Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Nya Norrbyskolan

Info om nybyggnationen, Januari 2018

 

Från vårterminens start har Herrgården tömts på verksamhet förutom hemkunskapen under tiden som Herrgården rotrenoveras. Lokalen kommer att få nya fönster nya toaletter nytt golv och nytt ytskick samt ventilation.

När Herrgåden är klar kommer Mellangården att rotrenoveras och därefter även Skärgården.

Under våren och sommaren kommer nya matsalen att färdigställas. Från höstterminen 2018 kommer barnen att få sin lunch i nya matsalen.

När nya matsalen är klar kommer det gamla köket och matsalen att byggas om till slöjdsalar och lokal för bild och NO. När det är klart kommer hantverkshuset att rivas.

Bakom det nya skolhuset har en ny gård gjorts iordning, där väntar vi nu på ett staket som skydd mot dammarna och den nya vägen.

Under hela byggprocessen pågår regelbundna möten med byggföretaget för att ha miljön säker för barnen.


Info om nybyggnationen, maj 2017

 

Under v. 22 kommer eleverna i åk 1-5 besöka vår nya idrottshall. Hallen kommer att vara klart och invigas på höstterminens första skoldag 21 augusti. Vi väntar fortfarande på ett inflyttningsdatum för nya skolhuset.


Nedan följer information från projektledare Jörgen Hallin som visar att skolan uppförs i enlighet med Miljöbyggnad Silver och Sunda Hus kriterier.


Miljöbyggnad är ett system som innefattar 15 stycken så kallade indikatorer:


 

1. Energianvändning

 

 

6. Radon

 

 

11. Termiskt klimat sommar

 

 

2. Värmeeffektbehov

 

 

7. Ventilationsstandard

 

 

12. Dagsljus

 

 

3. Solvärmelast

 

 

8. Kvävedioxid

 

 

13. Legionella

 

 

4. Energislag

 

 

9. Fuktsäkerhet

 

 

14. Dokumentation av byggvaror

 

 

5. Ljudmiljö

 

 

10. Termiskt klimat vinter

 

 

15. Utfasning av farliga ämnen

 


Dessa indikatorer ligger till grund för att kunna uppföra byggnader som i sin konstruktion ska effektivisera energianvändningen, skapa ett bra inomhusklimat samt minska användningen av miljöfarliga ämnen i byggvaror som byggs in i byggnaden.


SundaHus är ett företag som hjälper oss i byggprocessen att ta fram material som ej är hälso- och miljöfarliga.


I sin databas att har SundaHus klassificerat byggmaterial ifrån produktion till färdig produkt vilken vi använder i byggnationen. Produkterna klassificeras A-D och där vi bestämt att A och B är ok.


Att vi väljer A och B baseras på de riktlinjer som Miljöbyggnad ställer för att klara deras kravnivå Silver.


Skolbygget vid Majorsgatan


Under vecka 47 kommer leveranser av byggstommar till nybygget. Detta kan innebära att det blir tillfälliga störningar för trafik till och från skolan och förskolan. Samma vecka påbörjas stommontage av hus I (gymastik), man kommer att jobba fram till 19.00 på kvällarna.

Även vägbyggen påbörjas vecka 47.

Till boende/berörda

Örebro kommun bygger förlängning av Höglundagatan, bygger om och bygger nya gång- och cykelvägar samt en tillfällig väg

Pettersbergs IP

Redan nästa vecka påbörjar Örebro Kommun byggnation av ny gång- och cykelväg mellan Överstegatan och Pettersbergs IPs fotbollsplaner.

Därefter sker byggnation av Höglundagatans förlängning, ny vändplan, ny vägsträckning samt justering av befintliga gång- och cykelvägar (se bild ovan).  

Det kommer även byggas en tillfällig väg in till Överste- och Generalsgatan (se bild nedan) för bruk tills Korpralsvägen (ny väg mellan dagvattendammar och Venaspåret) är färdigbyggd under 2017.

Bild visar placering av tillfällig grusväg (gul markering i bild).

Mötesplatser kommer att placeras utmed ny gång- och cykelväg mellan Överstegatan och Pettersbergs IPs fotbollsplaner. Hastighetssäkringar kommer att anläggas längs den tillfälliga vägen där gång- och cykelvägar korsars.

Tidplan för arbetet

Byggstart sker under v 47 och den tillfälliga vägen kommer att börja användas när Majorsgatan stängs av (som tidigast v.1 2017).   

Färdigställande av väg och gång- och cykelväg samt asfaltering kommer utföras efter att Korpralsvägen satts i bruk.

Begränsad framkomlighet

Omdirigering av befintliga gång och cykelbanor kommer att ske under byggnation.

Har du frågor och funderingar?

Kontakta Servicecenter på 019-21 10 00

Med vänlig hälsning

Erik Svensson (Byggledare) och Mia Åman (Projektledare)                                                                     

Park & Gata                          Örebro kommun                


Dela:

18 januari 2018 • 14.36

Norrbyskolan | Majorsgatan 7 | Box 313 40 | 701 35 Örebro
E-post: norrbyskolan@orebro.se | Fax: 019-21 23 64
Norrbyskolan