Bidrag för idrottsföreningar

En idrottsförening definieras som förening med huvudverksamhet i form av någon idrott och som är ansluten till Riksidrottsförbundet. Idrottsföreningar med verksamhet för barn och ungdomar kan ansöka om olika typer av bidrag till sin verksamhet. Det gäller både ordinarie verksamhet likväl som utvecklingsprojekt och investeringar.

Bidragsberättigad förening

För att kunna söka bidrag till idrottsföreningar måste föreningen först vara bidragsberättigad. För att bli bidragsberättigad krävs följande:

  1. Föreningen registrerar sig i Interbook GO och bifogar de uppgifter och dokument som efterfrågas.
  2. Föreningen deltar på en informationsträff, där Föreningsenheten informerar om vilket stöd föreningen kan få i form av bidrag, bokning och samverkan med andra föreningar och förbund.

Är ni osäkra på om er förening är bidragsberättigad eller vill anmäla er till informationsträffen? Skicka ett mejl till Föreningsenheten på foreningsenheten@orebro.se.

Verksamhetsbidrag

En idrottsförening kan söka bidrag för sin ordinarie verksamhet. De olika bidragstyperna är grundbidrag, medlemsbidrag, lokalbidrag och aktivitetsbidrag.

Sista ansökningsdag för verksamhetsbidrag

Bidrag

Sista ansökningsdag

Grundbidrag

25 augusti

Medlemsbidrag

25 augusti

Lokalbidrag

25 augusti

Aktivitetsbidrag

25 februari och 25 augusti

Mer information

Information och ansökan om verksamhetsbidrag för idrottsföreningar.

Selektiva bidrag

De selektiva bidragen är ett komplement till de verksamhetsbaserade bidragen som Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för. Det finns fyra olika typer av selektiva bidrag: Bidrag till större investering, bidrag till mindre investering, förstärkt bidrag samt projektbidrag.

Sista ansökningsdag för selektiva bidrag

Bidrag

Sista ansökningsdag

Större investering

30 september

Mindre investering

31 mars, 30 september och 30 november

Förstärkt bidrag

31 januari

Projektbidrag

Löpande

Mer information

Information och ansökan om de selektiva bidragen.

Skötselbidrag

Bidraget kan sökas av föreningar som på egen hand ansvarar för skötsel och drift av en anläggning. Ofta är det den anläggning där föreningen har sin huvudsakliga verksamhet.

Sista ansökningsdag för skötselbidrag

Bidrag

Sista ansökningsdag

Skötselbidrag


Mer information

Information och ansökan om skötselbidrag.

Stöd till elitidrott

Stödet till elitidrotten syftar till att skapa förutsättningar för en mångfald av idrotter inom kommunen att bedriva elitidrottsverksamhet.

Sista ansökningsdag för stöd till elitidrott

Bidrag

Sista ansökningsdag

Elitidrottsstöd

31 augusti

Mer information

Information och ansökan om stöd till elitidrott.

Stöd till landsbygdsutveckling

Det finns olika typer av bidrag att söka för föreningar som är verksamma på landsbygden. De bidrag som finns att söka är bidrag till utvecklingsprojekt, evenemangsbidrag, startbidrag och bidrag till samlingslokaler.

Sista ansökningsdag för stöd till landsbygdsutveckling

Bidrag

Sista ansökningsdag

Bidrag till utvecklingsprojekt för landsbygden

Löpande, men senast två veckor innan nämndsammanträde

Evenemangsbidrag på landsbygden

Löpande

Startbidrag för föreningar på landsbygden

Löpande

Bidrag till samlingslokaler på Örebro kommuns landsbygd

Löpande

Mer information

Information och ansökan om stöd till landsbygdsutveckling. 

Lovbidrag

Ideella föreningar/organisationer kan ansöka om lovbidraget för att arrangera gratis lovaktiviteter för barn, unga och barnfamiljer under skollov.

Mer information

Information och ansökan om lovbidrag.

Senast uppdaterad:

Publicerad: