Meny

Om skolan

Strax norr om Örebro ligger Kvinnerstagymnasiet. Här arbetar vi tillsammans med arbetsgivare så din väg ut i arbetslivet blir enklare. Vi tar emot studerande från hela Mellansverige och har därför ett eget internat.

Här finns en bred och modern maskinpark och djuranläggningar som erbjuder utbildning på lantbruksdjur, hundar, reptiler och hästar.

På Kvinnerstagymnasiet kan du gå en yrkesinriktad gymnasieutbildning med fokus på jobb direkt efter gymnasiet. Är du intresserad av att läsa vidare efter gymnasiet kan du välja något av våra studieförberedande spår. Ser du en framtid på någon av landets universitets- och högskoleutbildningar, erbjuder några av Kvinnerstagymnasiets inriktningar naturvetenskaplig breddning.

Antal elever: ca 270

Kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete

På Kvinnerstagymnasiet arbetar vi systematiskt med att följa upp, utvärdera och förbättra kvalitén på våra utbildningar. Det gör vi genom att studera och analysera våra elevers kunskapsresultat och resultatet från årets elevenkät. Varje år sammanställer vi arbetet i en kvalitetsrapport för respektive program. I rapporten redovisar vi resultaten, vår analys av dessa och utvecklingsområden för det kommande året.

Vi arbetar efter Skolverkets modell för systematiskt kvalitetsarbete som handlar om att följa upp, analysera, dokumentera, planera och utveckla utbildningen med frågeställningarna "Var är vi?", "Vart ska vi?", "Hur gör vi?" och "Hur blev det?" Läs mer om modellen på Skolverkets webbplats.

Kvalitetsrapporter

Här kan du ladda ner kvalitetsrapporterna.

Ordningsregler

Ordningsregler

Arbetsmiljö

Målet är att alla, både elever och personal, ska trivas på Kvinnerstagymnasiet. Vi vill skapa en bra studie- och arbetsmiljö, såväl fysiskt som psykosocial.

Vi arbetar jämställt och mot alla former av diskrimineringar och kränkningar. Vi följer skolans värdegrund.

En fräsch och trevlig miljö är viktig för allas trivsel och tillsammans hjälps vi åt med att hålla skolan fri från skräp. På skolområdet och finns många papperskorgar och i alla lokaler finns även kärl för pappersåtervinning.

Hot och våld

Alla sorters hot och våld är oacceptabelt beteende.

Alkohol och droger

Skolan är en arbetsplats som ska vara helt fri från alkohol och övriga droger. Användande innebär avstängning från skolan.

Rökning

Rökning får inte ske på skolans område. Detsamma gäller för e-cigaretter.

Störande föremål

Lärare har enligt skollagen rätt att tillfälligt omhänderta störande utrustning. Mobiltelefoner lämnas till läraren vid lektionsstart. Telefonerna ska vara avstängda alt ljudlöst.

Fordonstrafik och parkering

Det är förbjudet att utan tillstånd framföra fordon inom skolans område. Parkering får endast ske på anvisad plats.

Djur

Särskilda regler finns för djurhållning. Hundar ska vara kopplade på skolans område.

Polisanmälan

Alla handlingar som strider mot lagen kan komma att polisanmälas.

Ställningstagande mot droger

Örebro kommuns gymnasieskolor tar ställning mot droger

För att tiden i gymnasieskolan ska vara narkotikafri är det viktigt att skolans personal, elever och vårdnadshavare samarbetar, är överens om synen på narkotika och om vilka åtgärder som kan vara nödvändiga för att komma till rätta med ett eventuellt narkotikamissbruk.

Bakgrund

Ett flertal drogvaneundersökningar som gjorts både i landet och i Örebro kommun visar att gymnasieåldern är en tid då många ungdomar kommer i kontakt med narkotika och vissa fastnar i ett missbruk. Narkotika orsakar inte bara skador och problem för den enskilda eleven och dennes familj, det påverkar också skolans arbetsmiljö t.ex. genom minskad trygghet och mindre arbetsro.

Förebyggande arbete

Inom gymnasieskolan har vi en tydlig handlingsplan för att motverka droger. I det förebyggande arbetet handlar det både om att ha en diskussion runt värderingar och åsikter om droger och att informera om konsekvenser av ett missbruk. Skolans personal agerar i de fall det finns misstankar om att en elev använder droger.

Insatser för att minska tillgången på droger i gymnasieskolan

Med ett oregelbundet intervall söker polishundar några gånger per termin igenom skolan efter narkotika.

Vid misstänkt narkotikamissbruk

Vid misstankar om eller bekräftat missbruk samarbetar skolan med vårdnadshavare, socialtjänsten och i vissa fall polisen för att stötta eleven att bli drogfri. Har en elev fyllt 18 år krävs ett samtycke från eleven för att involvera vårdnadshavarna i rehabiliteringsarbetet.

Stödinsatser

För att komma tillrätta med ett narkotikamissbruk är det vanligt med olika former av stödinsatser. Ofta blir studierna lidande och för att klara dessa kan skolan göra ett åtgärdsprogram. I åtgärdsprogrammet kan det beslutas om speciella stödinsatser i skolarbetet.

I de flesta fall finns ett samarbete med socialtjänsten som bland annat kan innebära stödsamtal för eleven och vårdnadshavarna, tillsammans och var för sig. Ofta sker också återkommande urinprov för att se till att eleven lyckas hålla sig drogfri.

Avstängning

Skolan har rätt att stänga av en elev helt eller delvis från undervisning i skolan. Skäl för avstängning kan till exempel vara om eleven stör eller på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers trygghet och studiero.

Handlingsplan mot droger (pdf, 209.4 kB)

Vad kan jag som förälder göra?

Kolla på filmen "Du spelar roll" för mer information om droger och tips på vad du som förälder kan göra.

Blanketter, planer och styrdokument

Gemensamma för Örebro kommuns gymnasieskolor

Nationella

Nationella styrdokument finns på Skolverkets webbplats.

Senast uppdaterad: 25 november 2019

Publicerad: 25 augusti 2015
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Kvinnerstagymnasiet

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 12–16.30

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se