helhet här. Pdf, 591.2 kB. (Pdf, 591.2 kB)

Fakta förmånscykel

Det finns många olika modeller och typer av cyklar att välja på vid köp av förmånscykel: cyklar och elcyklar, samt lastcykel, påhängscykel, trehjuling, mountainbike och racercykel. Bland de svarande var det ungefär lika stor andel som köpt vanlig cykel och elcykel, sammanlagt 91 %, av de resterande svarade 7 % att de köpt mountainbike och 2 % racercykel.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!