Kulturmiljöinventering på landsbygden

Nu fortsätter arbetet med att uppdatera Örebro kommuns kulturmiljöinventering. Uppdateringen sker i ett samarbete mellan Örebro kommun, Länsstyrelsen i Örebro län och KMV forum.

Höstens arbete omfattar Östernärke (bl.a. Stora Mellösa och Odensbacken med omgivningar), Almbro (och Gällersta med omgivningar) liksom området mellan Örebro och Kumla. Under perioden september – november 2020 kommer kulturmiljöinventeringar att genomföras inom dessa områden.

I Örebro kommuns översiktsplan från 2018 Vårt framtida Örebro, pekas ett antal områden ut som utvecklingsområden för landsbygden. Områdena ligger utmed och i anslutning till kommunens större vägstråk och tätorter. Det är främst i dessa utpekade områden där en bebyggelseutveckling kan förväntas och i första hand inom dessa som kunskapsunderlaget om kulturvärden behöver fördjupas.

Inventeringens syfte är att identifiera de kulturmiljövärden som finns i områdena och öka kunskapen om det byggda kulturarvet och landskapet. Inventeringen kommer därefter vara ett underlag i arbetet med att uppdatera kommunens kulturmiljöprogram.

Arbetet kommer att genomföras av byggnadsantikvarier och kulturgeografer från KMV forum. De kommer att genomföra inventeringar och landskapsanalyser i utvalda områden under veckorna 37–45 genom fotografering och insamlande av information på plats.

Läs mer om Örebro kommuns kulturmiljöinventering

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!