Hur utvecklar vi Aspholmen/Nasta? Nu godkänns planprogrammet.

Aspholmen/Nasta ska utvecklas till en plats för arbetsplatser, verksamheter, service, handel, bostäder, rekreation och mötesplatser. Det ska bli en levande stadsdel som är bättre sammankopplad men närliggande områden. Stadsdelen ska bjuda in till liv och rörelse under flera timmar på dygnet.

Visionsskiss Aspholmen Nasta

Visionsskiss: Tina Andersson, Örebro kommun

Aspholmen/Nasta ska utvecklas till en levande stadsdel som är bättre sammankopplad men närliggande områden och som bjuder in till liv och rörelse. Målet är också att skapa goda förutsättningar för en stadsutveckling på 10, 20 och 30 års sikt.

– I takt med att Örebro växer behöver fler områden utvecklas för bostäder. I det här planprogrammet beskriver vi hur aspholmen och Nasta över tid kan utvecklas till ett mer levande område och med en egen karaktär som möjliggör för både bostäder och handel, säger Ullis Sandberg (S) ordförande programnämnd samhällsbyggnad.

– Planprogrammet visar på hur en ny stadsdel kan växa fram där man tar tillvara närheten till city samtidigt som området får en egen karaktär. Gröna stråk, nytänkande arkitektur och många olika aktörer inom området är en del av utvecklingen för stadens fortsatta utveckling, säger Hannah Ljung (C) vice ordförande programnämnd samhällsbyggnad.

Några av förändringarna som planprogrammet lett till är att industrispåren får en ny användning som lättillgängliga park- och gångstråk, nya parkytor som ska koppla samman spåren med bostadskvarter och flera öppna mötesplatser. Aspholmen/Nasta ska ges en identitet och stadsdelens centrala läge ska avspeglas i omgivningen.

– Stadsbyggnads förslag till omvandling av Aspholmen är mycket kreativt och inrymmer flera moment som jag verkligen understödjer. Särskilt spännande är förslaget att omvandla industrispår till promenadstråk. Med en blandning av bostäder och verksamheter uppnås också mer liv dygnet runt vilket i sig är trygghetsskapande, säger Ingalill Bergensten (KD), presidieledamot i Programnämnd samhällsbyggnad.

– Med planprogrammet för Aspholmen/Nasta vill vi påbörja en stadsutveckling i området, både på kort och lång sikt. Vi har tagit fram ett tydligt underlag för kommunens fortsatta planarbete och visar på en möjlig utveckling och ställningstaganden inom stadsdelen Aspholmen/Nasta. Genom det skapas goda förutsättningar för en mer stadsmässig karaktär i området och jag ser verkligen fram emot att följa denna utveckling, säger Anders Lind, planarkitekt för Aspholmen/Nasta.

Senast uppdaterad: 1 december 2017
Publicerad: 1 december 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?