Vad händer i Örebro efter valet?

När väljarna har sagt sitt och rösterna är färdigräknade fördelas de 65 mandaten i Kommunfullmäktige mellan de partier som kandiderat.

Mandatfördelningen utgör grunden för den majoritet som kan formas i Kommunfullmäktige. Om inget parti får egen majoritet, 33 mandat eller fler, behöver flera partier komma överens om att bilda en majoritet.

Den första tiden efter valdagen

Efter valdagen ska politikerna komma överens om hur makten ska fördelas och vem som ska ha ordförandeposterna i nämnder, styrelser och i fullmäktige. Likaså börjar politikerna diskutera vilka som ska ingå i Kommunstyrelsen och vilka som ska vara kommunalråd.

Mandatperioden börjar

Mandatperioden för Kommunfullmäktige börjar den 15 oktober valåret.

Inför det nyvalda fullmäktiges första möte meddelar länsstyrelsen vilka 65 ledamöter som tagit plats i Kommunfullmäktige. Länsstyrelsen beslutar också om vilka som blir ersättare.

Det nya fullmäktige sammanträder första gången den 24 oktober. På sammanträdet ska flera val göras. Följande ska utses:

  • Ordförande för Kommunfullmäktige. Ordföranden representerar oftast det parti som fått flest mandat i fullmäktige. Förutom ordförande väljs två vice ordföranden som representerar dels majoriteten och dels oppositionen.
  • Valberedning. Kommunfullmäktige har en egen valberedning som arbetar med att lämna förslag till vilka som ska ingå i nämnder, styrelser och andra organ dit fullmäktige utser förtroendevalda.

Vem som ska sitta i Kommunstyrelsen är något som partierna kommer överens om. Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 9 ersättare. Ordföranden representerar oftast det parti som har flest mandat i Kommunfullmäktige.

Örebro har för närvarande fem styrande kommunalråd som representerar de partier som tillhör majoriteten. Även oppositionsråd utses. Råden representerar oppositionspartierna.

I december väljs nämnder och bolagsstyrelser

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde i december väljs ledamöter och ersättare i kommunens olika nämnder. Nämndernas mandatperiod startar den 1 januari kommande år. Följande väljs:

  • Revisorer. Revisorerna ska granska och pröva den verksamhet som bedrivs av kommunstyrelsen, nämnder, kommunala bolag och beredningar. De personer som utses till kommunens revisorer är förtroendevalda.
  • Ledamöter och suppleanter till kommunala bolag samt ledamöter och ersättare till kommunalförbund, samordningsförbund och övriga organ.

Alla politiker får utbildning

I början av varje ny mandatperiod erbjuds alla förtroendevalda en utbildning som handlar om vad kommunen ansvarar för, hur kommunen fungerar och hur organisationen ser ut. Utbildningen innehåller också inslag om hur fullmäktige och nämnderna arbetar och vad det innebär att vara ledamot och ersättare.

Andra viktiga beslut i början av mandatperioden

Det nyvalda Kommunfullmäktige beslutar i november eller december om budgeten och hur stor den kommunala skattesatsen ska vara kommande år.

Senast uppdaterad: 21 september 2018
Publicerad: 11 september 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?