Vägledning för hantering av jordbruksmark

Det kommunala ansvaret för jordbruksmark innebär att kommunen i sin samhällsplanering behöver ta hänsyn till både livsmedelsförsörjning och utveckling. Byggande av nya bostäder, skolor, vindkraftverk, gator och arbetsplatser m.m. behöver därför ställas mot att fortsatt behålla marken som jordbruksmark. För att underlätta hanteringen i dessa ärenden har Örebro kommun tagit fram ett förslag på vägledning som ska skickas på remiss.

Översiktsplanen styr beslut om kommunens markanvändning

Huvuddragen för kommunens markanvändning anges i översiktsplanen. Den föreslagna vägledningen ska komplettera översiktsplanen för att ge bättre beslutsunderlag inför eventuell byggnation på jordbruksmark.

Vägledningens innehåll

Vägledningen ska fungera som ett stöd för handläggare i ärenden som rör markanvändningsbeslut på jordbruksmark. Det gäller ärenden som fördjupning av översiktsplanen, planprogram, utvecklingsförslag och planeringsunderlag, planbesked, detaljplan och områdesbestämmelser, förhandsbesked och bygglov och i övriga lokaliserings- och etableringsförfrågningar.

I vägledningen beskrivs och definieras vad som är brukningsvärd jordbruksmark och metoder för att undersöka det, bl.a. genom ett kartskikt. Vidare definieras vad som klassas som väsentliga samhällsintressen, vilka är översatta till ytor i kommunens översiktsplan. I vägledningen ges också stöd för vilka aspekter som bör inkluderas i en utredning av alternativa lokaliseringar. Alla steg i vägledningen utgår från Jordbruksverkets definitioner, förarbeten till lagstiftningar och rättsfall.

Vägledningen ska ge ett stöd i alla ärenden, från övergripande planering ned till förhandsbesked. Den ska ge en säkerhet i tillämpningen av Miljöbalken och dess koppling till Plan- och bygglagen och vara ett underlag för en ändring av kommunens översiktsplan.

Utgångspunkt i lagstiftningen

Utgångspunkterna för vägledningen utgörs av Plan- och bygglagens 2 kap. 2 §, som säger att vid planläggning, lov och förhandsbesked ska miljöbalkens bestämmelser om hushållning av mark- och vatten tillämpas. Miljöbalken 3 kap. 4 § beskriver under vilka förutsättningar som jordbruksmark får tas i anspråk för annat ändamål.

Remiss till utvalda instanser

Vägledningen ska skickas ut på remiss till utvalda instanser (Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro län, Svenskt näringsliv och Hushållningssällskapet Örebro).

Målet är att kunna ta beslut i Programnämnd samhällsbyggnad under hösten 2021.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!