Tufft ekonomiskt läge för Örebro kommun

Örebro kommun befinner sig i ett kärvt ekonomiskt läge. Delårsrapportens prognos visar att årets resultat ser ut att bli lägre än budget. Flera faktorer spelar in och nu är fokus på att ta sig an de ekonomiska utmaningarna med samverkan och nya lösningar.

I år behöver Örebro kommun göra ett resultat på 211 miljoner för att kunna bedriva planerad verksamhet och genomföra nödvändiga investeringar. Delårsrapportens prognos visar att årets resultat ser ut att bli 214 miljoner lägre än budget, vilket innebär att kommunen ser ut att göra ett minusresultat år 2020.

Resultatet påverkas till största delen av:

  • Värdeminskning av kommunens finansiella tillgångar till följd av coronapandemins negativa påverkan på börsutvecklingen
  • Minskade skatteintäkter, men staten har aviserat olika stödpaket för att mildra effekterna.
  • De kommunala verksamheternas svårigheter att klara budget i balans.

En majoritet av kommunens nämnder ser inte ut att klara budgetmålen för 2020. Utmaningarna med obalans i ekonomin finns framförallt inom Vård och omsorg, Socialtjänsten och Vuxenutbildning och arbetsmarknad.

– Vi hade ett tufft ekonomiskt läge redan innan coronapandemin slog till och vi fick ett extraordinärt läge. Vi måste hitta smartare lösningar och samverka ännu mer mellan nämnderna för att både utföra vårt grunduppdrag och planera långsiktigt. Vi har lärt oss mycket under den här krisen som vi kan ta med oss i arbetet framåt; att prioritera, fokusera på rätt saker och jobba tillsammans mot gemensamma mål, säger Anne Andersson, kommundirektör.

Coronapandemin sätter spår i ekonomin som till exempel ökade kostnader för sjukskrivningar, övertid och skyddsutrustning. Även minskad efterfrågan av delar av kommunens utbud såsom bad, vårdboendeplatser, dagvård och daglig verksamhet påverkar.

– Till följd av coronapandemin kommer ekonomin för 2020 påverkas kraftigt men det får även effekter på längre sikt. Framför allt genom minskade skatteintäkter på grund av en ökad arbetslöshet och minskad befolkningsökning. Det gör att även kommande år kommer vara utmanande eftersom vi också har fler äldre och barn som ska erbjudas den välfärd de behöver. Vi behöver göra det vi kan för att mildra effekterna på ekonomin och har bland annat avsatt 40 miljoner kronor till ett tillväxt- och arbetsmarknadspaket, säger Kenneth Handberg, kommunstyrelsens ordförande.

SKR beräknar att de långsiktiga kostnaderna för till exempel ekonomiskt bistånd på grund av ökad arbetslöshet kommer att öka med 15–20 procent i år, och med ytterligare 5–10 procent år 2021. Ökad arbetslöshet medför också minskade skatteintäkter.

Då Sverige har goda förutsättningar att hantera den ekonomiska krisen ökas de generella statsbidragen till kommunerna i år. Stödåtgärderna ska bidra till bättre förutsättningar att upprätthålla sysselsättning och välfärd. Regeringens syfte med ersättningen för bland annat skyddsutrustning inom vård och omsorg är att pengar inte heller ska vara ett hinder i arbetet med att ta hand om de som är sjuka i covid-19.

Här kan du läsa Delårsrapport 1 för 2020 i sin helhet (pdf, 744.7 kB).

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!