Krisstöd för ideella föreningars överlevnad

Örebro kommuns krisstöd till ideella föreningars överlevnad syftar till att stödja de ideella krafterna i civilsamhället och skapa förutsättningar för att föreningslivet fortsatt ska kunna bedriva sin verksamhet för att möjliggöra en meningsfull fritid för kommunens invånare, trots den rådande corona­pandemin.

Från den 12 maj kan ideella föreningar och organisationer ansöka om bidrag baserat på föreningens nettoförlust under coronapandemin för att möjliggöra sin fortsatta överlevnad utifrån de konsekvenser som coronapandemin medfört.

Sista ansökningsdag var 13 juni

För vad kan ni ansöka?

Föreningen eller organisationens ansökan ska grunda sig på den ekonomiska förlusten som resultat av coronapandemin.

Vem kan söka bidraget

Behöriga att söka bidraget är ideella föreningar eller organisationer som uppfyller nedanstående villkor

 • Bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Örebro kommun.
 • Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd.
 • Föreningen ska ha ett organisationsnummer samt bankgiro eller plusgiro.
 • Föreningen ska vara registrerad i Interbook GO.

Nedanstående årsmöteshandlingar ska laddas upp på föreningens sida i Interbook GO

 • Föreningens stadgar.
 • Signerat årsmötesprotokoll från senast genomförda årsmöte.
 • Signerad revisionsberättelse från senast genomförda årsmöte.
 • Ekonomisk redovisning från senast genomförda årsmöte.
 • Verksamhetsberättelse från senast genomförda årsmöte.

Föreningen kan inte beviljas bidrag om den eller någon av dess företrädare, i verksamheten

 • Utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter.
 • Diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde.
 • Rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2, eller motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Ansökan

Ansökan öppnas den 12 maj, 2021. Ansökan skickas in via Örebro kommuns bidragssystem Interbook GO.

Ansökan om bidrag ska vara kommunen tillhanda senast 13 juni 2021.

Ansökningar som inte inkommit i tid eller inte inkommer via anvisat formulär i Interbook GO kommer att avvisas och inte behandlas. Det finns ingen kompletteringstid, ansökan samt årsmöteshandlingar från senaste genomförda årsmöte måste vara komplett när ansökningstiden går ut.

Om er förening inte finns registrerad i Interbook GO, så måste ansökan om registrering skickas in och godkännas innan ni kan ansöka om bidraget.

Följande frågor ska besvaras vid ansökan

 • Beskriv hur er förenings olika verksamheter påverkats av coronapandemin.
 • Beskriv vilka extra åtgärder som ni har vidtagit för att förbättra den ekonomiska situationen till följd av coronapandemin.
 • Beskriv hur stödet skulle hjälpa er verksamhet och hur ett eventuellt stöd troligen skulle använda.
 • Uppge eventuella andra bidrag kopplat till corona som föreningen har erhållit från Örebro kommun eller Örebro kommuns kommunala bolag.
 • Uppge eventuella andra bidrag kopplat till corona som föreningen har erhållet från andra myndigheter eller organisationer.
 • Uppge föreningens ekonomiska nettoförlust under perioden 11 mars 2020 till 30 april 2021 som följd av coronapandemin.
Exempel på hur en förenings nettoförlust kan redovisas/beräknas

Förening

Minus

Plus

Resultat

Minskade publikintäkter

40 000Kunde ej genomföra arrangemang/cup

50 000Bidrag från Örebro kommun


20 000


Bidrag från kommunala bolag


10 000


Hyresrabatt


20 000


Bidrag från statlig myndighet


10 000

-30 000

Fördelning av bidraget

Sökande föreningar är inte garanterade full kompensation för sin nettoförlust. Bidrag kan beviljas om totalt 400 000 kronor per förening.

Beslut och utbetalning

Beslut och utbetalning av bidraget kommer att ske senast 28 juni 2021. OBS! Om föreningen inte har angett korrekt bankgiro/plusgiro i Interbook GO kommer bidraget inte betalas ut, och det finns ingen möjlighet att komplettera i efterhand.

Uppföljning

Stickprovskontroller kan komma att genomföras för att säkerställa att sökande förenings ansökan är gjord utifrån korrekta uppgifter. Örebro kommun kan begära in handlingar från sökande förening som styrker ansökan. Om stödet har utbetalats på felaktiga uppgifter kan det komma att återkrävas.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se