Underhållsarbete av Nåldammen vid Slottet

Ett underhållsarbete av två centrala dammar intill Örebro Slott planeras påbörjas någon gång i mitten av april, efter vårfloden. Det gäller främst Nåldammen men där delar av Kvarndammen också berörs. Förutom att förlänga och förbättra dammarnas livslängd och kvalitet är underhållsarbetet viktigt för att säkerställa och trygga arbetsmiljön för de driftarbetare som arbetar med dammarna. Arbetet utförs i etapper under årets gång och kommer inte ha någon större inverkan på dig som trafikant.

Karta över Svartån vid Örebro slott. Två färgmarkeringar på kartan visar var Nål- och Kvarndammen ligger.

Karta över de områden där underhållsarbetet sker.

Tekniska förvaltningen inom Örebro kommun planerar utföra ett större underhållsarbete av Nål- och Kvarndammen, två centrala dammar i Svartån. Dammarna har i syfte att reglera vattenflödet i Svartån för att förhindra översvämning av ån.

Tekniska förvaltningen gör regelbundna kontroller av Örebros kommunala dammar för att i god tid finna brister innan det uppstår omfattande skador.

Senast en större renovering och reparation av Nåldammen gjordes var 1988.

Förlänga livslängd och förbättra arbetsmiljön

Delar av Nåldammen, som ligger intill Storbron och Trädgårdstorget, utgörs av träplankor som sitter i stenmurar. Träplankorna kallas för tränålar. Tränålarna har börjat slitas ut samt att vatten börjat läcka igenom stenmurarna.

I nuläget måste driftarbetare dessutom manuellt öppna och stänga tränålsluckorna vid reglering av vattenflödet. Det har inneburit en arbetsrisk i form av klämrisk då de arbetar nära starka vattenströmmar.

Efter vårfloden, i mitten av april, ska därför tränålarna bytas ut mot metalluckor. Stenmurarna behöver tätas och eventuellt justeras om för att göra plats för metalluckorna och ett nytt elskåp. Elskåpet ska i sin tur säkra och trygga arbetsmiljön för driftarbetare genom att göra det möjligt för dem att maskinellt styra regleringen av vattenflödet.

Delar av Nåldammen kommer att torrläggas under underhållsarbetet.

Kvarndammen

Vid Kansligatan från Trädgårdstorget övergår Nåldammen till Kvarndammen. Där ska redan existerande metalluckor bytas ut på grund av år av slitage.

Förutom det ska ett nytt spelhus byggas som ska styra metalluckorna. Spelhuset kommer ligga mot Trädgårdstorget och Kansligatan. Bygget av spelhuset förväntas komma igång efter sommaren.

Precis intill platsen där bygget av spelhuset ska ske står nu en parkeringsbiljettautomat längs Svartån. För att göra plats åt bygget kommer parkeringsbiljettautomaten därför att flyttas bort inför bygget.

Mer information om var en ny parkeringsbiljettautomat kommer stå kommer senare under året.

Hur påverkar det mig som trafikant?

Kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafikanter på Storbron påverkas inte märkvärt under arbetet. Större delen av arbetet sker under dagtid men då mestadels vid Nåldammen i Svartån.

Arbete kan även förekomma under kvällstid och nattetid. Under dessa tider kan lastbil med större last bestående av material till underhållsarbetet ta plats vid Storbron nära soldäcket.

Andra underhållsarbeten i framtiden

Stabiliteten hos soldäcket vid Örebro Slott kommer eventuellt ses över av dykare under året.

Framöver ska underhållsarbete även utföras på Slussdammen. Utredning pågår hur mycket reparationer som krävs.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!