Företagare är fortsatt nöjda med Örebro kommuns service

Örebro kommun ligger på en framskjuten placering i SKL:s undersökning ”Öppna jämförelsen i Företagsklimat 2017”. Nöjd Kundindex (NKI) visar att företagens upplevelse av service och myndighetsutövning ligger på en hög stabil nivå. Vi placerar oss på plats 32 av 159 deltagande kommuner och näst högst bland jämstora kommuner med över 100 000 innevånare.

Diagram över NKI

– Resultatet är mycket glädjande och positivt. Det visar att kommunens service till företagen håller hög kvalitet och bidrar till ett gott näringslivsklimat. Vi ser ett växande förtroende hos näringslivet för vårt sätt att organisera och arbeta näringslivsfrämjande och i samverkan med näringslivet, säger Lennart Bondeson, (KD), kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor.

– Örebro både växer och utvecklas på ett unikt sätt och vi gör det möjligt genom ett långsiktigt arbete med att vässa kommunens olika funktioner i alla steg. Det positiva resultatet bygger på aktivt samarbete och många människors hårda arbete, säger Ullis Sandberg (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor

De flesta myndighetsområden ligger stabilt på mycket goda nivåer. Inom området Markupplåtelser ser vi en positiv ökning från 69 till 74 medan Miljötillsyn tappar något till 69. För de övriga områdena ligger den upplevda servicen på Serveringstillstånd (82), Livsmedelskontroll (78), Brandtillsyn (78) och Bygglov (70)).

Det finns fler e-tjänster inom våra olika myndighetsområden för ansökningar, tillstånd och bygglov vilket underlättar för både företagen och handläggningen. Vårt arbete med en växande stad och där vår etableringsprocess ”Örebromodellen” har blivit rikskänd visar att det vi gör ger effekt.

– Det är väldigt roligt att vår service och myndighetsutövning får denna positiva respons och att vi bibehåller en riktigt hög nivå enligt företagen. Vi vill tacka alla företagare som varit med och svarat. De svaren har stor betydelse för vårt fortsatta utvecklingsarbete för att nå ett ännu bättre näringslivsklimat säger Göran Dahlén, näringslivsdirektör

Löpande insikt är SKL:s undersökning för att mäta företagens upplevelse av kommunens myndighetsservice. Mätningen sker utifrån verksamheterna brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, serveringstillstånd, miljötillsyn och livsmedelskontroll och genom parametrarna information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Mer om undersökningen på SKL:s webbplats

Senast uppdaterad: 2 maj 2018
Publicerad: 2 maj 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?