Resultatet av medarbetarenkäten i Örebro kommun

Örebro kommun genomför årligen en medarbetarenkät för att fortsätta utveckla organisationen och bli en bättre arbetsgivare. I år genomfördes enkäten i egen regi och den hade återigen en hög svarsfrekvens.

Det var i oktober som den årliga medarbetarenkäten genomfördes. Den riktar sig till kommunens drygt 12 000 medarbetare. Tidigare år har medarbetarenkäten utförts av en extern partner, men i år genomfördes den i egen regi.

Enkäten mäter hur vi som arbetsgivare skapar förutsättningar för ett hållbart medarbetarengagemang. Den hjälper oss hitta så väl organisationens styrkor som svagheter och visar vilka områden vi behöver utveckla för att bli bättre som arbetsgivare. Syftet är också att kunna jämföra resultatet från år till år.

Fortsatt hög svarsfrekvens

Precis som förra året var svarsfrekvensen hög och 78 procent av kommunens medarbetare valde att svara på enkäten.

– Resultatet är ett viktigt underlag för vårt fortsatta utvecklingsarbete att skapa förutsättningar för ett hållbart medarbetarengagemang bland våra medarbetare. Vi kommer använda resultaten som underlag för att se hur vi kan utveckla och förbättra våra medarbetares arbetsvillkor. Därför är det väldigt värdefullt att så många medarbetare har tagit sig tid att svara och vi är mycket glada över att även i år ha en hög svarsfrekvens, säger Anne Andersson, kommundirektör.

Hållbart medarbetarengagemang

Enkäten innehöll frågor om hållbart medarbetarengagemang (HME), som bland annat ger möjlighet till jämförelse med andra kommuner. Frågorna var uppdelade i delområdena motivation, ledarskap och styrning. Resultatet på frågorna bildar ett så kallat HME-värde, som mäts på en skala 1–100.

Det övergripande resultatet för Örebro kommun visar att motivationsvärdet har ökat, medan HME-värdet totalt är oförändrat jämfört med förra året. Det totala HME-värdet för Örebro kommun var i år 78.

Resultatet visar att verksamheter som jobbar nära människor, generellt har ett högre HME-värde. Vård och omsorgsförvaltningen hade förra året ett HME-värde på 77 men har i år ökat till ett värde på 80, vilket är över det kommungemensamma snittet. Förvaltningen förskola och skola, Förvaltningen för utbildning försörjning och arbete samt Kultur- och fritidsförvaltningen visar också på höga värden.

Senast uppdaterad: 28 februari 2019
Publicerad: 3 december 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?