Kvismarens naturreservat och Sörön

Kvismaren ligger mitt på Närkeslätten och är en av Sveriges viktigaste våtmarker. Det är en välkänd och unik våtmarksmiljö med mycket rikt fågelliv. Öby kulle är centrum i Kvismaren, gör ett besök på våren när huggormar och snokar vaknar till liv!

Kvismaren är en av landets förnämsta fågelsjöar med mängder av häckande och flyttande fåglar. Området är ett statligt reservat som Länsstyrelsen sköter om.

Utflyktstips Sörön

Du kan starta vid Öby kulle där det finns tips om andra "ingångar" till naturreservatet. Nordost om Östra fågelsjön ligger lövskogsreservatet Sörön, en pärla att göra utflykter i. Sörön är fint året om, men särskilt på våren då mattor av vitsippor och blåsippor breder ut sig under lövträden.

Vägbeskrivning

Kvismaren ligger cirka 15 km utanför Örebro. Ta väg 207 och sväng direkt höger mot Stortorp/Norrbyås. Efter ca 11 km, ta höger mot Öby kulle.

Kvismarens fåglar

Kvismaren består idag av stora betade fuktängar, buskmarker, vassar och öppna grunda vattenytor. Under vår och höst besöks området av tusentals rastande gäss och tranor. Det omväxlande vattenlandskapet lockar även mängder av andra våtmarksfåglar. För att förhindra att de grunda sjöarna växer igen regleras vattennivåerna med enkel pumpteknik. Bete och slåtter används för att hålla strandängarna (maderna) öppna.

Ormarna på Öby kulle

Som ett nav mitt i naturreservatet ligger Öby kulle, en väl känd och unik övervintringsplats för ormar. Från kullen har du fin utsikt över hela området. Här startar också flera olika stigar eller rundslingor i området. Kvismaren förvaltas av Örebro kommun på Länsstyrelsens uppdrag. Kvismaren omfattar cirka 740 hektar.

Kort historik

Förr i tiden fanns två grunda sjöar, Västra och Östra Kvismaren, omgivna av våtmarker. I slutet av 1800-talet torrlades landskapet för att ge människorna odlingsbar mark. De forna våtmarkerna gav så småningom fantastiska skördar, men de båda sjöarna växte igen med vass och vide. Kvismarens naturreservat har bildats i etapper från 1978 och framåt. Först på tur var det som idag kallas Östra fågelsjön, i början av 80-talet restaurerades Rysjön och några år senare Västra fågelsjön.

Föreskrifter för besökare

Inom reservatet är det förbjudet att

  • skada mark eller växtlighet t ex genom grävning eller blomplockning
  • störa djurlivet
  • parkera på annat än särskilt angivna platser
  • använda båt eller kanot inom reservatet
  • tälta, göra upp eld och framföra motorfordon inom reservatet annat än på särskilt anvisade platser vid Öby kulle
  • störa betesdjuren
  • medföra okopplad hund.

Karta

På naturkartan.se finns en interaktiv karta över Kvismarens naturreservat.

På naturkartan.se finns också en interaktiv karta över Söröns naturreservat.

 Tillgänglighet

Kvismaren och Sörön har stigar anpassad för personer med rörelsenedsättning. Vill du veta mer om tillgängligheten i området, se vår tillgänglighetsguide. (pdf, 10.6 MB)

Senast uppdaterad: 6 april 2018
Publicerad: 10 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?