Bidrag till utvecklingsprojekt för landsbygden

Organisationer och föreningar kan ansöka om bidrag från Landsbygdsnämnden för utvecklingsprojekt som berikar och utvecklar landsbygden i Örebro kommun.

Bidraget ska stärka insatser som underlättar att bo och verka i en bygd. Det kan till exempel handla om att anordna aktiviteter för unga eller att skapa mötesplatser för olika målgrupper.

1. Ansökan

Ansökan om bidrag gör du via formuläret högst upp på sidan. Se till att ha alla dokument och uppgifter redo innan ansökan påbörjas (observera att du loggas ut efter 60 minuters inaktivitet) För att vi ska kunna ta hand om er ansökan måste vi ha kompletta handlingar.

De aktuella handlingar som ska bifogas till ansökan är:

 1. Stadgar
 2. Senaste årsredovisning
 3. Senaste årsmötesprotokoll
 4. Senaste verksamhetsplan
 5. Ekonomisk redovisning

Du får bekräftelse på inkommen ansökan via e-post inom fem arbetsdagar. Landsbygdsnämnden fattar beslut om bidragsansökningar löpande under året. Se tider för nämndsammanträden här. Handläggningstiden varierar beroende på inkommen ansökan. Beslut meddelas via e-post senast 15 dagar efter aktuellt nämndsammanträde. Utbetalning av bidrag sker till föreningens angivna bank- eller plusgirokonto så fort som möjligt efter att beviljat beslut meddelats.

Vid beviljat bidrag ska Landsbygdsnämndens medverkan synliggöras, hur det ska ske kan du läsa mer om under punkt 4.

För frågor om bidrag kontakta landsbygdsenheten@orebro.se

2. Villkor

Vid handläggning av bidragsansökningar tittar Landsbygdsnämnden på att ansökan uppfyller följande villkor och bedömningskriterier.

2.1 Allmänna villkor för bidrag från Landsbygdsnämnden

Den ideella föreningen eller organisationen ska:

 1. Vara demokratiskt uppbyggd och öppen för alla som stödjer föreningens syfte.
 2. Bedriva sin verksamhet på Örebro kommuns landsbygd.
 3. Ha antagna stadgar, styrelse, lista över medlemmar och organisationsnummer.
 4. Ha ett eget bank- eller plusgirokonto med utsedd kassaförvaltare.

2.2 Särskilda villkor för bidrag från Landsbygdsnämnden

Syftet är att bidraget ska stärka insatser som främjar landsbygdsutveckling. Det kan till exempel handla om att anordna aktiviteter eller att skapa mötesplatser för olika målgrupper

 1. En investering i privatägd bostad ges inte.
 2. Medel till lön ges inte, däremot kan medel för ideellt arbetade timmar ges.
 3. Medel till drift av verksamheter ges inte.
 4. Projektet bör skilja sig från den sökandes ordinarie verksamhet.
 5. Medel ges inte till fasta kostnader och inte heller till befintlig verksamhet.
 6. Hållningen till investeringar i byggnader eller andra objekt är restriktiv. Det kan vara motiverat att ge stöd till sådan investering om den är en förutsättning för annan bred aktivitet.
 7. För investeringar som uppgår till mindre belopp kan ett flexibelt synsätt tillämpas.
 8. Ansökningar bedöms från fall till fall.

3. Bedömningskriterier för beslut

 1. Ansökan har en tydlig, konkret och trovärdig plan som beskriver hur projektet kommer att genomföras.
 2. Det framgår tydligt i ansökan att den lokala förankringen i bygden är hög. Alternativt att projektet gynnar många och inte bara ett fåtal personer.
 3. Projektet eller evenemanget har realistiska mål i ansökan (någon form av rimlighetsbedömning), samt positiva mervärden, exempel ökad samhörighet, nätverksbyggande, ökat socialt kapital.
 4. I bedömningen beaktas även hållbarhet ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.
 5. De ideella föreningarna eller organisationernas ekonomiska situation ska beaktas innan beslut. Egna tillgångar/kapital ska alltid användas i första hand.
 6. Det finns ingen garanti för beslut om bidrag, trots att föreningen/organisationen uppfyller kraven, då anslaget är begränsat. När det årliga anslaget är förbrukat hänvisas föreningen/organisationen till ny ansökningsperiod kommande år.

4. Synliggöra Landsbygdsnämndens medverkan

Blir man beviljad bidrag ska Landsbygdsnämndens medverkan synliggöras. Detta kan ske genom att till exempel skriva med Landsbygdsnämnden på affischer, broschyrer eller andra skrifter, tillsammans med kommunloggan. Alternativt sätta upp ett plakat eller klistermärke på fysiska investeringar. Kommunlogga, klistermärken och plakat fås från din handläggare på landsbygdsenheten.

5. Redovisning och kontroll

 1. Blir man beviljad bidrag ska Landsbygdsnämndens medverkan synliggöras för. Detta kan ske genom att till exempel skriva med Landsbygdsnämnden på affischer, broschyrer eller andra skrifter. Alternativt sätta upp ett plakat eller klistermärke på fysiska investeringar, dessa går att få från Landsbygdsnämnden.
 2. Redovisning av projektet ska ske senast en månad efter avslutat projekt och inom två år efter Landsbygdsnämndens beslut om att beviljat bidrag.
 3. Redovisningen ska innehålla redogörelse för hur medlen använts och hur projektet i stort har fallit ut. Detta ska redovisas med en sammanfattande text och bilder.
 4. Redovisningen ska också innehålla redogörelse för hur Landsbygdsnämndens medverkan i projektet har synliggjorts. Bidraget kan återkrävas om redogörelse inte har skett enligt ovan
 5. Kommunen har rätt att hålla inne föreningsbidrag eller återkräva utbetalt föreningsbidrag om en förening upphör med sin verksamhet eller inte uppfyller grundvillkoren för beviljat bidrag. Bidraget kan också återkrävas eller inte betalas ut om en förening brustit i något annat väsentligt.

Mer stöd till landsbygdsutveckling

Stöd till landsbygdsutveckling.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se