Selektiva bidrag

Bidragsberättigade föreningar har möjlighet att söka selektiva bidrag. De selektiva bidragen är ett komplement till de verksamhetsbaserade bidragen som Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för.

Det finns fyra olika typer av selektiva bidrag: projektbidrag, bidrag till större investering, bidrag till mindre investering samt förstärkt bidrag. Ansökan gör du via länken ovan. Beslut gällande bidragsansökningarna tas vid olika tillfällen under året och därmed finns det också flera stoppdatum att ta hänsyn till.

Sista ansökningsdag och sista beslutsdag

Typ av ansökan

Sista ansökningsdag

Sista beslutsdag

Större investering

30 september

31 december

Mindre investering

31 mars

31 maj


30 september

30 november


30 november

31 december

Förstärkt bidrag

31 januari

30 april

Projektbidrag

Söks löpande


Bidrag till större investering

Bidrag till större investering syftar till att ge föreningar möjlighet att investera i anläggningar och därigenom utveckla sin verksamhet. Bidrag över ett prisbasbelopp kan lämnas (för ansökningar under ett prisbasbelopp: se villkoren för bidrag till mindre investering).

Bidraget kan endast utgöra maximalt 50 procent av den totala investeringens kostnad.

Behöriga att söka bidrag till större investering är förening som:

 • Är godkänd som förening av Kultur- och fritidsnämnden.
 • Är verksam i Örebro kommun.
 • Har lämnat in fullgod redovisning av eventuellt tidigare beviljat bidrag.
 • Föreningen ska ha sökt och beviljats verksamhetsbidrag från Fritidsnämnden vid senast möjliga ansökningstillfälle.
 • Är skuldfri gentemot Örebro kommun alternativt har en upprättad avbetalningsplan med Örebro kommun.

Bidrag över ett prisbasbelopp kan lämnas för investering i:

 • Anläggning som föreningen äger, arrenderar eller disponerar i minst tio år.
 • Om- och tillbyggnad av befintlig anläggning.
 • Nya aktivitetsytor som genererar aktiviteter för barn och ungdomar.
 • Åtgärder som bidrar till att minska verksamhetens klimatpåverkan.
 • Åtgärder som höjer verksamhetens säkerhet.

Bidraget kan inte lämnas för:

 • Löpande eller periodiskt underhåll.
 • Individuella tränings- eller tävlingsredskap.
 • Arbetsmaskiner eller arbetsfordon som inte har batteridrift eller drift på HVO30 eller HVO100.

Ansökningsperiod

Ansökan kan lämnas in löpande under året. Beslut fattas däremot enbart en gång per år varför det finns ett stoppdatum för ansökan som föreningen bör förhålla sig till:

Sista ansökningsdag

 • 30 september

Sista beslutsdag

 • 31 december

Ansökningar som har kommit in efter den 30 september kommer att beslutas senast den 31 december nästkommande år.

Ansökan

Ansökan ska vara skriftlig och ske genom Örebro kommuns bidragssystem. Ansökningar som inte sker genom systemet kommer att avvisas och inte behandlas.

Följande uppgifter ska framgå av ansökan:

 • Vilken investering som stödet söks för.
 • Vilken summa som söks.
 • Bekostar föreningen själv delar av den sökta investeringen? Om ja: hur mycket?
 • Vilken aktivitet som den sökta investeringen ska främja.
 • Hur många individer som den planerade investeringen förväntas komma till godo.
 • Huruvida det sökta stödet bidrar till integration.
 • Huruvida det sökta stödet bidrar till ökad tillgänglighet.
 • Huruvida det sökta stödet bidrar till ökad sysselsättning inom eller utanför föreningen.
 • Huruvida det sökta stödet bidrar till aktiviteter för barn eller unga i ekonomiskt utsatta situationer.
 • Huruvida det sökta stödet bidrar till en minskad klimatbelastning.
 • Huruvida det sökta stödet bidrar till en ökad jämställdhet inom föreningslivet.
 • Vilken målgrupp (ålder, kön) som det sökta stödet syftar att nå.
 • Har samfinansiering sökts från tredje part? Om ja: hur mycket och av vem?
 • Den totala budgeten för den aktuella investeringen.

Om frågan inte bedöms som aktuell för det ansökta bidraget ska detta motiveras.

Uppföljning

Redovisning av hur det beviljade bidraget har använts ska lämnas in till Kultur- och fritidsförvaltningen senast tre månader efter utbetalning. Till redovisningen ska kvitto/fakturakopia bifogas. Redovisningen ska även inbegripa en uppföljning av samtliga de uppgifter som lämnats i ansökan och göras genom bidragssystemet.

Underlåtelse att redovisa ovanstående kan medfölja återbetalningsskyldighet av hela beloppet.

Bidrag till mindre investering

Bidrag till mindre investering syftar till att ge föreningar möjlighet till mindre investeringar eller till reparation av utrustning och redskap. Bidrag upp till och med ett prisbasbelopp kan lämnas (för ansökningar över ett prisbasbelopp: se villkoren för bidrag till större investering).

Bidraget kan endast utgöra maximalt 50 procent av den totala investeringens kostnad.

Behöriga att söka bidrag till mindre investering är förening som:

 • Är godkänd som förening av Kultur- och fritidsnämnden.
 • Är verksam i Örebro kommun.
 • Har lämnat in fullgod redovisning av eventuellt tidigare beviljat bidrag.
 • Föreningen ska ha sökt och beviljats verksamhetsbidrag från Fritidsnämnden vid senast möjliga ansökningstillfälle.
 • Är skuldfri gentemot Örebro kommun alternativt har en upprättad avbetalningsplan med Örebro kommun.

Bidrag upp till och med ett prisbasbelopp kan lämnas för reparation av eller investering i:

 • Utrustning och redskap som ägs av föreningen.
 • Utrustning och redskap som är avsedd för föreningens verksamhet.
 • Ytor som genererar aktiviteter för barn och ungdomar.
 • Åtgärder som bidrar till att minska verksamhetens klimatpåverkan.
 • Åtgärder som höjer verksamhetens säkerhet.

Bidraget kan inte lämnas för:

 • Löpande eller periodiskt underhåll.
 • Abonnemang eller liknande.
 • Arbetsmaskiner eller arbetsfordon som inte har batteridrift eller drift på HVO30 eller HVO100.
 • Individuella tränings- eller tävlingsredskap.

Ansökningsperiod

Ansökan kan lämnas in löpande under året. Beslut fattas däremot enbart tre gånger per år varför det även finns tre sista ansökningsdagar som föreningen bör förhålla sig till:

Sista ansökningsdag:

31 mars, 30 september, 30 november.

Sista beslutsdag:

31 maj, 30 november, 31 december.

Ansökan ska vara skriftlig och ske genom Örebro kommuns bidragssystem. Ansökningar som inte sker genom systemet kommer att avvisas och inte behandlas.

Ansökan

Ansökan ska vara skriftlig och ske genom anvisat formulär. Ansökningar som inte sker genom anvisat formulär kommer att avvisas och inte behandlas.

Följande uppgifter ska framgå av ansökan:

 • Vilken investering eller reparation som stödet söks för.
 • Vilken summa som söks.
 • Bekostar föreningen själv delar av den sökta investeringen eller reparationen? Om ja: hur mycket?
 • Vilken aktivitet som den sökta investeringen eller reparationen ska användas för.
 • Hur många individer som det sökta stödet förväntas komma till godo.
 • Huruvida det sökta stödet bidrar till integration.
 • Huruvida det sökta stödet bidrar till ökad tillgänglighet.
 • Huruvida det sökta stödet bidrar till ökad sysselsättning inom eller utanför föreningen.
 • Huruvida det sökta stödet bidrar till aktiviteter för barn eller unga i ekonomiskt utsatta situationer.
 • Huruvida det sökta stödet bidrar till en minskad klimatbelastning.
 • Huruvida det sökta stödet bidrar till en ökad jämställdhet inom föreningslivet.
 • Vilken målgrupp (ålder, kön) som det sökta stödet syftar att nå.
 • Har samfinansiering sökts från tredje part? Om ja: hur mycket och av vem?
 • Den totala budgeten för den aktuella investeringen eller reparationen.

Om frågan inte bedöms som aktuell för det ansökta bidraget ska detta motiveras.

Uppföljning

Redovisning av hur det beviljade bidraget har använts ska lämnas in till Kultur- och fritidsförvaltningen senast tre månader efter genomförd investering eller reparation. Redovisningen ska inbegripa en uppföljning av samtliga de uppgifter som lämnats i ansökan och göras genom bidragssystemet.

Underlåtelse att redovisa ovanstående kan medfölja återbetalningsskyldighet av hela beloppet.

Förstärkt bidrag

Det förstärkta bidraget syftar till att möjliggöra stöd till föreningars eller organisationers verksamhet som helt eller delvis inte ryms i andra tillämpliga bidragsformer vilket inbegriper både grund, medlems, aktivitetsbidrag samt övriga selektiva bidrag.

Behöriga att söka förstärkt bidrag är förening eller organisation som:

 • Är godkänd som förening av Kultur- och fritidsnämnden.
 • Är verksam i Örebro kommun.
 • Har lämnat in fullgod redovisning av eventuellt tidigare beviljat bidrag.
 • Föreningen ska ha sökt och beviljats verksamhetsbidrag från Fritidsnämnden vid senast möjliga ansökningstillfälle.
 • Är skuldfri gentemot Örebro kommun alternativt har en upprättad avbetalningsplan med Örebro kommun.

Bidrag kan lämnas för:

Verksamhet eller aktivitet som genom särskild överenskommelse bedöms vara i behov av stöd som inte ryms inom andra bidragsformer eller kommunalt stöd.

Ansökningsperiod

Ansökan kan lämnas in löpande under året. Beslut fattas däremot en gång per år varför det finns en sista ansökningsdag som föreningen bör förhålla sig till:

 • Sista ansökningsdag: 31 januari
 • Sista beslutsdag: 30 april

Ansökningar som har kommit in efter den 31 januari kommer att beslutas senast den 30 april nästkommande år.

Ansökan

Ansökan ska vara skriftlig och ske genom Örebro kommuns bidragssystem. Ansökningar som inte sker genom systemet kommer att avvisas och inte behandlas.

Följande uppgifter ska framgå av ansökan:

 • Vilken verksamhet eller aktivitet som stödet söks för.
 • Vilken summa som söks.
 • Bekostar föreningen själv delar av den aktuella verksamheten eller aktiviteten? Om ja: hur mycket?
 • Vilken målgrupp (ålder, kön) som det sökta stödet syftar att nå.
 • Huruvida det sökta stödet bidrar till en ökad jämställdhet inom föreningslivet.
 • Huruvida det sökta stödet bidrar till en minskad klimatbelastning.
 • Huruvida det sökta stödet bidrar till ökad sysselsättning inom eller utanför föreningen.
 • Huruvida det sökta stödet bidrar till aktiviteter för barn eller unga i ekonomiskt utsatta situationer.
 • Huruvida det sökta stödet bidrar till integration.
 • Hur många individer som det sökta stödet förväntas komma till godo.
 • Har samfinansiering sökts från tredje part? Om ja: hur mycket och av vem?
 • Den totala budgeten för den aktuella verksamheten eller aktiviteten.

Om frågan inte bedöms som aktuell för det ansökta bidraget ska detta motiveras.

Uppföljning

Redovisning av hur det beviljade bidraget har använts ska lämnas in till Kultur- och fritidsförvaltningen senast 31 december innevarande år. Redovisningen ska inbegripa en uppföljning av samtliga de uppgifter som lämnats i ansökan och göras genom bidragssystemet.

Underlåtelse att redovisa ovanstående kan medfölja återbetalningsskyldighet av hela beloppet.

Projektbidrag

Projektbidrag syftar till att stödja föreningar eller organisationer att driva projekt utöver sin ordinarie verksamhet.

Behöriga att söka projektbidrag är förening eller organisation som:

 • Är godkänd som förening av Kultur- och fritidsnämnden.
 • Är verksam i Örebro kommun.
 • Har lämnat in fullgod redovisning av eventuellt tidigare beviljat bidrag.
 • Föreningen ska ha sökt och beviljats verksamhetsbidrag från Fritidsnämnden vid senast möjliga ansökningstillfälle.
 • Är skuldfri gentemot Örebro kommun alternativt har en upprättad avbetalningsplan med Örebro kommun.

Bidrag kan lämnas för projekt som:

Syftar till att bidra till Örebro kommuns långsiktiga hållbara utveckling och därigenom tar hänsyn till något av perspektiven barn, genus, mångfald, klimat och folkhälsa.

 • Bidrar till barn- och ungdomsaktiviteter.
 • Har ett klart definierat syfte och mål.
 • Är tidsbegränsat och har en tydlig början och slut.
 • Har en projektbudget avskild från ordinarie verksamhets budget.

Bidraget kan inte lämnas för projekt

 • Som pågår mer än tre år.
 • Mer än en gång.
 • Som ingår i föreningens ordinarie verksamhet.

Ansökningsperiod

Ansökan kan lämnas in och behandlas löpande under året.

Ansökan

Ansökan ska vara skriftlig och ske genom Örebro kommuns bidragssystem. Ansökningar som inte sker genom systemet kommer att avvisas och inte behandlas.

Följande uppgifter ska framgå av ansökan:

 • Vilket projekt som stödet söks för.
 • Vilken summa som söks.
 • Bekostar föreningen själv delar av projektet? Om ja: hur mycket?
 • Projektets syfte och mål.
 • Vilken målgrupp (ålder, kön) som projektet syftar att nå.
 • Huruvida projektet bidrar till en ökad jämställdhet inom föreningslivet.
 • Huruvida projektet bidrar till en minskad klimatbelastning.
 • Huruvida projektet bidrar till ökad sysselsättning inom eller utanför föreningen.
 • Huruvida projektet bidrar till aktiviteter för barn eller unga i ekonomiskt utsatta situationer.
 • Huruvida projektet bidrar till integration.
 • Hur många individer som projektet förväntas nå/involvera.
 • Tidsperiod som projektet planeras pågå (högst tre år).
 • Har samfinansiering sökts från tredje part? Om ja: hur mycket och av vem?
 • Den totala budgeten för projektet.

Om frågan inte bedöms som aktuell för det ansökta bidraget ska detta motiveras.

Uppföljning

Redovisning av hur det beviljade bidraget har använts ska lämnas in till Kultur- och fritidsförvaltningen senast tre månader efter genomfört projekt.

Redovisningen ska inbegripa en uppföljning av samtliga de uppgifter som lämnats i ansökan och göras genom bidragssystemet.

Underlåtelse att redovisa ovanstående kan medfölja återbetalningsskyldighet av hela beloppet.

Senast uppdaterad:

Publicerad: