Örebro kommun deltar i forskningsprogram för en utvecklad förskola

Örebro kommun är en av åtta kommuner som deltar i forskningsprogrammet ”Flerstämmig undervisning i förskolan”. Syftet är att utveckla kunskap, förhållningssätt och arbetsmetoder inom förskolan.

Tre barn och en vuxen man sitter vid ett bord och målar. I bakgrunden syns böcker.

Förutom att utveckla förhållningssätt och arbetsmetoder ska undervisningen ge alla barn bästa möjliga förutsättning till lärande. För att nå utvecklingen ska förskollärarna se sig som lärare i förskolan och i den rollen utveckla sin egen undervisning. Genom att medvetet tillämpa didaktiska arbetssätt i undervisningen ska det gynna varje barns enskilda utveckling.

– Det är viktigt att följa med i utvecklingen och delta i praktiknära forskning. Forskningsprogrammet ger oss möjlighet att stärka våra förskollärare i sitt uppdrag genom ökad kunskap och förståelse för undervisningsbegreppet, säger verksamhetschef Zandra Ahkoila.

Forskarna inom programmet tar fram ett vetenskapligt förhållningssätt och utarbetar verktyg för att lärprocesserna ska bli varaktiga. Personalen inom förskolan i Örebro kommun ska arbeta med frågor kring vad som karaktäriserar undervisning inom förskolan, samtidigt som kommunen ökar medvetenheten kring det didaktiska innehållet och upplägget.

Under våren genomfördes det första utvecklingsseminarium för projektets cirka 300 deltagare. Framöver sker träffarna en gång per termin under åren 2018-2021. Träffarna utgår från fem olika upplägg, där varje nytt upplägg presenteras på ett utvecklingsseminarium. Mellan seminarierna arbetar de deltagande kommunerna med de olika uppläggen på hemmaplan i sina egna verksamheter.

Forskningsprogrammet genomförs tillsammans med Malmö universitet och forskningsinstitutet Ifous.

Senast uppdaterad: 14 juni 2018
Publicerad: 14 juni 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?