Örebro kommuns avtal med NCC avseende asfaltsbeläggningar är hävt

Örebro kommun har upptäckt att NCC Industry AB inte följer det avtal bolaget har med Örebro kommun avseende beläggnings- och återställningsarbeten. Efter omfattande provtagningar kan vi se att utförandet har allvarliga brister och att asfalten som NCC använt är av betydligt sämre kvalitet än den som anges i vårt ramavtal.

Örebro kommun har sedan januari 2016 ett upphandlat ramavtal med NCC Industry AB som gäller beläggnings- och återställningsarbeten. Under 2017 har vi tagit en mängd prover på flera genomförda asfalteringsarbeten, vilka har analyserats av ett externt ackrediterat laboratorium. Resultaten visar på allvarliga brister i både utförandet av beläggningsarbetet och på kvaliteten i den asfalt som har lagts. En lägre kvalitet gör bl.a. att asfalten slits ner snabbare.

– NCC har dels lagt asfalt på ett felaktigt sätt utifrån vad som anges i vårt avtal, dels använt asfaltstyp som i olika avseenden är sämre än den vi har beställt och som vårt avtal säger att de ska använda, säger Tommy Karlqvist, projektledare på Park och gata. Eftersom det innebär att NCC fakturerat och därmed tagit betalt för något som de inte har utfört och levererat, har vi under hösten hållit inne med betalningar och krävt att NCC ska vidta åtgärder för att rätta till de allvarliga bristerna.

NCC har trots detta inte avhjälpt felen utan har istället valt att häva avtalet, vilket innebär att avtalet är upplöst. Då Örebro kommun inte anser att NCC har någon giltig grund för hävning, har vi bestridit NCC:s hävning och framfört en s.k. mothävning, eftersom NCC gör sig skyldigt till avtalsbrott. Det innebär att Örebro kommun även bestrider alla eventuella anspråk på skadestånd från NCC. Det innebär också att Örebro kommun kommer att kräva att NCC ersätter de kostnader som uppstår för vår del med anledning av NCC:s avtalsbrott.

– Vi kan inte godta att våra entreprenörer tar betalt för något som de inte levererar. Det handlar om att värna om örebroarnas skattepengar och att givetvis stå fast vid att avtal ska följas, säger Ullis Sandberg (S), ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad. Sedan är det väldigt olyckligt att vi till följd av detta inte kan åtgärda våra gator i den omfattning som vi skulle vilja. Vi gör allt vi kan för att hitta en snabb lösning, utan att för den skull göra avkall på kvalitetskraven.

– Det är mycket viktigt att våra arbeten kan fortsätta i hög takt, framförallt de akuta behoven av lagning av potthål och återställning efter gatuarbeten. Vi kommer nu att agera på bästa sätt för att se till att asfaltarbetena blir utförda. Detta kan exempelvis ske genom att Örebro kommun utför asfaltsarbeten i egen regi, att de utförs av annan entreprenör eller genom en kombination av dessa alternativ, säger Tommy Karlqvist.

Senast uppdaterad: 19 april 2018
Publicerad: 19 april 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?