Nu är planprogrammet för Södra Ladugårdsskogen godkänt

Målet med planprogrammet är att möjliggöra byggnation av bostäder samt att skapa en blandning av funktioner med plats även för service, grönområden, förskolor, skola samt kultur- och fritidsaktiviteter.

Visionsskiss: Tina Andersson, Örebro kommun

Våren 2017 var programförslaget på samråd och många lämnade in synpunkter och egna önskemål och förslag kopplat till utvecklingen av Södra Ladugårdsskogen. Kommunen har nu tagits ställning till dessa och inför godkännandet av planprogrammet gjort en del justeringar.

Sammanfattning av planprogrammet

Programförslaget innebär en utbyggnad av ett omfattande område och byggnationen kommer därför att ske över lång tid. När området är helt utbyggt så kommer uppskattningsvis 4500-5500 personer att bo i de nya delarna.

För att skapa en varierad bebyggelse i Adolfsbergsområdet så ska nya bostäder i planområdet i huvudsak bestå av bebyggelsetyper som kompletterar de befintliga villorna och småhusen i närområdet. Här föreslås det byggas flerfamiljshus, radhus, kedjehus och parhus samt några enstaka villor.

Utöver bostäder så föreslås byggandet av en grundskola F-6, samt fyra förskolor i området. Gemensamt för dem är att de har en god anknytning till gång- och cykelvägar samt grönområden som finns i området. I tre delområden möjliggörs etablering av småskaliga verksamheter och service som kan vara till för boende i närområdet.

Svampen får efterträdare i området

I norr kommer Svampens efterträdare Lyra, en ny högvattenreservoar, att byggas inom kort. I naturområdet söder om reservoaren föreslås aktivitets- och lekmiljöer för stora och små, med fördel av naturmaterial för att knyta an till skogskaraktären i Södra Ladugårdsskogen.

 

Här hittar du mer information om planprogrammet

Senast uppdaterad: 9 mars 2018
Publicerad: 9 mars 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?