Björkön blir nytt naturreservat i Hjälmaren

Björkön i Hjälmaren ska bli ett naturreservat. Det beslutades i Kommunfullmäktige den 25 september 2019. Björkön blir naturreservat för att bevara den biologiska mångfalden och för att kommunen vill utveckla ön som besöksmål.

gammalt träd

På Björkön finns det bland annat gammal ädellövskog.

Sällsynt natur

Björkön är en av de större öarna i Hjälmaren och har en naturmiljö som är sällsynt i Örebro län. På Björkön finns gamla ädellövskogar, yngre lövskogar, öppna betesmarker, våtmarker och vassområden. Variationen gör att många olika växter, djur och insekter trivs. För att bevara den värdefulla naturmiljön har Kommunfullmäktige därför beslutat att göra ön till ett naturreservat.

– Gamla ädellövträd är sällsynta i våra skogar idag och på Björkön finns det riktigt grova, gamla träd av bland annat ek och lind. Många olika arter av växter och djur lever på och i dom gamla träden. Bland annat så häckar väldigt många olika arter av fåglar på Björkön, säger Therese Aremyr, kommunekolog.

Besöksmål

Kommunen vill också att Björkön ska bli ett besöksmål och kommer att arbeta med att förbättra tillgängligheten till ön samt möjligheterna för friluftsliv och rekreation. Kommunen planerar att ordna flera angöringsplatser på ön med bryggor och badmöjligheter. Stigar, rastplatser och toaletter kommer även att ställas iordning så att besökare kan ta sig runt och uppleva ön.

– I och med det här beslutet tillskapar vi ett nytt naturreservat i Örebro. Att som en stark tillväxtkommun tillskapa så mycket nya skyddade naturområden tror jag är unikt. Samtidigt utvecklar vi ännu ett besöksmål i Hjälmaren och öppnar upp för både rekreation, friluftsliv och turism, säger Ullis Sandberg kommunalråd och ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad.

Naturreservatet är 476 hektar och omfattar även vattenområdet och några mindre öar runt Björkön. På den södra delen av Björkön finns redan idag en angöringsplats med brygga. På ön kan du se spår av Hjälmarens sjösänkning, som gjordes på slutet av 1800-talet, och gravrösen från bronsåldern. Har du tur kan du även få syn på en del av det rika djurlivet på ön, till exempel bävrar, grävlingar, vildsvin och havsörnar.

Läs mer om Björkön och dess historia.

Senast uppdaterad: 1 oktober 2019
Publicerad: 1 oktober 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?