Bidrag till utvecklingsprojekt för landsbygden

Organisationer och föreningar kan ansöka om bidrag från Kultur- och fritidsnämnden för utvecklingsprojekt som berikar och utvecklar landsbygden i Örebro kommun.

Bidraget ska stärka insatser som underlättar att bo och verka i en bygd. Det kan till exempel handla om att anordna aktiviteter för unga eller att skapa mötesplatser för olika målgrupper.

1. Ansökan

Ansökan om bidrag gör du via kommunens boknings- och bidragssystem Interbook GO.

De aktuella handlingar som ska laddas upp på föreningens konto på Interbook GO är:

 1. Stadgar
 2. Revisionsberättelse, signerad
 3. Årsmötesprotokoll, signerat
 4. Verksamhetsberättelse
 5. Ekonomisk redovisning

Vid beviljat bidrag sker utbetalning av bidrag till föreningens angivna bank- eller plusgirokonto.

För frågor om bidrag kontakta foreningsenheten@orebro.se

2. Villkor

Vid handläggning av bidragsansökningar tittar Kultur- och fritidsnämnden på att ansökan uppfyller följande villkor och bedömningskriterier.

2.1 Allmänna villkor för bidrag från Kultur- och fritidsnämnden

Den ideella föreningen eller organisationen ska:

 1. Vara demokratiskt uppbyggd och öppen för alla som stödjer föreningens syfte.
 2. Bedriva sin verksamhet på Örebro kommuns landsbygd.
 3. Ha antagna stadgar, styrelse, lista över medlemmar och organisationsnummer.
 4. Ha ett eget bank- eller plusgirokonto med utsedd kassaförvaltare.

2.2 Särskilda villkor för bidrag från Kultur- och fritidsnämnden

Syftet är att bidraget ska stärka insatser som främjar landsbygdsutveckling. Det kan till exempel handla om att anordna aktiviteter eller att skapa mötesplatser för olika målgrupper

 1. En investering i privatägd bostad ges inte.
 2. Medel till lön ges inte, däremot kan medel för ideellt arbetade timmar ges.
 3. Medel till drift av verksamheter ges inte.
 4. Projektet bör skilja sig från den sökandes ordinarie verksamhet.
 5. Medel ges inte till fasta kostnader och inte heller till befintlig verksamhet.
 6. Hållningen till investeringar i byggnader eller andra objekt är restriktiv. Det kan vara motiverat att ge stöd till sådan investering om den är en förutsättning för annan bred aktivitet.
 7. För investeringar som uppgår till mindre belopp kan ett flexibelt synsätt tillämpas.
 8. Ansökningar bedöms från fall till fall.

3. Bedömningskriterier för beslut

 1. Ansökan har en tydlig, konkret och trovärdig plan som beskriver hur projektet kommer att genomföras.
 2. Det framgår tydligt i ansökan att den lokala förankringen i bygden är hög. Alternativt att projektet gynnar många och inte bara ett fåtal personer.
 3. Projektet eller evenemanget har realistiska mål i ansökan (någon form av rimlighetsbedömning), samt positiva mervärden, exempel ökad samhörighet, nätverksbyggande, ökat socialt kapital.
 4. I bedömningen beaktas även hållbarhet ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.
 5. De ideella föreningarna eller organisationernas ekonomiska situation ska beaktas innan beslut. Egna tillgångar/kapital ska alltid användas i första hand.
 6. Det finns ingen garanti för beslut om bidrag, trots att föreningen/organisationen uppfyller kraven, då anslaget är begränsat. När det årliga anslaget är förbrukat hänvisas föreningen/organisationen till ny ansökningsperiod kommande år.

4. Redovisning och kontroll

 1. Redovisning av projektet ska ske senast en månad efter avslutat projekt och inom två år efter Örebro kommuns beslut om att beviljat bidrag.
 2. Redovisningen ska innehålla redogörelse för hur medlen använts och hur projektet i stort har fallit ut. Detta ska redovisas med en sammanfattande text och bilder.
 3. Kommunen har rätt att hålla inne föreningsbidrag eller återkräva utbetalt föreningsbidrag om en förening upphör med sin verksamhet eller inte uppfyller grundvillkoren för beviljat bidrag. Bidraget kan också återkrävas eller inte betalas ut om en förening brustit i något annat väsentligt.

Mer stöd till landsbygdsutveckling

Stöd till landsbygdsutveckling.

Senast uppdaterad:

Publicerad: