Startbidrag för föreningar på landsbygden

För att stimulera och gynna föreningslivet på landsbygden är det möjligt att ansöka om startbidrag. Bidraget ska underlätta för bildandet av nya föreningar på landsbygden och kostnaden som uppstår i samband för att få igång verksamheten.

Syftet är att Örebro kommun genom Landsbygdsnämnden bidrar till att fler föreningar startar, som ska berika och utveckla landsbygden.

Du kan ansöka löpande, det finns ingen sista ansökningsdag.

1. Ansökan

Ansökan om bidrag gör du via formuläret högst upp på sidan. Se till att ha alla dokument och uppgifter redo innan ansökan påbörjas (observera att du loggas ut efter 60 minuters inaktivitet) För att vi ska kunna ta hand om er ansökan måste vi ha kompletta handlingar.

De handlingar som ska bifogas till ansökan är:

 1. Stadgar
 2. Senaste årsredovisning
 3. Årsmötesprotokoll/ konstituerande styrelsemöte
 4. Senaste verksamhetsplan
 5. Ekonomisk redovisning

Du får bekräftelse på inkommen ansökan via e-post inom fem arbetsdagar. Landsbygdsnämnden fattar beslut om bidragsansökningar löpande under året. Se tider för nämndsammanträden här. Handläggningstiden varierar beroende på inkommen ansökan. Beslut meddelas via e-post senast 15 dagar efter aktuellt nämndsammanträde. Utbetalning av bidrag sker till föreningens angivna bank- eller plusgirokonto så fort som möjligt efter att beviljat beslut meddelats.

Vid beviljat bidrag ska Landsbygdsnämndens medverkan synliggöras, hur det ska ske kan du läsa mer om under punkt 4.

För frågor om bidrag kontakta landsbygdsenheten@orebro.se

2. Villkor

Vid handläggning av bidragsansökningar tittar Landsbygdsnämnden på att ansökan uppfyller följande villkor och bedömningskriterier.

2.1 Allmänna villkor för bidrag från Landsbygdsnämnden

Den ideella föreningen eller organisationen ska:

 1. Vara demokratiskt uppbyggd och öppen för alla som stödjer föreningens syfte.
 2. Bedriva sin verksamhet på Örebro kommuns landsbygd.
 3. Ha antagna stadgar, styrelse, lista över medlemmar och organisationsnummer.
 4. Ha ett eget bank- eller plusgirokonto med utsedd kassaförvaltare.

2.2 Särskilda villkor för bidrag till nya föreningar samt nya verksamheter inom befintlig verksamhet

Det finns tre olika bidrag att söka.

1. Nystartsbidrag

Nystartad förening på kommunens landsbygd kan söka och beviljas ett startbidrag på 10 000 kr. Bidraget avser att täcka föreningens uppstartskostnader, som till exempel lokalhyra, administrativa kostnader som exempelvis porto, kostnader för kopiering och övriga möteskostnader. Ansökan behöver inte preciseras, men hur bidraget har använts ska redovisas inom två år från att föreningen beviljats bidraget. Under den tvåårsperioden ska föreningens årsredovisningar och verksamhetsplaner insändas.

2. Investeringsstartbidrag

Nystartad förening på kommunens landsbygd kan söka och beviljas ett startbidrag på upp till 10 000 kr. till material eller inventarier som är nödvändiga för den nystartade föreningens verksamhet. Ansökan ska preciseras med budget. Bidragets användande redovisas inom 6 månader från det att föreningen beviljats bidraget.

3. Bidrag till start av verksamhet inom befintlig förening.

Redan verksam förening på kommunens landsbygd som vill påbörja en helt ny verksamhet i föreningens namn kan söka och beviljas ett startbidrag för den nya verksamheten på upp till 20 000 kr. för material eller inventarier som är nödvändiga för den nya verksamheten. Ansökan ska preciseras med budget. Bidragets användande redovisas inom 6 månader från det att föreningen beviljats bidraget.

3. Bedömningskriterier för beslut

 1. Ansökan har en tydlig, konkret och trovärdig plan som beskriver hur projektet kommer att genomföras.
 2. Det framgår tydligt i ansökan att den lokala förankringen i bygden är hög.
 3. Projektet eller evenemanget har realistiska mål i ansökan (någon form av rimlighetsbedömning), samt positiva mervärden, exempel ökad samhörighet, nätverksbyggande, ökat socialt kapital.
 4. I bedömningen beaktas även hållbarhet ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.
 5. De ideella föreningarna eller organisationernas ekonomiska situation ska beaktas innan beslut. Egna tillgångar/kapital ska alltid användas i första hand.
 6. Det finns ingen garanti för beslut om bidrag, trots att föreningen/organisationen uppfyller kraven, då anslaget är begränsat. När det årliga anslaget är förbrukat hänvisas föreningen/organisationen till ny ansökningsperiod kommande år.

4. Synliggöra Landsbygdsnämndens medverkan

Blir man beviljad bidrag ska Landsbygdsnämndens medverkan synliggöras. Detta kan ske genom att till exempel skriva med Landsbygdsnämnden på affischer, broschyrer eller andra skrifter, tillsammans med kommunloggan. Alternativt sätta upp ett plakat eller klistermärke på fysiska investeringar. Kommunlogga, klistermärken och plakat fås från din handläggare på landsbygdsenheten.

5. Redovisning och kontroll

 1. Redovisning av projektet ska ske senast en månad efter avslutat projekt och inom två år efter Landsbygdsnämndens beslut om beviljat bidrag.
 2. Redovisningen ska innehålla redogörelse för hur medlen använts och hur projektet i stort har fallit ut. Detta ska redovisas med en sammanfattande text och bilder.
 3. Redovisningen ska också innehålla redogörelse för hur Landsbygdsnämndens medverkan i projektet har synliggjorts. Bidraget kan återkrävas om redogörelse inte har skett enligt ovan.
 4. Kommunen har rätt att hålla inne föreningsbidrag eller återkräva utbetalt föreningsbidrag om en förening upphör med sin verksamhet eller inte uppfyller grundvillkoren för beviljat bidrag. Bidraget kan också återkrävas eller inte betalas ut om en förening brustit i något annat väsentligt.

Mer stöd till landsbygdsutveckling

Stöd till landsbygdsutveckling.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se