På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Bidrag till utvecklingsprojekt för landsbygden

Organisationer och föreningar kan ansöka om bidrag från Landsbygdsnämnden för utvecklingsprojekt som berikar och utvecklar landsbygden i Örebro kommun.

Bidraget ska stärka insatser som underlättar att bo och verka i en bygd. Det kan till exempel handla om att anordna aktiviteter för unga eller att skapa mötesplatser för olika målgrupper.

Insatser av utvecklingskaraktär prioriteras framför insatser av engångskaraktär.

Bedömningskriterier

Genomförandekapacitet

Ansökan har en tydlig, konkret och trovärdig plan som beskriver hur projektet kommer att genomföras.

Förankringen till projektet är hög

Det framgår tydlig i ansökan att den lokala förankringen i bygden är hög, till exempel att den sökande samverkat med en annan lokal förening eller företag. Alternativt att projektet gynnar många och inte bara ett fåtal personer.

Övergång till ordinarie drift

Det finns en tydlig plan i ansökan om övergång till ordinarie drift. För att utveckling ska ske är det gynnsamt om projektet mynnar ut i någon aktivitet eller dylikt, även efter projekttidens slut.

Hög effekt i förhållande till projektets kostnad

Realistiska mål i ansökan (någon form av rimlighetsbedömning), samt positiva mervärden, exempel ökad samhörighet, nätverksbyggande, ökat socialt kapital.

Absoluta krav

  • En investering i privatägd bostad ges inte. Medel till lön ges inte, däremot kan medel för arbetade timmar ges.
  • Medel till drift av verksamheter ges inte.
  • Projektet bör skilja sig från den sökandes ordinarie verksamhet.
  • Medel ges inte till fasta kostnader och inte heller till befintlig verksamhet.
  • I bedömningen beaktas även hållbarhet ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Policy angående investeringar kopplat till utvecklingsbidrag

Hållningen till investeringar i byggnader eller i andra objekt ska vara restriktiv. Det kan vara motiverat att ge stöd till sådan investering om den är en förutsättning för annan bred aktivitet. För investeringar som uppgår till mindre belopp kan ett flexibelt synsätt tillämpas. Ansökningar ska bedömas från fall till fall.

Bedömning

Bidraget beslutas utifrån hur väl utvecklingsprojektet bedöms uppfylla kriterierna ovan. I ansökan ska arrangören redogöra för hur utvecklingsprojektet uppfyller kriterierna. Ansökan ska inkomma senast två veckor innan nämndsammanträde.

Återrapportering ska ske senast en månad efter avslutat projekt.

Kommunen har rätt att hålla inne föreningsbidrag eller återkräva utbetalt föreningsbidrag om en förening upphör med sin verksamhet eller inte uppfyller grundvillkoren för beviljat bidrag. Bidraget kan också återkrävas eller inte betalas ut om en förening brustit i något annat väsentligt eller inte inkommit med redovisning av projektet.

Mer stöd till landsbygdsutveckling

Stöd till landsbygdsutveckling.

Senast uppdaterad: 8 maj 2018

Publicerad: 16 september 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se