Konstnärer sökes till gestaltningsprojekt i Bettorp

Örebro konsthall har uppdraget från Örebro kommun att ansvara för den konstnärliga gestaltningen enligt 1%-principen. Kommunen driver löpande omkring 20 parallella konstprojekt där det samarbetas tillsammans med konstnärer med att gestalta kommunens nybyggda lokaler och miljöer. Nu görs en utlysning av gestaltningsprojekt för Kornellens vård- och omsorgsboende i Bettorp för yrkesverksamma konstnärer att söka till.

Örebro kommun bygger ett nytt vård- och omsorgsboende med 80 platser samt en gruppbostad och hemvårdslokaler i Bettorp. Enligt praxis avsätts 1% av byggkostnaderna till konstnärlig gestaltning i kommunen sedan 1968. Örebro konsthall som ansvarar över gestaltningen gör därför utlysningar för gestaltningsprojektet.

Konstnärlig vision för Kornellen

Platsens identitet ska konkretiseras utifrån begreppet genius loci -platsens ande. Bettorp är som bostadsområde och urban miljö en relativt ny plats. Området har tidigare delvis varit industriområde, delar har använts som rekreationsområde medan andra delar varit obrukad och igenvuxen av sly. Samtidigt spänner historien många hundra år tillbaka i tiden, då platsen varit invävd i större historiska och kosmopolitiska sammanhang.

Örebro konsthall har därför förhoppningar om att hitta konstnärer som utifrån sina konstformer kan utforska, gestalta och tydliggöra platsens identitet utifrån platsens historia och nutida syfte. Att sätta platsen i ett sammanhang och kontext, att undersöka alla lager av natur och kultur som format och formar platsen och dem som befolkar den. Vilka är förutsättningarna och möjligheterna? Vilka synliga och osynliga strukturer, karaktärer och relationer påverkar oss när vi är här? Hur låter, luktar, känns platsen, och vad innebär det att bo och leva sitt liv här?

Konstens meningsfullhet inom vård- och omsorg

Med gestaltningsprojekten för Kornellens vård- och omsorgsboende vill Örebro konsthall visa på att konst och kultur har betydelse för vår fysiska och mentala hälsa. Konsten som finns i vårdmiljöer kan bidra till att skapa stimulerande miljöer och mötesplatser, liksom lugnande, trygghetsskapande, fantasieggande och sinnliga upplevelser. Miljön visar sig i forskning betyda mycket för patienter och deras anhöriga i mötet med vården.

Konstupplevelser ger människor fler sätt att kommunicera på. Vare sig människor har talsvårigheter eller inte kan bild- och form fungera som språk och hjälpa till att bryta isolering. Bildsamtal har visat sig vara en bra metod för att stimulera äldres upplevelseförmåga och tolkningsförmåga.

Är du yrkesverksam konstnär och vill göra intresseanmälan för uppdraget? Följ länkarna nedan:

Kornellens vård- och omsorgsboende Delprojekt 1, Permanent gestaltning utomhus.

Kornellens vård- och omsorgsboende Delprojekt 2; Permanent gestaltning inomhus.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!