Corona och tystnadsplikt

Det har kommit in frågor om vad som gäller när det kommer till tystnadsplikt, sekretess och meddelarfrihet under Örebro kommuns coronaarbete.

Meddelarfriheten är grundlagsskyddad

De grundlagar i Sverige som tar upp den så kallade meddelarfriheten heter tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Kort beskrivet kan man säga att alla som arbetar i offentlig sektor kan lämna uppgifter och tips till media, och då vara säkra på att ingen har rätt att efterforska varifrån media har fått sina uppgifter. Det kan till exempel handla om en anonym insändare som tar upp brister i kommunen, eller ett nyhetsreportage där media granskar kommunen. Och då får alltså ingen hos arbetsgivaren kontakta media och fråga varifrån de fått uppgifterna eller vem som ligger bakom insändaren. Man får heller inte ställa frågan på arbetsplatsen om varifrån media kan ha fått uppgifterna.

Undantag från meddelarfriheten

Det finns dock undantag från meddelarfriheten, och det är sekretessbelagda uppgifter om enskilda individer, till exempel inom socialtjänsten, vård och omsorg, förskola, skola och vuxenutbildning. Det gäller också vissa sekretessbelagda uppgifter vid upphandlingar, eller vissa uppgifter inom sådan verksamhet som är kritisk för att kommunens stöd och service till medborgarna ska fungera, till exempel IT-system eller vattenförsörjning. Och det gäller viss information som sekretessbeläggs under en extraordinär händelse.

Under en kris kan kommuner och regioner klassa krisen som en extraordinär händelse, enligt lagen om extraordinära händelser, eller Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap som den egentligen heter. Pandemin som coronaviruset orsakar och som betyder att vi nu har en extraordinär händelse innebär bland annat att

  • Örebro kommun har möjlighet att ge ekonomiskt bistånd till enskild (privatperson eller företag),
  • det finns möjlighet att aktivera krisledningsnämnden, som vid behov kan ta beslut som normalt sett tas i andra nämnder,
  • det finns möjlighet att sekretessbelägga viss information om händelsen.

– Vi i kommunledningen satte snabbt in ett extramöte under måndagsförmiddagen, med anledning av att vi fått till oss att den första informationen på kommunens intranät var otydlig, berättar Katrin Larsson, tillförordnad kommundirektör i Örebro kommun. Jag, liksom kommunstyrelsens ordförande Kenneth Handberg, vill vara tydliga med vad som gäller och det är att meddelarfriheten gäller för alla anställda i Örebro kommun, enligt den lagstiftning som gäller. Vi understryker båda att meddelarfriheten är grunden i ett demokratiskt samhälle, och det är också något som därför tas upp på våra chefsutbildningar och medieutbildningar.

– Situationen som vi har nu är en unik situation, och det är inte alla gånger det är enkelt att förklara vad som gäller i korta ordalag, säger Katrin Larsson. Därför har vi nu ändrat den information som finns på intranätet och försökt vara så tydliga som möjligt när det kommer till meddelarfrihet, sekretess och öppenhet. Samtidigt går det inte att beskriva i detalj vilka uppgifter som det är sekretess på, och alltså inte kan lämnas ut. Varje förvaltningschef har i uppdrag att arbeta strukturerat med coronahändelsen, och där ingår att ha en noggrann dokumentation och rutiner för sekretessprövning av uppgifter och dokument.

Mer information

Här kan du läsa mer om meddelarfrihet och sekretess.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!