Så jobbar vi med individens behov i centrum – IBIC

För att förstärka individens delaktighet och systematiken i utredning, dokumentation och upp­följning inför Örebro kommun nu IBIC inom Förvaltningen för funktions­­­stöd, Vård- och omsorgs­­­­förvaltningen och Myndighets­­­­avdelningen. IBIC står för Individens behov i centrum och är ett nationellt arbets­sätt som Social­­­­styrelsen tagit fram.

Införandet i Örebro går hand i hand med ett rehabiliterande arbetssätt.

Det här är IBIC

IBIC är ett individ­­anpassat, behovsinriktat och systematiskt arbets­­sätt där medarbetarna arbetar med strukturerad dokumentation av behov, mål och resultat i så väl hand­läggning, genomförande som uppföljning. Arbets­sättet används för alla individer i samhället, oavsett ålder, som får stöd utifrån social­­tjänst­lagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktions­­hindrade (LSS).

  • IBIC innebär en tydligare systematik, det vill säga en tydligare ordning i hur vi utreder, dokumenterar och följer upp individens behov och mål.
  • IBIC ger oss förutsättningar att stärka den enskildes inflytande och delaktighet.
  • IBIC underlättar samarbete mellan olika yrkesgrupper genom att vi använder gemensamma begrepp för samma saker enligt ICF (internationell klassifikation av funktions­­tillstånd, funktions­­hinder och hälsa).
  • Utredningar och genom­förandet av insatser blir mer lik­värdiga och rättssäkra.

Vad innebär det konkret?

  • I utredningen beskriver hand­läggaren individens behov, vad individen klarar själv (resurser) och individens mål istället för att fokusera på insatserna.
  • Handläggaren kartlägger individens hela livs­situation, men bara det som är relevant kommer med i utredningen och uppdraget. Det ger utförar­­personalen tydliga uppgifter om behov, resurser och mål att jobba utifrån.
  • Utförarpersonalen utarbetar tillsammans med individen en genomförande­­plan för hur stödet ska utformas utifrån de behov, resurser och de mål som fram­kommer i uppdraget.
  • Genomförande­planen är ett levande dokument som tydligt beskriver hur och när stödet ska utföras och av vem.
  • Uppföljning sker kontinuerligt tillsammans med individen för att säker­ställa riktning mot målen. Handläggare och utförare har en samverkan vid uppföljning av behov och mål.

Så sker införandet av IBIC

IBIC kommer användas genom hela processen för att fungera, det vill säga hela vägen från utredning, utförandet till uppföljning. Det införs därför inom Myndighets­avdelningen (utredningar enligt LSS och SoL), Vård- och omsorgs­­förvaltningen och Förvaltningen för funktions­stöd. Process­­ledarna samverkar över förvaltnings­­gränserna för att införandet ska ske så lik­värdigt och bra som möjligt.

Mer om IBIC på Socialstyrelsens webbplats.

Senast uppdaterad: 29 november 2019
Publicerad: 29 november 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?