Bidrag till allmänna samlingslokaler på Örebro kommuns landsbygd

Ideella föreningar och organisationer kan ansöka om bidrag till att bevara och förbättra allmänna samlingslokaler på kommunens landsbygd.

Med allmänna samlingslokaler menas sådana lokaler som ägs eller disponeras av ideella föreningar och organisationer, och som utnyttjas allsidigt. De ska vara lättillgängliga för föreningslivet och verksamheter som till exempel lokal demokrati, möten, sammankomster, studieverksamhet, kulturarrangemang och fritidsaktiviteter. Exempel på allmänna samlingslokaler är bygdegårdar, IOGT-NTO:s lokaler, Folkets hus och andra föreningsdrivna lokaler. De allmänna samlingslokalerna utgör viktiga mötesplatser på landsbygden

Syftet med bidraget är att möjliggöra för ideella föreningar och organisationer att bevara och förbättra allmänna samlingslokaler på landsbygden som används för lokal demokrati, möten, sammankomster, studieverksamhet, kulturarrangemang och fritidsaktiviteter.

1. Ansökan

Ansökan om bidrag gör du via formuläret högst upp på sidan. Se till att ha alla dokument och uppgifter redo innan ansökan påbörjas (observera att du loggas ut efter 60 minuters inaktivitet) För att vi ska kunna ta hand om er ansökan måste vi ha kompletta handlingar.

De handlingar som ska bifogas till ansökan är:

 1. Beskrivning av åtgärder
 2. Stadgar
 3. Senaste årsredovisning
 4. Senaste årsmötesprotokoll
 5. Senaste verksamhetsplan
 6. Ekonomisk redovisning
 7. Offerter
 8. Beslut om bygglov (om bygglov krävs)

Du får bekräftelse på inkommen ansökan via e-post inom fem arbetsdagar. Landsbygdsnämnden fattar beslut om bidragsansökningar löpande under året. Se tider för nämndsammanträden här. Handläggningstiden varierar beroende på inkommen ansökan. Beslut meddelas via e-post senast 15 dagar efter aktuellt nämndsammanträde. Utbetalning av bidrag sker till föreningens angivna bank- eller plusgirokonto så fort som möjligt efter att beviljat beslut meddelats.

Vid beviljat bidrag ska Landsbygdsnämndens medverkan synliggöras, hur det ska ske kan du läsa mer om under punkt 4.

För frågor om bidrag kontakta landsbygdsenheten@orebro.se

2. Villkor

Vid handläggning av bidragsansökningar tittar Landsbygdsnämnden på att ansökan uppfyller följande villkor och bedömningskriterier.

2.1 Allmänna villkor för bidrag från Landsbygdsnämnden

Den ideella föreningen eller organisationen ska:

 1. Vara demokratiskt uppbyggd och öppen för alla som stödjer föreningens syfte.
 2. Bedriva sin verksamhet på Örebro kommuns landsbygd.
 3. Ha antagna stadgar, styrelse, lista över medlemmar och organisationsnummer.
 4. Ha ett eget bank- eller plusgirokonto med utsedd kassaförvaltare.

2.2 Särskilda villkor för bidrag från Landsbygdsnämnden

Syftet med bidraget är att möjliggöra för ideella föreningar och organisationer att bevara och förbättra allmänna samlingslokaler på landsbygden som används för lokal demokrati, möten, sammankomster, studieverksamhet, kulturarrangemang och fritidsaktiviteter.

 1. Den ideella föreningen eller organisationen ska äga eller förvalta fastigheten.
 2. Fastigheten ska innehålla en samlingslokal, exempelvis en hembygdsgård, bygdegård, folkets hus eller liknande.
 3. Bidrag till redan påbörjade ombyggnader eller restaureringar beviljas inte
 4. Den ideella föreningen eller organisationen ska äga eller inneha hyresavtal för långsiktig förvaltning av fastigheten.
 5. Ansökan ska innehålla en beskrivning av åtgärderna och inkludera materialbeskrivning samt kostnad
 6. Medel till drift ges inte.
 7. Det finns en tydlig plan i ansökan om övergång till ordinarie drift. För att utveckling ska ske är det gynnsamt om projektet mynnar ut i någon aktivitet eller dylikt, även efter projekttidens slut.

3. Bedömningskriterier för beslut

 1. Ansökan har en tydlig, konkret och trovärdig plan som beskriver hur projektet kommer att genomföras.
 2. Det framgår tydligt i ansökan att den lokala förankringen i bygden är hög. Alternativt att projektet gynnar många och inte bara ett fåtal personer.
 3. Projektet eller evenemanget har realistiska mål i ansökan (någon form av rimlighetsbedömning), samt positiva mervärden, exempel ökad samhörighet, nätverksbyggande, ökat socialt kapital.
 4. I bedömningen beaktas även hållbarhet ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.
 5. De ideella föreningarna eller organisationernas ekonomiska situation ska beaktas innan beslut. Egna tillgångar/kapital ska alltid användas i första hand.
 6. Det finns ingen garanti för beslut om bidrag, trots att föreningen/organisationen uppfyller kraven, då anslaget är begränsat. När det årliga anslaget är förbrukat hänvisas föreningen/organisationen till ny ansökningsperiod kommande år.

4. Synliggöra Landsbygdsnämndens medverkan

Blir man beviljad bidrag ska Landsbygdsnämndens medverkan synliggöras. Detta kan ske genom att till exempel skriva med Landsbygdsnämnden på affischer, broschyrer eller andra skrifter, tillsammans med kommunloggan. Alternativt sätta upp ett plakat eller klistermärke på fysiska investeringar. Kommunlogga, klistermärken och plakat fås från din handläggare på landsbygdsenheten.

5. Redovisning och kontroll

 1. Blir man beviljad bidrag ska Landsbygdsnämndens medverkan synliggöras. Detta kan ske genom att till exempel skriva med Landsbygdsnämnden på affischer, broschyrer eller andra skrifter. Alternativt sätta upp ett plakat eller klistermärke på fysiska investeringar, dessa går att få från Landsbygdsnämnden.
 2. Redovisning av projektet ska ske senast en månad efter avslutat projekt och inom två år efter Landsbygdsnämndens beslut om att beviljat bidrag.
 3. Redovisningen ska innehålla redogörelse för hur medlen använts och hur projektet i stort har fallit ut. Detta ska redovisas med en sammanfattande text och bilder.
 4. Redovisningen ska också innehålla redogörelse för hur Landsbygdsnämndens medverkan i projektet har synliggjorts. Bidraget kan återkrävas om redogörelse inte har skett enligt ovan
 5. Kommunen har rätt att hålla inne föreningsbidrag eller återkräva utbetalt föreningsbidrag om en förening upphör med sin verksamhet eller inte uppfyller grundvillkoren för beviljat bidrag. Bidraget kan också återkrävas eller inte betalas ut om en förening brustit i något annat väsentligt.

Mer stöd till landsbygdsutveckling

Stöd till landsbygdsutveckling.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson