Lovbidrag

Ideella föreningar kan ansöka om lovbidrag för att arrangera gratis lovaktiviteter för barn och unga under skollov.

Bidrag för lov 2023

Ansöknings- besluts- och redovisningstider för lovbidrag

Lov

Maxbelopp

Ansökan öppen

Beslut

Redovisning

Påsklov

10 000 kr

Vecka 7–9

Vecka 11

Söndag vecka 17

Sommarlov

25 000 kr

Vecka 14–17

Vecka 20

Söndag vecka 35

Jullov

15 000 kr

Vecka 41–44

Vecka 47

Söndag vecka 5, 2024

Kriterier för bidraget

Förutsättningar för att få bidrag

Aktiviteter som finansieras av lovbidrag ska:

 • vara gratis att delta på,
 • vara för barn eller unga, 0–20 år,
 • genomföras under lov,
 • genomföras inom Örebro kommun
  vara öppen för alla, inte bara medlemmar.

Aktiviteter som prioriteras

 • genomförs i närområdet, nära där många barn och unga bor,
 • är utan krav på förkunskap,
 • är utan krav på föranmälan,
 • går att fortsätta med även efter lovet.

Vad bidraget kan användas till

Bidraget kan täcka omkostnader för till exempel lokalhyra, ledararvode och förbrukningsmaterial. Inga entréer, resor eller dylikt kommer beviljas.

Ansökan

Ansökan måste vara komplett när ansökningstiden går ut, det finns ingen tid för komplettering.

För att kunna söka lovbidrag måste föreningen uppfylla kraven för lovbidragets allmänna villkor.


Från och med 2024-01-01 ersätts dessa av ”Allmänna villkor – bidrag till ideella föreningar inom Kultur- och fritidsnämnden” i Km 153/2020.

Vilka kan söka olika typer av föreningsbidrag

Behörig att ansöka om lovbidrag är ideella föreningar i Örebro kommun.

Demokrativillkor och övriga krav

Föreningen kan inte beviljas bidrag om den eller någon av dess företrädare, i verksamheten:

 1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter
 2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde
 3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2, eller
 4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Föreningen eller dess företrädare får inte heller uppmuntra till bruk av alkohol, tobak eller andra droger.

Ansökan av bidrag

Ansökan ska skickas in via Örebro kommuns bidragssystem eller annat anvisat formulär. Ansökningar som inte inkommer enligt anvisning kommer att avvisas och ej behandlas.

Följande årsmöteshandlingar för senast genomförda årsmöte ska vara kommunen tillhanda när ansökan skickas in:

 • Signerat årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Bokslut/Ekonomisk redovisning
 • Signerad revisionsberättelse
 • Om föreningen arbetar i fler kommuner ska en verksamhetsberättelse för den verksamhet som genomförts i Örebro kommun bifogas till bidragsansökan

Förutom årsmöteshandlingarna ska följande information skickas in:

 • Medlemsstatistik för hela föreningen föregående verksamhetsår
 • Antalet män och kvinnor (juridiskt kön) i föreningens styrelse för föregående verksamhetsår
 • Signerat protokoll där det framgår namn och personnummer på av föreningen utsedda firmatecknare

Förening som erhåller bidrag från Kultur- eller Fritidsnämnden ska senast en månad efter genomfört årsmöte skicka in årsmöteshandlingar till Örebro kommun.

Föreningsbidrag får inte användas för att finansiera annan verksamhet än för den som är ansökt och beviljad.

Stoppdatum för ansökan

Ansökan ska vara inskickad vid stoppdatum för bidraget och kan inte kompletteras i efterhand.

För sent inkommen ansökan kommer ej att handläggas.

Utdrag ur belastningsregistret

Förening som ansöker om bidrag ska begära in ett utdrag ur belastningsregistret för samtliga ledare eller andra funktioner inom föreningen som arbetar med barn och ungdomar inom föreningens verksamhet. Efter att ett första uppvisande skett ska begäran ske regelbundet, minst vartannat år. Uppvisandet av utdragen ska noteras av föreningen med ledarens namn samt datum. Registerutdragen eller något av dess innehåll får inte dokumenteras.

Om föreningen väljer att inte begära att ta del av berörda parters utdrag ur belastningsregistret, förlorar föreningen därmed rätten till bidrag från Örebro kommun.

Utbetalning

Utbetalning sker till angivet bankgiro/plusgiro i bidragssystemet. Det är föreningens ansvar att det är korrekt angivet. Om betalning sker till fel bankgiro/plusgiro kommer ingen ny utbetalning att göras.

Örebro kommuns rättigheter

 • Har föreningen ansökt om bidrag under de senaste tre åren, har förvaltningen rätt att när som helst under året besöka föreningens verksamhet, begära in räkenskaper, protokoll eller annan dokumentation som bedöms nödvändig.
 • Om stödet har utbetalats på felaktiga uppgifter kan det komma att återkrävas för ansökningar upp till tre år tillbaka.
 • Om föreningen har en skuld till förvaltningen har kommunen rätt att avslå ansökan alternativt kvitta skulden mot hela eller del av det beviljade bidraget.
 • En förening som lämnar felaktiga uppgifter riskerar att helt eller delvis avstängas från rätten att erhålla bidrag samt boka lokaler och anläggningar. Bedömer förvaltningen det nödvändigt kan föreningen polisanmälas.
 • Ansvarig nämnd har rätt att avslå bidragsansökningar alternativt stänga av föreningar från rätten att ansöka om bidrag av andra skäl än ovanstående.

Ansökan görs via Örebro kommuns bidragssystem, Interbook GO.

Om föreningen inte finns registrerad i Interbook GO, så måste ni först skicka in ansökan om registrering och godkännas innan ni kan ansöka om bidrag. Här finns samlad information och manualer för Interbook go.

Beslut och utbetalning

Beslut om bidrag för loven fattas löpande. Utbetalning av bidraget sker till det plus- eller bankgiro som är angivet i Interbook GO.

Redovisning av aktivitet

Redovisning i form av uppföljning av de uppgifter som lämnades i ansökan och ekonomiskt underlag ska göras i tid. Bristfällig redovisning eller ej inskickad redovisning kan medföra återbetalningsskyldighet av hela eller delar av det beviljade bidraget.

Kontakt

Kontakta Kultur- och fritidsförvaltningen via foreningsstod@orebro.se eller Servicecenter.

Senast uppdaterad:

Publicerad: