Hela Örebro kommun ska arbeta för en hållbar framtid

Den 16 juni antog Kommunfullmäktige ”Vårt hållbara Örebro. Utvecklingsagenda med mål för 2050 och delmål för 2030”. I och med det så integrerar Örebro kommun ambitionen om hållbar utveckling i hela kommunens arbete. Med Agenda 2030 som ramverk kommer kommunens alla medarbetare att arbeta med de 17 globala hållbarhetsmålen i sikte.

Agenda 2030

Örebro kommun har under många år arbetat för en hållbar samhällsutveckling. Men det här är första gången som kommunen har ett samlat program för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Programmet är långsiktigt, övergripande och gäller hela Örebro kommunkoncern. Programmet för hållbar utveckling bygger på de globala målen i Agenda 2030, men omfattar även andra relevanta styrdokument för en hållbar samhällsutveckling.

– Det är viktigt att arbeta gränsöverskridande och effektivt för att uppnå social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Samarbete och engagemang på alla samhällsnivåer, inom och mellan offentlig sektor, näringsliv, civilsamhälle och bland medborgare är nyckeln till ett lyckat resultat. Örebro som kommun spelar en nyckelroll för att möjliggöra en hållbar utveckling i samhället, säger Per-Åke Sörman (C), ordförande i Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling.

Långsiktiga mål

Programmet för hållbar utveckling är en långsiktig styrning av Örebro kommun och fastslår den politiska viljeinriktningen, samt uttrycker värdegrund och önskvärd samhällsutveckling inom Örebro kommun fram till år 2050. Programmet innehåller inte detaljerade ställningstaganden till utförande, prioriteringar eller metoder – det skapas istället årligen i budgeten.

– Nu när programmet är antaget startar arbetet med förverkligandet av det och programmet för hållbar utveckling kommer vara vägledande i budgetarbetet för många år framöver. Implementering och uppföljning är en förutsättning i den omställning vi vill åstadkomma. Med stor samlad kompetens ska vi agera för att nå målen och skapa ett Örebro kommun för dagens och morgondagens invånare, säger Kenneth Handberg (S) Kommunstyrelsens ordförande.

Tre övergripande mål

Hållbarhetsprogrammet innehåller tre övergripande mål om folkhälsa, klimat och ekologiskt fotavtryck som ska uppnås till år 2050, samt delmål som ska uppnås till år 2030.

Övergripande mål som ska vara uppnådda år 2050

  • Folkhälsa: År 2050 har jämställdhet och jämlikhet i påverkbar hälsa och välbefinnande uppnåtts för alla i alla åldrar.
  • Klimat: År 2050 är Örebro kommun som geografiskt område klimatpositivt.
  • Ekologiskt fotavtryck: År 2050 är det ekologiska fotavtrycket från såväl Örebro kommunkoncern som Örebro kommun som geografiskt område max 1 jordklot.

Målen inkluderar vår totala påverkan på människor och miljö, oavsett var den inträffar, och tar hänsyn till hur många människor det förväntas finnas på jorden globalt.

Se programmet för hållbar utveckling. Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)

Över 700 synpunkter

År 2018 beslutade kommunstyrelsens hållbarhetsutskott i Örebro att skapa ett hållbarhetsprogram med utgångspunkt i Agenda 2030. Under 2019 togs ett förslag till program för hållbar utveckling fram och under hösten genomfördes en remissperiod. Över 700 synpunkter kom då in, från drygt 60 remissinstanser. Dessa synpunkter har sedan arbetats in i programmet.

Agenda 2030 symbolen - cirkel med delar i olika färger.

Programmet för hållbar utveckling bygger på Agenda 2030.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!