Så följer kommunen upp företag inom valfrihetssystemet

Den senaste tiden har kommunen hävt avtalet med tre av utförarna inom valfrihetssystemet. Det har lett till frågor om hur kommunen arbetar med uppföljning av utförarna inom valfrihetssystemet och vad som gäller för dem som är utförare. Här är svar på några av de frågor som vi har fått.

Varför häver kommunen avtal med utförare inom valfrihetssystemet?

Vi har avtal med alla utförare som levererar tjänster till medborgarna inom valfrihetssystemet och vi följer upp regelbundet att avtalen följs. Om avtalet inte följs kan det, beroende på hur allvarligt avtalsbrottet är, leda till en hävning. I grunden handlar det om trygghet för medborgarna och för företagen; att man vet att företagen gör rätt och att alla utförare har samma villkor.

Varför avslutar ni ett avtal fastän kunderna är nöjda?

Det är såklart mycket viktigt att kunderna är nöjda och att deras liv och hälsa inte äventyrs. Det finns många avtalskrav som är kopplade direkt till kunden. Men avtalet handlar inte bara om kundnöjdhet. Det finns andra kvalitets- och säkerhetsaspekter så som värdighetsgarantier, krav på bl.a. social dokumentation, rätt utbildning för ledning och anställda, marknadsföring enligt god sed, registrering av utförda besök i enlighet med krav, och flera andra.

Hur upptäcker kommunen att ett företag inte följer avtalet?

Vi jobbar hela tiden med kontinuerlig uppföljning, för att se att utförarna följer gällande avtal och att medborgarna får det stöd som de ska ha. Vi arbetar även utifrån tips och klagomål som vi får in och då gör vi alltid noggranna kontroller för att se om det vi fått veta stämmer.

Varför är det flera företag som hävs just nu? Har ni gjort en särskild satsning på uppföljning nu?

Nej, vi har inte gjort någon särskild satsning, men däremot utvecklar vi hela tiden vårt arbete för att uppföljningen ska göras så bra och korrekt som möjligt. Det innebär att vi alltid ser över och förbättrar de verktyg och system som vi har och då ökar också våra möjligheter att hitta de faktiskt få fall där man inte håller sig till avtalet.

Hur ofta händer det att ni häver ett avtal med ett företag?

Det händer inte ofta, men det förekommer flera hävningar per år.

Är det vanligt att ni polisanmäler företag?

Nej, det är mycket ovanligt.

Hur går en hävning till?

Det vanligaste är att vi börjar med att kontakta företag för en dialog när vi upptäcker brister, för att ge dem en chans till bättring. Om bristerna inte åtgärdas trots påtalanden kan det leda till att vi häver avtalet. Vid väsentligt avtalsbrott kan vi häva avtalet direkt.

Vad händer med kunderna när företagets avtal hävs?

De behöver byta till en ny utförare. Det gör de genom att kontakta kommunens Servicecenter. Alla företagets kunder får en skriftlig information om det och hur de gör för att välja utförare. Om de inte väljer utser kommunen en utförare åt dem, för att de inte ska bli utan stöd. De kan sedan när som helst byta till en annan utförare. Det tar 5-10 dagar att få en ny.

Vad innebär anhöriganställningar och hur ser kommunens krav ut?

Kommunen ställer krav i avtalet att ingen anhörig får utföra insatser till egen närstående.

I avtalet definieras ”anhöriganställning” på följande sätt: ”med anhöriga menas make, maka, sambo, barn, syskon, föräldrar och barnbarn men också andra släktingar och vänner där en uppenbar beroendeställning/jävsituation kan uppstå.”. Det innebär att exempelvis en god man, nära vän, granne eller en mer avlägsen släkting kan ses som ”anhörig” om det förekommer beroendeställning eller jäv.

Vad är otillbörlig marknadsföring?

Det är marknadsföring som bryter mot avtalet och den riktlinje för marknadsföring som avtalet hänvisar till. Det är framför allt inte tillåtet att aktivt påverka medborgarens beslut om val av utförare. Exempel på marknadsföring som inte är tillåten är

  • att besöka kunden hemma eller ringa utan att kunden uttryckt önskemål att få kontakt med företaget
  • att lova/erbjuda gentjänster eller någon form av ersättning om kunden byter utförare
  • att prata illa om kundens nuvarande utförare.

Vilka andra viktiga krav ställer kommunen på utförarna?

Det finns många kvalitets- och säkerhetsaspekter som beskrivs i avtalet som krav, exempelvis värdighetsgarantier, krav på bl.a. social dokumentation, rätt utbildning för ledning och anställda, marknadsföring enligt god sed, registrering av utförda besök i enlighet med krav, och flera andra.

Varför har Örebro kommun regler kring det här?

Det handlar om trygghet för både medborgarna, företagen och för oss som kommun. Även i ett valfrihetssystem och med många utförare är det fortfarande kommunen som är ansvarig för att medborgarna får en kvalitativ och säker omvårdnad och service utifrån den biståndsbedömning som är gjord. Det måste därför vara tydligt och klart vilka krav vi ställer på dem som är utförare både internt och externt.

Vem har beslutat om reglerna?

Avtalsreglerna är beslutade av programnämnd Social välfärd. Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för uppföljningen utifrån avtalen.

Senast uppdaterad: 16 januari 2018
Publicerad: 16 januari 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?